Peter Tremboš: Autobusy v meste jazdia neefektívne podľa starého projektu

  • Nezaradené
  • 13. septembra 2017, 01:10
  • Autor:Jozef Vojčiniak

Po nedávnych škandalóznych odhaleniach v mestskej eseročke Bytový podnik Piešťany z jej dozornej rady odstúpil poslanec Peter Tremboš.

Opýtali sme sa ho nielen na dôvody odstúpenia, ale i na ďalšie pálčivé problémy, ktoré kúpeľné mesto trápia už niekoľko rokov a zo strany vedenia mesta im nie je venovaná náležitá pozornosť.
► Donedávna ste boli členom dozornej rady bytového podniku, tohto členstva ste sa v polovici augusta vzdali. Odišli ste z kontrolného orgánu mestskej firmy v čase, keď by vás pri kontrole toho, čo sa tam deje, najviac potrebovala. Môžete vysvetliť dôvod vášho odchodu, ako aj dôvod, prečo ste sa vzdali kontroly mestského majetku, keď kroky vedenia eseročky vzbudzujú v súčasnosti množstvo obáv?
– Hlavným dôvodom môjho odstúpenia boli výhrady k spôsobu riadenia bytového podniku, ignorovanie odporúčaní dozornej rady a porušovanie stanov spoločnosti. Napriek tomu, že sme na tieto nedostatky pravidelne upozorňovali, neboli vedením mesta a bytového podniku realizované kroky vedúce k náprave.
O odstúpení som uvažoval už dlhšie. Pohár mojej trpezlivosti pretiekol pri prerokovaní návrhu výročnej správy za rok 2016. Tá mala obsahovať aj návrh na rozdelenie zisku, plán činnosti a investícií na rok 2017. Tieto dokumenty dozornej rade neboli predložené vôbec alebo len v nedostatočnej kvalite. Napriek tomu ich valné zhromaždenie, teda pán primátor, schválilo. Za týchto okolností nemá zmysel byť členom dozorného orgánu, ktorého zistenia a odporúčania sú ignorované.
► Na konci augusta sa uskutočnil spomienkový akt pri príležitosti osláv výročia SNP. V súčasnosti je zrejme veľmi aktuálne si pripomínať, čo museli Slováci obetovať a koľko to stálo ľudských životov, aby sme sa zbavili vlády fašistov. V Piešťanoch sa však tohto spomienkového aktu z predstaviteľov miestnej samosprávy zúčastnili len štyria poslanci z celkového počtu 21, primátor ani jeho zástupca nie. Nepovažujete túto ich neúčasť za hrubé ignorovanie udalostí a protifašistického odboja spred 73 rokov?
– Vedenie mesta zastupoval prednosta mestského úradu. Z poslancov mi robili spoločnosť Drahovská, Brna a Fiala. O dôvodoch neúčasti ďalších predstaviteľov mesta zväčša nemám informácie. Spomienkový akt sa uskutočnil deň pred sviatkom, počas štandardného pracovného času. Ak by bol usporiadaný vo vhodnejšom termíne, azda by sa ho zúčastnilo aj viac občanov.
Je dôležité pripomínať si významné dejinné udalosti ako SNP, výročie našej štátnosti alebo tragické udalosti z augusta 1968. Nemusí to byť práve účasťou na oficiálnych akciách, od predstaviteľov mesta sa to ale viac-menej očakáva.
► V Piešťanoch rezonuje aj otázka existencie letiskovej spoločnosti a jej zachovania v súčasnej podobe. Vy ste sa rozhodli kandidovať v jesenných voľbách za krajského poslanca a budete v prípade zvolenia mať už politický záber v rámci Trnavského kraja. Ako existenciu letiska vnímate z tohto uhla pohľadu?
– Podobne ako kúpele aj letisko je symbolom Piešťan. V minulosti sa výrazne podieľalo na rozvoji mesta. Je smutné, že sa postupne stalo ekonomickou záťažou. Vedenie letiskovej spoločnosti, ktorej väčšinovým vlastníkom je Trnavský samosprávny kraj, nedokázalo dostatočne flexibilne reagovať na zmenené podmienky fungovania. Výsledkom je zadlžovanie spoločnosti a hrozba jej likvidácie. O ďalšom osude letiska sa rozhodne aj na základe výsledkov župných volieb, ktoré nás čakajú začiatkom novembra. Dúfam, že obyvatelia si uvedomia ich význam a uplatnia svoje volebné právo.
