Zimný štadión je opravený, na jeho prevádzku mesto len tento rok doplatí 482 192 eur

Služby mesta Piešťany (SMP) sú od 1. januára tohto roka prevádzkovateľom a správcom zimného štadióna. Mestské zastupiteľstvo im uložilo vypracovať finančný plán prevádzky štadióna. Podľa neho SMP plánujú prevádzkovú stratu štadióna v tomto roku v objeme 482 192 eur. V budúcom by to mala byť suma 281 410 eur. Tieto financie bude nutné uhradiť z mestského rozpočtu. V časoch, keď štadión prevádzkoval súkromník, Piešťany z mestskej pokladne doplácali na jeho prevádzku ročne len zhruba 100-tisíc eur.

Zimný štadión bol uzavretý dva roky a slávnostne otvorený v závere marca. (Autor: pror/piestany.sk)

V závere marca po úspešnej rekonštrukcii chladenia bol zimný štadión slávnostne otvorený a od 2. apríla začal slúžiť verejnosti a športovým klubom. Jeho otvoreniu predchádzalo množstvo príprav, zmena správcu, investičné rekonštrukcie a rôzne opravy.

Na štadióne sa v rokoch 2023 a 2024 uskutočnila rekonštrukcia technológie chladenia ľadovej plochy a ďalšie opravy vyplývajúce z revíznych správ. Zároveň prebiehali opravy novozistených porúch na vodovodnom potrubí, batériách, sprchách, plynovej kotolni, elektroinštalácii, vykonávali sa maliarske práce v priestoroch kancelárií a šatní, inštalatérske práce i celkové upratanie jednotlivých miestností a priestorov tak, aby mohol byť otvorený pre verejnosť a športové kluby.

Opravený a vyčistený bol zmäkčovač vody, zakúpená bola nová úpravovňa vody v plynovej kotolni. Opravovali sa podlahy, montovali tieniace fólie na okná, vymenil sa výmenník tepla pre ohrev teplej vody, prebehla a stále prebieha výmena svetelných trubíc. Postupne bola napustená ľadová plocha, nabielo vymaľovaný podklad pod ľadom, nalepené boli bránkové a hráčske čiary. Na základe prieskumu trhu bola prenajatá rolba a zakúpená ručná fréza na ľad. Obstarané boli nové bránky a ďalšie príslušenstvo na ľad.

Zamestnanci absolvovali školenia na tlakové, plynové a chladiarenské zariadenia. Boli zakúpené celotvárové masky s filtrami, detektory plynov so senzormi O2, CO, NH3, metán i autonómny dýchací prístroj.

Boli uzatvorené servisné zmluvy na chladiace zariadenie a plynovú kotolňu. V príprave je dokument civilnej ochrany o vyrozumení obyvateľstva prevádzkovateľom týkajúci sa použitia amoniaku v chladení. Popri technickom zabezpečení sa konali rokovania so záujemcami o prenájom ľadovej plochy a ponukové konania na prenájom kancelárskych priestorov, barov, obchodných priestorov.

Na základe výsledkov ponukového konania na nájom nebytových priestorov v priestoroch štadióna SMP predkladá do zastupiteľstva dva materiály týkajúce sa schválenia nájmu predajne hokejového a športového vybavenia, kde víťazná ponuka za prenájom priestorov predstavuje sumu 1302 eur za mesiac a nájmu kaviarne – baru, kde víťazná ponuka za prenájom priestorov predstavuje 802 eur/mesiac.

Väčšina finančných prostriedkov, ktoré sú schválené v tohtoročnom rozpočte, bude použitá na spotrebu elektrickej energie, plynu, predvídaných a nepredvídaných opráv a havarijných stavov na technických zariadeniach a na mzdy. Personálne obsadenie na štadióne je nastavené na počet 11 zamestnancov.

Mesto za výrazného prispenia štátneho Fondu na podporu športu pri rekonštrukcii preinvestovalo dohromady 1 392 125 eur. SMP za prvé tri mesiace tohto roka po prevzatí štadióna na jeho sprevádzkovanie zo svojho rozpočtu minuli už 122 184 eur.

Podnikateľský plán Zimného štadióna

SMP na základe uznesenia poslancov predkladajú do najbližšieho zastupiteľstva na prerokovanie podnikateľský plán Zimného štadióna. Ako sa v ňom uvádza, ľadovú plochu na štadióne budú využívať športové kluby pre ľadový hokej a krasokorčuľovanie (60-65 % ľadohodín), materské a základné školy pre výučbu korčuľovania (10-15 % ľadohodín), verejnosť (10-15 % ľadohodín) a komerčné využitie (15-20 % ľadohodín).

Prevádzkové výnosy očakávajú z poskytovania priestoru pre Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) – reprezentácia SR 18,  z korčuľovania verejnosti a z komerčného prenájmu ľadu. Výnosy z poskytovania ľadu pre domáce športové kluby krasokorčuľovania a ľadového hokeja pre deti a mládež predpokladajú až od roku 2027. Ďalšie výnosy majú byť z prenájmu obchodných a kancelárskych priestorov v budove štadióna, príp. z reklám.

