Autokemping Lodenica a jeho spôsob využitia opäť mieri do mestského zastupiteľstva

Autokemping Lodenica a jeho spôsob využitia v prípade odkúpenia od Ministerstva vnútra SR opäť mieri na zasadnutie piešťanského mestského zastupiteľstva. A tak v priebehu niekoľkých mesiacov už po niekoľkýkrát budú poslanci rokovať o materiáli, ktorý opätovne predkladajú Michal Fiala a Marcela Sedláková. Tentoraz sú však k materiálu na rokovanie pripojené i stanoviská odborov radnice, ale aj Služieb mesta Piešťany, ktoré upozorňujú na nereálnosť zámeru dvojice poslancov.

Budovy sú zatečené a stavebne degradované. (Autor: Supa)

V prvej polovici minulého roka ministerstvo vnútra zaradilo areál autokempingu Lodenica do prebytočného majetku štátu a v inzercii ho ponúklo na predaj za sumu 2,3 milióna eur podľa znaleckého posudku. Na to zareagovalo Mesto Piešťany a v rámci rokovania s ministerstvom prejavilo záujem o jeho kúpu a požiadalo o stiahnutie z inzercie.

Zároveň sa mesto s ministerstvom dohodlo na rokovaniach o kúpe areálu Lodenice za účelom verejnoprospešného využitia za 10 percent sumy podľa znaleckého posudku, čo by bola kúpna cena 230-tisíc eur. V zmysle zákona by však mesto muselo verejnoprospešný účel využívania areálu zrealizovať do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti zmluvy a zároveň minimálne nasledujúcich päť rokov tento účel využitia zachovať. Inak by museli Piešťany doplatiť rozdiel do sumy 2,3 milióna eur.

Keďže o majetku mesta a vynakladaní jeho finančných prostriedkov môžu rozhodnúť len mestskí poslanci, v úvode leta schválili uznesenie, v ktorom vyčlenili 230-tisíc eur na odkúpenie autokempingu Lodenica.

Vlastné sny za cudzie peniaze

Toho sa chytila dvojica poslancov Michal Fiala a Marcela Sedláková a na septembrové zastupiteľstvo cez legislatívny proces samosprávy mieril ich návrh, čo by podľa ich predstáv malo byť s Lodenicou, keď sa stane majetkom mesta. Text ich návrhu uvádzal aj podivné a zrejme i nezákonné prevody verejného majetku z nejakej neziskovky, ktorú by mesto na tento účel muselo vytvoriť, na rozpočtovú organizáciu mesta a následne na mestom účelovo vytvorenú eseročku.

Zastupiteľstvo nakoniec schválilo podstatne „triezvejšie“ uznesenie, v ktorom sa uvádza, že Mesto Piešťany areál Lodenice po nadobudnutí využije pre všeobecne prospešné služby, ktoré budú poskytované správcom – Službami mesta Piešťany. Budú nimi rozvoj telesnej kultúry, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

A súčasne primátor Peter Jančovič poslancom adresoval pripomienku, že pri snahe o nadobudnutie tohto majetku netreba mať „veľké oči“, k čomu sa v súvislosti s Lodenicou mesto pri realizácii kúpy zaviaže.

No zdá sa, že dvojici poslancov to nepomohlo a do zastupiteľstva mieri opäť materiál, ktorým Fiala a Sedláková chcú, aby pred prípadným podpisom zmluvy sa mesto ministerstvu vnútra zaviazalo rozsiahlymi investíciami do obnovy areálu Lodenice.

Svoj návrh Fiala a Sedláková rozdelili na priority „A“ až „C“. A ak to poslanci odsúhlasia, mesto sa v prípade podpisu zmluvy o prevode majetku štátu do svojho majetku za zvýhodnenú sumu 230-tisíc eur na základe poslaneckého uznesenia zaviaže, že do dvoch rokov, ako zmluva vojde do platnosti, v areáli lodenice vybuduje nasledovné: parkovisko pre karavany, verejné parkovisko, plochy pre športové a kultúrne podujatia, dog park, cyklotrasu a chodník, sociálne zariadenia, ubytovanie pre športové kluby, pódium pre malé kultúrne podujatia, recepciu a informačné centrum, športové ihriská, verejné ohnisko, plochu pre stany, údržbársku dielňu, sklad údržby, kancelárie správcu, envirocentrum, múzeum, parkovisko pre bicykle a motorky, detské ihrisko, požičovňu športových potrieb a lanové ihrisko.