► Jedna z oblastí, ktorej sa v piešťanskom mestskom zastupiteľstve venujete, je problematika mestskej hromadnej dopravy. Tá je aj podľa vás neefektívna a predražená. Ako s týmto problémom naložiť? Aké kroky treba vykonať, aby sme v autobusoch opäť videli väčšie množstvo cestujúcich a aby tento druh dopravy stál mestskú pokladňu menej peňazí?
– Mestská autobusová doprava v Piešťanoch a jej nelichotivý stav je dedičstvo predchádzajúcich rokov. Autobusy jazdia podľa pätnásť rokov starého projektu. Za ten čas došlo v meste k zmenám v štruktúre zamestnanosti, v dopravných tokoch i v nárokoch kladených na modernú hromadnú dopravu. Treba pripraviť nový projekt, ktorý bude za primeranú cenu lepšie plniť požiadavky na dopravnú obslužnosť mesta.
V súčasnosti sa náklady na prevádzku mestskej autobusovej dopravy pohybujú okolo 600-tisíc eur ročne. Z toho jednu tretinu tvorí vybrané cestovné a zvyšok je dotácia mesta. Mnohým sa to zdá neprimerané. Hromadnú prepravu osôb ale potrebujeme. Autobusy denne po Piešťanoch prepravia v priemere asi dvetisíc cestujúcich. To naozaj nie je málo.
Problém je v efektívnosti, kvalite a cene tejto služby. Snaha o redukciu dopravy s cieľom znížiť náklady ale nie je dobrá cesta. Záujem mesta o efektívne fungovanie dopravy sa dá zabezpečiť aj inak. Treba hľadať spôsob, ako autobusy naplniť, nie ako ich rušiť.
Prišiel čas aj na odvážnejšie riešenia. Alternatív je niekoľko, od prevádzkovania vlastných mikrobusov, cez vytvorenie konkurenčného prostredia uzatvorením zmluvy s viacerými prevádzkovateľmi až po vytvorenie systému založenom na kombinovanom využití autobusov, mikrobusov i sociálnych taxíkov od rôznych dopravcov.
Poskytovať pre obyvateľov mesta s trvalým pobytom dopravu zdarma je popri optimalizácii trás liniek a grafikonu ďalšou možnosťou, ako naplniť autobusy. Takýto systém by mohol byť založený pri zavedení „mestskej karty“, na ktorú by boli viazané aj iné výhody. Napríklad zľavnené vstupné na podujatia alebo do bazénov.
Tak ako je to bežné v iných mestách. Ak by aj náklady mesta na hromadnú dopravu vďaka tomu stúpli, bohato by to bolo vyvážené jej skutočne hromadným využívaním.
Ďalšou prednosťou by bolo odbremenenie centra od individuálnej automobilovej dopravy. Tento problém treba riešiť komplexne aj v súčinnosti s parkovacou politikou mesta.
► Ste predseda predstavenstva Rezortu Piešťany. Táto organizácia má primárne lákať do mesta turistov a napĺňať ich potreby. Ak však odrátame kúpeľný turizmus, ktorého propagácii sa venujú samotné kúpele, čo by podľa vás mohlo turizmus znovu naštartovať? Má sa turizmus, ktorý propaguje rezort, obmedziť na Piešťany alebo na celý región? Čo by mohlo byť a za akých okolností lákadlom pre hostí, ktorí do Piešťan zavítajú?
– Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany je samostatná právnická osoba, ktorá bola založená na základe Zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu už v roku 2012. V súčasnosti sú jej členmi štyri samosprávy (mesto Piešťany a tri okolité obce) a štyri podnikateľské subjekty. Z nich najvýznamnejšie sú Slovenské liečebné kúpele Piešťany.
Hlavnou úlohou rezortu je vytvárať dobré podmienky pre rozvoj cestovného ruchu. Nejde len o propagáciu a marketingovú podporu. Významnou súčasťou práce rezortu je v primeranej miere i finančná podpora rôznych športových a kultúrnych aktivít.
Z tých, ktoré sa tradične tešia vysokej návštevnosti, možno spomenúť napríklad medzinárodné filmové festivaly Cinematik, Ekotopfilm či Astrofilm, zraz automobilových veteránov známy pod označením Zlaté stuhy, Cena Slovenska v motocyklových pretekoch, majstrovstvá Európy vznášadiel, Tradičné umelecké remeslá, Poľovnícke slávnosti, kvetinové korzo Victoria Regia, Street Art Festival, Organové dni a mnohé iné.