Dňa 19. marca bola podpísaná zmluva so SZĽH na tri roky na 10-mesačnú sezónu. Je to zmluva o spolupráci pri zabezpečení podmienok pôsobenia projektu SR 18 a reprezentačných družstiev SR. Ide o dlhodobé využívanie ľadovej plochy a súvisiacich priestorov pre reprezentáciu 18-ročných, ktorí hrávajú súťažne TIPOS SHL (1. liga).

Uzatvorením zmluvy so SZĽH a začiatkom ich činnosti vznikne priestor na prenájom reklamných plôch na mantineloch, resp. na fasáde budovy štadióna. SZĽH plánuje aj organizovanie medzinárodných turnajov ako aj majstrovstiev sveta v hokeji hráčov do 18 rokov. Počas odstávky ľadovej plochy plánujú SMP ponúkať priestor základným školám, športovým klubom a SZĽH na využitie plochy na usporiadanie rôznych turnajov a súťaží. Uvažované sú aj mimošportové aktivity, napr. koncerty.

Z dlhodobého hľadiska SMP plánujú využívať štadión celoročne, na to je však potrebné pripraviť investíciu do využívania odpadového tepla na výhrev betónovej plochy (podložia) pod ľadom a spracovať kalkuláciu nákladov a príjmov (letné kempy) na takúto prevádzku.

V tomto roku je potrebné dofinancovať vybavenie štadióna, aby bolo možné naplniť zmluvu so SZĽH, a to hlavne o videorozhodcu, časomieru, Led obrazovku, internet, kamerový systém a s tým súvisiace zariadenia a služby v náklade investície asi 220-tisíc eur. Do konca roka musia doriešiť obstaranie rolby. Riešiť bude tiež nutné turnikety.

Cena za ľadohodinu je stanovená na základe kalkulácie priamych a režijných nákladov (napr. priame mzdy, odvod zamestnávateľa, tvorba SF, OOPP, energie, odpady, kancelárske potreby, telekomunikačné a poštové služby, odborné vzdelávanie, inzercia, cestovné, PHM, revízie, opravy, údržba).

SMP sú viazané dvomi zmluvami, ktoré uzavrelo Mesto Piešťany so SZĽH a s Fondom na podporu športu. Zmluva o spolupráci so SZĽH z roku 2016 zaväzuje mesto poskytnúť „v čase od 1. augusta do 30. apríla denne zdarma šesť hodín tréningu pre mládež v čase od 6.00 do 20.00 h“. Zmluva je uzavretá na dobu určitú – do 31. decembra 2026, na základe nej bude poskytnutý ľad pre mládežnícke kluby zadarmo na tréningový proces.

Zmluva o príspevok na projekt podpory športu z roku 2023 zaväzuje Mesto Piešťany poskytnúť „bezodplatné užívanie športovej infraštruktúry v prospech športovej organizácie, materskej školy, základnej školy, strednej školy alebo vysokej školy so sídlom v meste, a to počas obdobia 10 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia v rozsahu najmenej dve podujatia ročne“. Na základe tejto zmluvy bude ľad poskytnutý na pohybovo-rekreačnú aktivitu v rámci vyučovacieho procesu podľa dohovoru pre deti z materských a základných škôl so sídlom v meste Piešťany.

Avšak chýbajúce tržby za ľadohodiny pre škôlky, školy a mládežnícke kluby vo výške 70 821 eur a 330 498 eur bude potrebné riešiť priamou platbou z mestského rozpočtu. V neskorších rokoch, po roku 2026, budú pre mládežnícky hokej a kraso tréningové hodiny, súťaže a zápasy, resp. turnaje spoplatnené sumou nákladovej ľadohodiny.

Súčasná suma ľadohodiny vychádza na 183 eur. V prípade napríklad mládežníckych klubov HK Havrani a Skating Club môže mestské zastupiteľstvo svojím uznesením rozhodnúť o výške zľavy na podporu tohto športu. Rozdiel medzi nákladovou cenou za ľadohodinu a zľavnenou cenou bude SMP požadovať vo svojom rozpočte od mesta.

Podnikateľský plán predkladaný poslancom však počíta s tým, že štadión bude počas nasledujúcich rokoch prevádzky v strate. Prvé roky je strata vyššia z dôvodu vyšších nákladov na spustenie prevádzky, v ďalších rokoch by mala postupne klesať. V tomto roku počíta štadión so stratou v objeme 482 192 eur, v budúcom roku by to mala byť suma výrazne nižšia – 281 411 eur. V prípade, ak od roku 2026 začnú aj mládežnícke kluby (hokej, krasokorčuľovanie) platiť plnú nákladovú hodnotu za ľadohodinu 183 eur, strata SMP pri prevádzke štadióna by mala byť už len 117 328 eur ročne.

To je zhruba úroveň dotácie do prevádzky štadióna v dobe, keď ho mal v nájme súkromník. Je však potrebné doplniť, že táto suma od mesta privátnemu nájomcovi postačovala i na to, aby mládežnícke kluby mali ľadohodiny poskytnuté zadarmo.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 19. mája. Tento deň je Svetovým dňom hepatitídy. Meniny má Gertrúda.
  • 19.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 19. mája 2024
Meniny má Gertrúda, zajtra Bernard