A keďže sme areál osobne navštívili, môžeme bez okolkov skonštatovať, že aj pri laickom pohľade je stav, v akom sa nachádza potom, ako sa oň štát desiatky rokov nestaral, doslova dezolátny.

Lacnejšie zbúrať, ako opravovať

Drevené stavby majú na pohľad dávno po svojej životnosti, viacero z nich už padlo za obeť aj požiarom. Murované objekty nesú známky stavebnej degradácie a zatekania pre poškodenú izoláciu striech. Vnútorné priestory sú zdevastované a čo sa dalo z nich odmontovať, je ukradnuté. Zo stávajúcich objektov sa zrejme už nebude dať nič zrekonštruovať a areál bude potrebné nanovo vybudovať.

Rovnakého názoru je aj Odbor stratégie a rozvoja mesta a k návrhu poslancov Fialu a Sedlákovej uvádza: „Samotnému prevádzkovaniu navrhovaných verejnoprospešných služieb v areáli musí predchádzať spracovanie odborného posúdenia stavu existujúcich objektov a plôch, spracovanie niekoľkých stupňov projektovej dokumentácie na rekonštrukciu, výstavbu a využívanie areálu, získanie príslušných povolení stavebného úradu a zabezpečenie finančného krytia projektových dokumentácií, výstavby a prevádzky areálu v rozpočte mesta.“

Odborná zložka mesta ďalej upozorňuje, že predkladaný materiál neobsahuje žiadne finančné analýzy s dopadom na mestský rozpočet. „Pre potreby zabezpečenia ďalších krokov vo veci odkúpenia pozemkov areálu Lodenica považujeme uznesenia prijaté Mestským zastupiteľstvom v Piešťanoch dňa 28. septembra 2023 v súčasnosti za postačujúce,“ dopĺňa Odbor stratégie a rozvoja mesta.

Výhrady však majú i mestskí právnici a k návrhu Fialu a Sedlákovej v stanovisku uvádzajú: „Predkladaný materiál nespĺňa materiálne a formálne náležitosti. Ako účel všeobecne prospešných služieb k odkúpeniu pozemkov za zvýhodnených podmienok odporúčame v prvej etape rozvíjať myšlienku úpravy územia do formy verejne prístupného parku/lesoparku.“

Právny odbor v súvislosti s absentujúcim hospodárskym a finančným dopadom na rozpočet mesta upozorňuje na skutočnosť, že v prípade schválenia uznesenia bez finančného krytia, ktoré musí schváliť zastupiteľstvo, nie je možné zaručiť, že mesto bude schopné plniť podmienky kúpnopredajnej zmluvy.

„Ako následok nesplnenia týchto povinností by mesto Piešťany ako kupujúci bolo povinné doplatiť rozdiel medzi kúpnou cenou a primeranou cenou,“ dopĺňajú svoje stanovisko k návrhu Fialu a Sedlákovej radniční právnici.

K tomuto stanovisku sa pripájajú i budúci možní správcovia areálu Lodenice, mestská rozpočtová organizácia Služby mesta Piešťany: „Materiál neobsahuje finančnú analýzu nákladov na prípravu projektových dokumentácií, na samotnú realizáciu stavieb a ani na následnú prevádzku a údržbu. Okrem finančnej analýzy nie je známy zdroj krytia nákladov a nie je špecifikovaný časový horizont riešenia. Z tohto pohľadu sa obávame negatívneho finančného dopadu na možnú prevádzku areálu a tiež negatívneho dopadu na schopnosť Mesta dodržať dohodnutý účel všeobecne prospešných služieb.“

