Budú poslanci rokovať o mestskom majetku utajene? Nebolo by to prvýkrát

Piešťanská radnica chce na júlovom zasadnutí mestského zastupiteľstva o situácii na zimnom štadióne rokovať s poslancami bez prítomnosti verejnosti. Aj samotný legislatívny proces tohto materiálu prebehol neštandardným spôsobom bez dodržania obvyklostí rokovacieho poriadku a jeho prerokovaní najprv v mestských odborných komisiách. I mestská rada sa k materiálu oficiálne dostane až tesne pred rokovaním zastupiteľstva. Niečo podobné sa však udialo aj za primátorovania Miloša Tamajku.

Poslanci s väčšinovým klubom Spoločne pre Piešťany vedeným Tomášom Hudcovičom súhlasili s neverejným rokovaním zastupiteľstva o mestskom majetku v roku 2018. (Autor: pror)

Rokovací program zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v stredu 27. júla o 16.00 h v mestskej knižnici, je okrem obligatórnych bodov pomerne stručný. Obsahuje len dva zásadné body, a to dopad energetickej krízy na rozpočet Služieb mesta Piešťany, o čom informujeme v samostatnom článku, a informáciu vo veci zimného štadióna v Piešťanoch – v programe je poznámka, že vedenie mesta navrhuje tento bod prerokovať neverejne. Neverejné rokovanie však musia na návrh radnice najprv odsúhlasiť poslanci.

Aj zverejnený obsah bodu o zimnom štadióne je viac ako stručný. Uvádza len heslovite, čo všetko neverejný materiál obsahuje, a tak sme sa dozvedeli iba toľko, že poslanci dostanú k dispozícii dôvodovú správu, zmluvu a dodatky, správu z kontroly ustanovení zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany, výpoveď z nájmu priestorov zimného štadióna, cenové ponuky na opravu strechy, cenovú ponuku na rekonštrukciu technológie chladenia, ale i závery právnej analýzy.

My sme radnicu preto požiadali o stanovisko k ich návrhu na neverejné rokovanie a chceli sme odpoveď, z akého dôvodu zvolila v tomto bode formu neverejné rokovanie, z akého dôvodu nie je zverejnený materiál, ktorý je predkladaný na rokovanie zastupiteľstva, keď podľa obsahu, ktorý predkladaný materiál obsahuje, ide jednoznačne aj o rokovanie o nakladaní s majetkom mesta. A zákon neverejné rokovanie o nakladaní s majetkom mesta či obce doslova zakazuje.

Tiež sme sa radnice pýtali, či považuje neverejné rokovanie zastupiteľstva o nakladaní s majetkom obce (zimný štadión) za transparentné.

Odpoveď radnice zverejňujeme v plnom znení bez redakčných úprav:

Uvedený materiál predkladáme poslancom MsZ v časti na neverejné prerokovanie. § 6 ods. 5 Rokovacieho poriadku MsZ je totožný s ustanovením § 12 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení. To znamená, že ustanovujú prípady, kedy nie je možné vyhlásiť rokovanie MsZ za neverejné a prípady, kedy sa musí vyhlásiť za neverejné.

MsZ vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov;12a) a keďže odkaz uvádza tzv. príkladmý výpočet (t.j. začína textom napríklad), je možné aplikovať aj iné osobitné zákony. V konkrétnom prípade by malo byť vzaté do úvahy, že počas výpovednej doby nemusí dôjsť k vysporiadaniu jednotlivých práv a povinností týkajúcich sa prenajímateľa a nájomcu a je nutné posilniť právne postavenie mesta v prípadných súdnych sporoch tým, že MsZ bude vyhlásené za neverejné v spojitosti s § 11 ods. 1 písm. d), e) zákona č. 211/2000 Z.z. Zároveň podľa právnej formy nájomcu môže dôjsť aj k diskusii o informáciách vzťahujúcich sa k daňovému tajomstvu alebo obchodnému tajomstvu.

Neverejnou časťou MsZ by mala byť informácia a diskusia o aktuálnom stave zimného štadióna. Po ukončení diskusie k informáciám o aktuálnom stave zimného štadióna by ďalší priebeh MsZ bol vyhlásený za verejný.

Treba ale uviesť, že ide o návrh, poslanci rozhodnú, či bude bod 4 neverejný alebo verejný.

Hrozí, že zimný štadión ostane nadlho bez ladu

Z júnového zastupiteľstva vieme, že piešťanskému zimnému štadiónu hrozí definitívne ukončenie prevádzky. Podľa materiálu, ktorý bol v júni predložený na rokovanie zastupiteľstva, strecha štadióna je v havarijnom stave a vyžaduje si generálnu opravu, rovnako betónová podlaha ľadovej plochy, a navyše súčasný nájomca Jaroslav Lušňák doručil na radnicu výpoveď z nájomnej zmluvy zimného štadióna z dôvodu, že mesto túto situáciu nerieši. Zo stanovísk radnice vôbec nie je jasné ako chce štadión udržať v prevádzke.

Neverejné rokovanie už tu bolo

Snaha o neverejné rokovanie zastupiteľstva tu však nie je za posledné roky prvýkrát. Udialo sa tak aj za primátorovania Miloša Tamajku v roku 2018 v súvislosti so súdnym sporom o mestský majetok (Kovomontáže sprivatizované v 90. rokoch) a informáciou, ako plánuje radnica v tomto spore pokračovať ďalej. Aj vtedy vedenie radnice o odsúhlasenie neverejného rokovania požiadalo zastupiteľstvo s väčšinovým poslaneckým klubom Spoločne pre Piešťany vedeným Tomášom Hudcovičom. Vtedajší poslanci túto požiadavku radnice na utajenie rokovania jednohlasne podporili.

64 Shares

Najnovšie správy

Pieskoviská v Piešťanoch sa pomaly pripravujú na nájazdy malých návštevníkov. Zašpinenému a vyfúkanému piesku po zime odzvonilo a bol nahradený…
  • 01.03.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je sobota 2. marca. Tento deň je Svetovým dňom modlitieb žien. Meniny má Anežka.
  • 02.03.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 2. marca 2024
Meniny má Anežka, zajtra Bohumil, Bohumila