Na zavádzajúci list riaditeľa školy na Vajanského ulici reagovala radnica

V predchádzajúcom vydaní Piešťanského týždňa sme priniesli informácie o otvorenom liste Kamila Moravčíka, riaditeľa Základnej školy M. R. Štefánika na Vajanského ulici v Piešťanoch. V článku sme na základe našich zistení vyvrátili tvrdenia riaditeľa o akomsi komplote proti škole za účelom jej zrušenia. Naopak, poukázali sme na slabé výsledky žiakov podľa rebríčka INEKO a neriešenú šikanu na škole podľa zistení Štátnej školskej inšpekcie. Na list plný konšpirácií Kamila Moravčíka oficiálne zareagovala na svojom webe aj piešťanská radnica.

Veľkosť školského obvodu neznamená aj vyšší počet žiakov na škole. (Autor: red)

Nakoľko list riaditeľa Kamila Moravčíka obsahuje jedenásť strán textu a odpoveď radnice tvorí ďalších dvadsať, nie je reálne ich v kompletnej podobe zverejniť v našom tlačenom periodiku a na našom webe to tiež význam nemá, keďže oba rozsiahle dokumenty sa v elektronickej podobe nachádzajú na webovej stránke Mesta Piešťany, prípadne ZŠ M. R. Štefánika, kde si ich môžu záujemcovia prečítať. My sme z dokumentov vybrali podľa nášho názoru tie najpodstatnejšie časti.

Reakcie radnice na jednotlivé časti listu riaditeľa Moravčíka sú zadefinované ako odpovede, ktoré sú, ako tvrdí piešťanský mestský úrad, podložené objektívnymi, reálnymi údajmi, ktorých pravdivosť je možné si podľa radnice aj overiť.

V tabuľkách sú uvedené počty detí navštevujúce ZŠ Brezová a ZŠ M. R. Štefánika z ulíc, ktorých prerozdelenie upravilo mestské zastupiteľstvo. Z uvedených čísiel vyplýva, že rodičia uprednostňujú ZŠ Brezová.

Z listu riaditeľa Moravčíka:

Naša škola je školou rodinného typu, kde každý každého pozná a vďaka vynikajúcim kolegom, deťom, rodičom i priateľom školy je to škola, ktorej v roku 2012 hrozilo, že ju zo zvláštnych dôvodov údajne zruší jej vlastný zriaďovateľ.

Odpoveď radnice:

Zrušenie ktorejkoľvek základnej školy po roku 2004, v ktorom boli zrušené dve základné školy, v roku 2012 ani v nasledujúcich rokoch zriaďovateľ – Mesto Piešťany neplánovalo a neplánuje.

Z listu riaditeľa Moravčíka:

…škola nemá odborné učebne, hlási sa jej čoraz menej detí z jej školského obvodu (o 4-5 rokov si nikto nespomenie, že poslanci tejto škole dňa 16. 2. 2023 drasticky zmenšili jej školský obvod), počet detí prijatých do školy klesá…

Odpoveď radnice:

Veľkosť školského obvodu zákonite neznamená aj vyšší počet žiakov, ktorí sa do danej školy hlásia. Dôkazom je ZŠ Brezová, ktorá je najväčšou školou v meste Piešťany, pričom mala do prijatia nového všeobecne záväzného nariadenia v školskom obvode iba 26 ulíc, a ZŠ Vajanského mala 66 ulíc. I po prijatí nového VZN o školských obvodoch má ZŠ Vajanského stále viac ulíc v školskom obvode ako ZŠ Brezová.

Pri zachovaní veľkosti školského obvodu by sa výrazne nezvýšil počet detí zo školského obvodu prijatých do ZŠ Vajanského, nakoľko zákonní zástupcovia detí z dotknutých ulíc prejavili záujem o umiestnenie svojho dieťaťa do ZŠ Brezová.

Graf počtu detí navštevujúcich piešťanské základné školy poukazuje, že nárast počtu žiakov sa dotýka všetkých škôl, nielen ZŠ na Vajanského ulici.

Z listu riaditeľa Moravčíka:

Pán primátor, pani PhDr. Podobová, pani Ing. Iveta Babičová, ako dlhoročný vedúci pracovníci iste dobre viete, že všetky výsledky školských inšpekcií týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu Štátna školská inšpekcia zašle riaditeľovi školy a taktiež na vyžiadanie aj zriaďovateľovi, čiže Mestu Piešťany. Prečo toto na zasadnutí mestského zastupiteľstva nikto z vás nepovedal? Lebo sa to do daného scenára nehodilo?

Odpoveď radnice:

Bod rokovania mestského zastupiteľstva bol bodom, ktorý bol zameraný na určenie školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Riešiť inšpekčné zistenia verejne sa naozaj, ako píše pán riaditeľ, „do daného scenára nehodilo“. (Poznámka redakcie: Štátna školská inšpekcia prešetrovala na tejto škole neriešenie šikany zo strany riaditeľa školy.)