Autokemping a minulosť

Autokemping Lodenica vznikol počas obdobia diktatúry komunistov v Československu, zhruba v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, ako jedno z mnohých rekreačných zariadení vybudovaných pre potreby tuzemskej rekreácie. Nakoľko legálne cestovanie na dovolenku do zahraničia bolo administratívne extrémne náročné a umožnené len politicky spoľahlivým osobám, prípadne ak sa niekto komunistickým pohlavárom nepozdával, cestovať do zahraničia bolo pre neho nemožné. A tak sa vo veľkom v lete dovolenkovalo najmä pri domácich vodných plochách.

foto: ubytovanie.atg-slovakia.sk

Na konci osemdesiatych rokov minulého storočia však komunistické vládnutie mocensky aj ekonomicky skolabovalo a s príchodom demokratického zriadenia mohol ktokoľvek cestovať kamkoľvek, keď mu to jeho finančné možnosti dovolili. To však prinieslo úpadok domácich rekreačných zariadení z dôvodu dramatického poklesu záujemcov o tuzemskú letnú rekreáciu. Táto skutočnosť neobišla ani Piešťany a predimenzované rekreačné zariadenia pri Sĺňave začali bez turistov chátrať.

Autokemping Lodenica si od deväťdesiatych rokov tiež prešiel viacerými pohybmi prevodu štátneho majetku, až kým sa nestal vlastníctvom ministerstva vnútra. Lodenicu sezónne využívali hlavne piešťanskí karavanisti na svoje stretnutia a život sem na pár dní v roku prinavracali i rôzne hudobné festivaly. I pre chátrajúcu infraštruktúru, do ktorej nik desiatky rokov neinvestoval a vraj aj pre neprimerané finančné nároky za prenájom areálu, si hudobné festivaly našli pre nich vhodnejšie lokality, bohužiaľ mimo piešťanského regiónu.

Je však jasné, že i z dôvodu možností slobodného cestovania po celom svete Piešťany už dnes nemajú potenciál prilákať desiatky tisíce letných turistov, tak ako to bolo v časoch komunistickej diktatúry.

Stačil by aj lesopark

Ak reálne dôjde k prevodu Lodenice do majetku mesta, celkom určite je zmysluplnejšia a pre mesto aj finančne realizovateľná cesta upraviť areál na lesopark, prípadne doplniť súčasné odstavné plochy infraštruktúrou pre parkovanie karavanov.

Ak si do Piešťan karavanisti opäť nájdu cestu, prídu za nimi i služby. Napríklad mobilný street food je dnes už pomerne bežnou a aj vyhľadávanou stravovacou možnosťou a mesto bez veľkých nákladov zarobí na prenájme pozemkov.

Ani hudobné festivaly nepotrebujú murovanú infraštruktúru. Kompletné zázemie si vedia na dobu festivalu vybudovať a po jeho ukončení poodvážať a priestor zanechať v pôvodnom stave. Nové umelé športoviská Piešťany tiež nepotrebujú budovať, stačí poopravovať jestvujúce.

ilustračné foto zdroj: medvedkudajlabku.sk

Preto sa i nám pozdáva prezentovaný zámer vedenia radnice v prípade, ak areál mesto získa, upraviť ho na lesopark s možnosťou parkovania karavanov. Návrhy poslaneckej dvojice Michala Fialu a Marcely Sedlákovej z finančného hľadiska považujeme za samovraždu pre rozpočet mesta a hlavne pre prevádzku z hľadiska stavu mestského rozpočtu aj ekonomicky neudržateľnú.

Kúpeľné mesto musí totiž v prvom rade nájsť finančné prostriedky na to, aby zrekonštruovalo svoju jestvujúcu a chátrajúcu športovú, kultúrnu a dopravnú infraštruktúru pre potreby vlastných obyvateľov. To je dokonca zákonným poslaním samospráv. A keď bude všetko vynovené, opravené, v meste aj novučičká plaváreň a radnica už nebude vedieť, kam investovať peniaze daňových poplatníkov z mestskej pokladne, môže napríklad začať podnikať v cestovnom ruchu.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 17. júla. Tento deň je pamätným dňom Výročia deklarácie o zvrchovanosti SR. Meniny má Bohuslav.
  • 17.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 18. júla 2024
Meniny má Bohuslav, zajtra Kamila