Služby mesta na opravu piešťanských ciest potrebujú takmer trištvrte milióna eur

Na štvrtkové zasadnutie piešťanského zastupiteľstva predkladajú pracovníci mestskej príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany (SMP) materiál pojednávajúci o možnosti opravy mestských ciest a chodníkov svojimi vlastnými zamestnancami a ich technickými prostriedkami. Doposiaľ boli aj bežné opravy ciest stredného rozsahu realizované len na základe verejného obstarávania externými firmami. Podľa materiálu, ak by takúto úlohu na seba mestská rozpočtová organizácia prevzala, len pre rok 2025 by potrebovali rozpočet navýšiť o 710-tisíc eur. V tomto roku SMP hospodári s naplánovaným rozpočtom v objeme 6 032 970 eur, z mestského rozpočtu na svoju činnosť získali 4 288 350 eur.

Služby mesta Piešťany realizujú opravy ulíc tromi zamestnancami, ktorí pri súčasnom stave komunikácií už nedokážu znižovať celkový počet porúch. (Autor: vd)

Ako uvádza predkladaný materiál, v súčasnosti sme svedkom radikálne sa zhoršujúceho stavu mnohých ciest v Piešťanoch. Stav možno prisúdiť ich vysokému veku a únave materiálu, investičnému dlhu z minulosti, každoročne nedostatočnému financovaniu rekonštrukcie, údržby a opráv mestských komunikácií, ako aj nekvalitne a neodborne vykonávanými rozkopávkami a následne nedostatočnou spätnou kontrolou týchto prác.

Nedostatočné financovanie opráv a údržby ciest, ale aj málo komplexných investičných rekonštrukcií spôsobí, že sa ich stav bude naďalej zhoršovať. Mestské zastupiteľstvo uložilo SMP vypracovať podnikateľský a finančný plán budovania pracovnej skupiny na svojpomocnú opravu dopravnej infraštruktúry a tento predložiť na rokovanie v apríli 2024.

Návrhu riešenia predchádzal monitoring a analýza súčasného stavu, finančné, personálne, technické a materiálové zhodnotenie. Podkladom bol Pasport miestnych komunikácií na území mesta Piešťany z roku 2008 a interné záznamy SMP. Tie spravujú cesty v celkovej dĺžke 65,6994 kilometra, z toho plocha komunikácií je 511 670,4 m2. Rozloha ostatných dopravných plôch je 44 243,3 m2, chodníkov 318 426,4 m2 a chodníkov pozdĺž štátnej cesty 31 390,1 m2.

V mesiacoch február a marec 2024 bolo vykonané monitorovanie výmoľov, jám a nerovností na miestnych cestách a tiež defektov na vozovkách vzniknutých v dôsledku zlého zarovnania rozkopávok alebo nedostatočnej údržby vozoviek. Pod pojmom údržba je v tomto je potrebné chápať ako zálievka prasklín horúcou zálievkovou hmotou, výbrusy a frézovanie malých nerovností a pod. Po zmonitorovaní 114 ulíc (približne polovica z celkového počtu) v Piešťanoch, ktoré sú pod správou SMP, bolo zistených 5208 jám a výmoľov a zarovnaných rozkopávok v havarijnom stave.

V roku 2022 bolo opravených 676 výtlkov zamestnancami SMP s celkovou plochou 540,79 m² s použitím 35 675 kilogramov studenej asfaltovej zmesi. Opravy boli riešené aj dodávateľskými firmami teplou obaľovanou zmesou na parkovisku a tryskovou metódou TURBO JET s výmerou 3139 m² a celkovou cenou 51 608 eur. Vlani zamestnanci SMP opravili 340 výtlkov s celkovou plochou 424,11 m² s použitím 38 425 kg studenej asfaltovej zmesi. Opravy boli riešené aj dodávateľskými firmami teplou obaľovanou zmesou a tryskovou metódou TURBO JET s výmerou 2115 m² a celkovou cenou 115 977,28 eura. Za posledné štyri roky bolo opravených celkovo približne 2000 výtlkov.

V predložených prepočtoch nie sú zarátané chodníky, obrubníky, cyklochodníky, neobslužné komunikácie, parkoviská a ani časti vozovky vyznačené ako parkovacie miesta vodorovným dopravným značením. V tomto monitoringu nie sú zarátané trhliny a sieťové rozpady na komunikáciách, ktoré boli v dobe spätne do 10 rokoch rekonštruované. V počtoch sú uvažované „len“ opravy vrchného krytu vozovky, podložia sa to netýka. Takéto opravy aj s nahradením pôvodného podložia alebo vytvorením nového podložia sa týkajú približne polovice výtlkov a jám a z pohľadu opráv sú finančne nákladné.

Pri súčasnom technickom a personálnom obsadení vedia pracovníci SMP efektívne opravovať výtlky a jamy do veľkosti 1-2 m2 a ročne do celkovej výmery 500 m2. V prípade obstarania infratechnológie sa paradoxne zmenší schopnosť opráv na približne 300 m2, nakoľko proces opravy je náročnejší na obsluhu techniky, čas a ľudí. Čo sa týka doterajšej kvality opráv studenou obaľovanou zmesou, priemerná výdrž opravených výtlkov je 6 až 12 mesiacov. V prípade realizovaných opráv infraohrevom a tepelne upravovanou obaľovanou asfaltovou zmesou je trvácnosť od päť rokov vyššie v závislosti od podkladu pod asfaltovou vrstvou.