Bokom nezostávajú ani podujatia na podporu rodín s deťmi – napríklad nedávna Pirátska párty alebo júnová Prechádzka rozprávkovým parkom. Aktivity rezortu sú zamerané aj na integráciu hendikepovaných osôb, podporu akcií pre seniorov i mládežnícke aktivity. Tento rok sme vďaka podpore našej organizácie mali možnosť v Piešťanoch privítať medzinárodné stretnutie skautov Aqua 2017.
Budúci rok by sa mal, tiež s podporou rezortu, v našom meste uskutočniť medzinárodný zraz turistov. Ide o viacdňové podujatia, na ktorých sa zúčastňujú stovky účastníkov. Nimi odvedená daň za ubytovanie predstavuje nezanedbateľnú položku v rozpočte mesta. Nemenej dôležité sú aktivity rezortu pri budovaní infraštruktúry, organizovaní vzdelávacích aktivít a podobne.
Cieľom podpory týchto podujatí nie je len snaha prilákať do mesta ďalších návštevníkov, a tak podporiť cestovný ruch, ale obohatiť aj život našich obyvateľov a v neposlednej miere podporiť miestnu ekonomiku.
Od založenia OOCR Rezort Piešťany sa podarilo zvýšiť evidovanú návštevnosť mesta o 23 percent a počet prenocovaní o 11 percent. Pozitívne výsledky sa prejavili aj vo výraznom raste tržieb a poklese nezamestnanosti. Nedostatok pracovných síl sa postupne stáva faktorom rozvoja ekonomiky. Problémom naďalej zostáva výška miezd a odchod najmä mladých ľudí za prácou mimo mesta.
Intenzívny rozvoj cestovného ruchu prináša so sebou nielen výhody, ale aj rôzne negatíva. Medzi najčastejšie patrí rast cien nehnuteľností, nákladov na bývanie, na nájom podnikateľských priestorov. Vysoká návštevnosť destinácie môže naraziť aj na psychosociálne bariéry vyplývajúce z percepcie návštevníkov obyvateľmi mesta.
V súčasnosti pripadá na jedného obyvateľa Piešťan za rok asi 22 prenocovaní návštevníkov. Napríklad v Liptovskom Mikuláši je to len sedem a v Poprade dokonca iba štyri prenocovania. Dôležitá je aj sociálna a kultúrna štruktúra návštevníkov, ich zvyky a správanie.
Ďalší rozvoj cestovného ruchu by mal byť viac zameraný na rast kvalitatívnych ukazovateľov. Cieľom je rozšírenie ponuky a zlepšenie kvality ponúkaných služieb. To povedie k rastu príjmov aj bez výraznejšieho nárastu počtu návštevníkov.
Bolo by chybou obmedziť rozvoj cestovného ruchu len na samotné mesto. V jeho okolí sa predsa nachádza množstvo prírodných, historických a kultúrnych atrakcií, ktoré môžu výrazne obohatiť ponuku produktov cestovného ruchu. Piešťany sa nachádzajú v oblasti s veľmi dobrými podmienkami na realizáciu rôznych športových a oddychových aktivít.
Zvlášť perspektívny je rozvoj cykloturistiky. Na ten má náš región veľmi dobré predpoklady. Nutnou podmienkou ich využitia je budovanie bezpečných cyklotrás. To sa nezaobíde bez spolupráce s okolitými obcami i s predstaviteľmi Trnavského samosprávneho kraja. Bude to jedna z dôležitých úloh našich poslancov, ktorí vzídu z nadchádzajúcich župných volieb.

Najnovšie správy

Minulý týždeň nám do redakcie telefonovali viacerí rozhorčení Piešťančania, že sa na sídlisku Nikola Teslu ničí novopostavené detské ihrisko. Stalo…
  • 19.06.2018, 06:00
  • Spravodajstvo / Piešťany
Dnes je utorok 19. júna. Meniny má Alfréd.
  • 19.06.2018, 08:00
  • Dobré ráno, Piešťany! / Spravodajstvo
Piešťanskí hasiči mali v uplynulých dňoch opäť kopec práce. V utorok 12. júna pomáhali smoliarovi - vodičovi dodávky Citroen, ktorý…
  • 19.06.2018, 12:00
  • Spravodajstvo
Štvrtok, 31. september 2017
Meniny má Noro, zajtra Drahoslava