Z listu riaditeľa Moravčíka:

Naša škola bola a je pravdepodobne dofinancovávaná z iných škôl. Každoročne sú, naopak, našej škole jej vlastné prostriedky, na ktoré má nárok podľa tabuliek Ministerstva školstva VVaŠ SR a podľa počtu žiakov, znížené Mestom Piešťany.

Odpoveď radnice:

Ako bolo konštatované na mestskom zastupiteľstve 16. februára, ZŠ Vajanského bola roky dofinancovaná z normatívne určených finančných prostriedkov ZŠ Mojmírova a ZŠ Brezová (výnimka iba v roku 2018). V rokoch 2021 a 2022 boli škole rozpočtované a pridelené finančné prostriedky na mzdy a prevádzku nad 100 percent objemu prideleného podľa počtu žiakov. Konkrétne v roku 2021 to bolo 112,12 percenta a v roku 2022 to bolo 111,06 percenta.

Z listu riaditeľa Moravčíka:

Naša škola patrí už niekoľko rokov medzi ekonomicky najprosperujúcejšie základné školy v rámci mesta Piešťany.

Odpoveď radnice:

Nevieme, na základe akej analýzy pán riaditeľ dospel k uvedenému záveru.

Z listu riaditeľa Moravčíka:

Pán primátor, tak ako máme v Piešťanoch najdrahšie poplatky za komunálny odpad, uvedomujete si, že ste pravdepodobne jediný primátor, prípadne starosta na Slovensku, ktorý odmietol základnej škole vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vybudovať odborné učebne za približne 150-tisíc eur z eurofondov?

Odpoveď radnice:

Mesto Piešťany počas funkčného obdobia primátora Miloša Tamajku pripravilo v spolupráci so zástupcami základných škôl ZŠ M. R. Štefánika, ZŠ Holubyho a ZŠ Mojmírova žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (projekty) v rámci výzvy na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) s názvom Budovanie technického vybavenia odborných učební základných škôl z operačného programu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:

– projekt pre odborné učebne na ZŠ Holubyho v požadovanej výške NFP zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu 166 142 eur, plus spolufinancovanie mesta,

– projekt pre odborné učebne na ZŠ Mojmírova v požadovanej výške NFP zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu 118 589 eur, plus spolufinancovanie mesta,

– projekt pre odborné učebne na ZŠ M. R. Štefánika v požadovanej výške NFP zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu 163 068 eur, plus spolufinancovanie mesta.

Žiadosti o NFP boli postupne predložené na riadiaci orgán (RO/MPaRV SR) v termíne 22.-24. júna 2017. Žiadateľ, mesto, obdržalo rozhodnutia o schválení, resp. neschválení žiadostí začiatkom júla 2018 s dátumom rozhodnutí 27. júna 2018. Projekty pre odborné učebne na ZŠ Holubyho a ZŠ Mojmírova získali pri odbornom hodnotení dostatočný počet bodov a boli schválené. Projekt pre odborné učebne na ZŠ M. R. Štefánika nebol riadiacim orgánom europrojektov schválený.

Z listu riaditeľa Moravčíka:

Každoročne vám základné školy v Piešťanoch predkladajú požiadavky ohľadom investícií, ktoré si nedokážu z hľadiska finančnej náročnosti urobiť zo svojho rozpočtu. Naša škola by potrebovala postaviť školskú jedáleň spolu s kuchyňou, pristaviť tri učebne zo strany školského dvora, vybudovať nové multifunkčné ihrisko na školskom dvore namiesto existujúceho asfaltového, vymeniť nový povrch na existujúcom multifunkčnom ihrisku, kompletne opraviť nebezpečnú, opadávajúcu omietku na budove školy, zatepliť budovu, vybudovať odborné učebne, revitalizovať školskú záhradu podľa už vypracovaného projektu, vymeniť elektroinštaláciu podľa už vypracovaného projektu v celej budove školy… Myslím si, že vízií a projektov na zlepšenie je viac ako dosť…

Odpoveď radnice:

Mesto Piešťany je zriaďovateľom materských škôl, základných škôl, centier voľného času, základnej umeleckej školy, ktorých súčasťou sú i školské kluby a školské jedálne. Rekonštrukcia budov, údržba a vybavenie pre účely zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu a vecí s ním súvisiacich vyžaduje od mesta každoročne vysoké investície. Z vyčlenených finančných prostriedkov pre oblasť školstva však Mesto Piešťany dokáže sanovať iba nepatrnú časť z požiadaviek, ktoré školy a školské zariadenia mestu ako zriaďovateľovi zasielajú.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 19. mája. Tento deň je Svetovým dňom hepatitídy. Meniny má Gertrúda.
  • 19.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 19. mája 2024
Meniny má Gertrúda, zajtra Bernard