SMP realizujú opravy porúch tromi zamestnancami, ktorí pri súčasnom stave komunikácií už nedokážu znižovať celkový počet porúch. Mnohé poškodenia je možné odstrániť rekonštrukciou, nie opravou. Rýchlosť pribúdajúcich poškodení prevyšuje personálne a finančné možnosti mestskej organizácie.

Až 103 ulíc v havarijnom stave

SMP sa starajú o 231 ulíc. Na základe monitoringu a analýzy možno ich stav konštatovať nasledovne: vo výbornom stave je 81 ulíc, vo veľmi dobrom stave 21 ulíc, vyhovujúci stav má 18 ulíc, nevyhovujúci osem a v havarijnom stave je 103 ulíc.

Na opravu a údržbu mestských komunikácií majú SMP k dispozícii údržbárske vozidlo kryté, údržbárske vozidlo s rukou, fukár, elektrocentrálu, búracie kladivo, zásobník vody, pílu na asfalt, vibračné dusadlo, vibračnú dosku, nádoby piesku, fileru, asfaltu, nádoby na zalievanie, stierky, lopatky, kefy, metly a pod.

Orientačná cena stavebných prác realizovaných dodávateľsky je vo výške 27 eur/m2 rekonštrukcie cesty alebo chodníka. Do celkovej ceny nie sú zahrnuté vyvolané ďalšie náklady spojené so zabezpečením vykonávania uvedených činností dodávateľským spôsobom. Tieto vedľajšie náklady navyšujú celkové náklady spojené so zabezpečovaním opráv a údržby komunikácií. Sú to najmä náklady na obstarávanie zákazky (zvyčajne 1 % zo zákazky), náklady na školenie dodávateľov, technický dozor, koordinácia prác, účtovníctvo, registratúra – spisy, listy, reklamačné konania.

Cena stavebných prác realizovaných zamestnancami SMP (hodinová zúčtovacia sadzba bola vypočítaná z celkových nákladov strediska vydelením počtu zamestnancov) je v súčasnosti 29 eur, čiže je porovnateľná s maximálnou cenou pri oprave ciest externými dodávateľmi prác. Dokonca pri vykonávaní uvedených činností recyklovaním sutiny z vybúraných hmôt sa znížia náklady na odvoz sutiny v odhade minimálne o 30 percent v porovnaním s realizáciou dodávateľsky.

Na opravy treba ľudí i techniku

Na základe uvedeného SMP pripravili návrh riešenia. Navrhujú vykonať a zrealizovať nasledovné opatrenia: zvýšiť počet zamestnancov zaoberajúcich sa touto činnosťou z troch na šiestich, obstarať stroje a ostatné vybavenie na opravy a údržbu komunikácií, zvýšiť finančné prostriedky súvisiace s opravou a údržbou ciest realizovaných dodávateľsky o 445-tisíc eur ročne, zvýšiť finančné prostriedky na nákup materiálu súvisiaci s opravou a údržbou ciest realizovaných SMP o 90-tisíc eur ročne.

Pre výkon opráv a údržby miestnych ciest navrhujú vytvoriť pracovné pozície murár/cestár – 2 zamestnanci a údržbár/cestár – 1 zamestnanec. Zamestnanci by mali kumulované pracovné náplne, aby v prípade zlých poveternostných podmienok bolo možné im prideliť aj interiérové práce.

SMP potrebujú na túto činnosť doplniť i technické vybavenie: infraohrievač (zariadenie k zahriatiu a roztopeniu asfaltových výtlkov infraohrevom), varič zálievkových hmôt s aplikátorom (poloautomatizované zariadenie na prípravu a ohrev hladkej asfaltovej zmesi), recyklátor asfaltu s mixérom na miešanie asfaltových zmesí, prístroj na čistenie a ohrievanie škár a trhlín (zabezpečuje vyčistenie a vysušenie škár, trhlín a výtlkov horúcim vzduchom s propán-butánovou zmesou), sklápač na sypké zmesi do 3,5 t, 3-stranný sklápač s hydraulickou rukou, vibračný valec do 500 kg na hutnenie živičných povrchov, vibračná hutniaca reverzná doska na zhutňovanie sypkých podloží, pomocná technika a náradie k práci stavebnej cestárskej čaty.

Podnikateľský a finančný plán budovania pracovnej skupiny na svojpomocnú opravu dopravnej infraštruktúry na roky 2025-2027 bol spracovávaný za súčasných podmienok. Plán obstarania technického vybavenia pre roky 2025 a 2026 predpokladá investície do techniky v sume 260-tisíc eur. Finančné prostriedky na zamestnanie troch pracovníkov, materiálne zabezpečenie a finančné prostriedky na dodávateľské služby sú v približnej výške 630-tisíc eur za rok.

Návrh podnikateľského a finančného plánu zameraného na zvýšenie výkonu opráv na miestnych cestách predpokladá pre rok 2025 zvýšenie príspevku od mesta pre SMP približne o 710-tisíc eur.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je piatok 17. mája. Tento deň je Svetovým dňom hypertenzie a Svetovým dňom telekomunikácií. Meniny má Gizela, Aneta.
  • 17.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 18. mája 2024
Meniny má Viola, zajtra Gertrúda