Krajskí poslanci schválili župný rozpočet

Poslanci v rámci deviateho riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) schválili návrh rozpočtu na obdobie rokov 2024 až 2026. V príjmovej časti rozpočet vychádza z prognóz Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR. Župa i napriek nepriaznivej makroekonomickej situácii plánuje zabezpečiť požadovaný rozsah verejných služieb v regióne a pokračovať v investíciách.

Jednou z priorít rozpočtu aj v ďalšom období zostávajú investície do krajskej cestnej infraštruktúry a cyklodopravy. foto: TTSK

„Našou ambíciou je hospodáriť rozumne ako doteraz a zachovať rozsah a kvalitu poskytovaných služieb obyvateľom. V modernizácii Trnavského kraja teda budeme pokračovať. Aj vďaka dobrej finančnej kondícii máme priestor na realizáciu rozvojových aktivít aj napriek nepriaznivej celospoločenskej makroekonomickej situácii,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že parametrami, ktoré najviac limitujú celkové zostavenie rozpočtu, sú devastačná legislatívna úprava daňového bonusu, čo sa prejavuje v znížení daňových príjmov na príjmovej strane, a zároveň rastúca inflácia, rastúce úrokové sadzby, ako aj valorizácia miezd na výdavkovej strane.

K návrhu rozpočtu zaujala stanovisko hlavná kontrolórka, nezávislá Rada pre rozpočet TTSK aj jednotlivé komisie Zastupiteľstva TTSK. Ocenili vysoký štandard dokumentu i fakt, že župa pri tvorbe rozpočtu jasne menuje predpoklady, resp. riziká súvisiace s očakávanou ekonomickou situáciou v roku 2024 na národnej úrovni.

Hlavná kontrolórka Beáta Farkašová povedala, že „tvorcovia dokumentu na rozpočte pracovali v náročných podmienkach najmä vzhľadom na zložitú ekonomickú, ale i neistú celospoločenskú situáciu. Oceňujem, že rozpočet bol zostavený realisticky a so zreteľom na všetky faktory, ktoré v ňom boli pomenované. Kvalita rozpočtu sa zvyšuje z roka na rok. Do budúcnosti odporúčam, aby sa darilo pružne reagovať na akékoľvek zmeny v rozpočte. Konštatujem, že predkladaný dokument je spracovaný v súlade s právnymi predpismi.“

Župa aj v roku 2024 plánuje pokračovať v podpore rozširovania poskytovania zdravotnej starostlivosti i v motivácii lekárov pracovať na jej území. Novinkou je motivačný program pre nových aj existujúcich lekárov – špecialistov v nedostatkových odboroch, na ktorý župa vyčlenila v rozpočte 200-tisíc eur, čo župní poslanci jednohlasne schválili.

V oblasti sociálnej starostlivosti patrí medzi významné investície kraja výstavba špičkového špecializovaného zariadenia pre klientov s rôznymi diagnózami s celoročnou pobytovou formou poskytovania sociálnej služby a s kapacitou približne 40 miest pri obci Moravský Svätý Ján. Celková hodnota investície je vyčíslená na 5,9 milióna eur, pričom kraj na jej financovanie využije aj úverové prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

V oblasti vzdelávania je v roku 2024 plánovaných viacero investičných akcií, ako napríklad debarierizácia dvadsiatky stredných škôl, investície do odborných učební či športovísk. Za účelom rozvoja systému duálneho vzdelávania a podpory študentov v nedostatočne obsadených a perspektívnych odboroch sú v rozpočte vyčlenené prostriedky na pokračovanie podpory župného balíka výhod pre študentov. Rovnako kraj pokračuje v motivačnom príspevku pre začínajúcich pedagogických pracovníkov.

Župa bude pokračovať v systematickom rozvoji cestovného ruchu, s čím súvisí aj rozvoj Letiska Piešťany. V roku 2023 sa podarilo zrealizovať pravidelné letecké spojenie Piešťan a izraelského Tel Avivu na podporu incomingového turizmu, pričom v závislosti od bezpečnostnej situácie na Blízkom východe plánuje Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj zážitkov pokračovať v tejto spolupráci s izraelským partnerom aj budúci rok.

Jednou z priorít i v ďalšom období zostávajú investície do krajskej cestnej infraštruktúry a cyklodopravy v sume takmer 32 miliónov eur. Ako ďalej hovorí župan Viskupič, „tak ako sme deklarovali, po úspešnej rekonštrukcii najdlhšieho mosta v kraji v Hlohovci sa pustíme do opravy cesty medzi Hlohovcom a Bojničkami, ktorá počas modernizácie hlohoveckého mosta slúžila ako obchádzková trasa. V pláne je tiež modernizácia prieťahu Horných Orešian až po Smolenice, na ktorú žiadame nenávratný finančný príspevok z eurofondov. I naďalej rátame s odstraňovaním havarijného stavu mostov.“

Výdavky na zabezpečenie služieb v prímestskej autobusovej doprave sú významnou položkou rozpočtu župy, pre rok 2024 sú rozpočtované až vo výške takmer 27,4 milióna eur. Navyše sa kraj snaží prilákať k využívaniu tohto typu dopravy čo najviac obyvateľov napríklad formou predplatných cestovných lístkov, ktoré boli zavedené od 1. januára 2023.

Trnavská župa bude aj napriek zložitej finančnej situácii v roku 2024 poskytovať dotácie určené na rozvoj kraja, na podporu všeobecne prospešných služieb, verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti. Ich objem je však v porovnaní s predošlými rokmi nižší.

Župný dlh sa v porovnaní s rokom 2022 znížil na úroveň 27,15 percenta (k 31. 10. 2023). V marci 2023 splatila župa poslednú splátku dlhov súvisiacich s reštrukturalizáciou Nemocnice s poliklinikou Skalica a Nemocnice s poliklinikou Dunajská Streda, ktoré na ňu prešli v rokoch 2012 a 2013. Aj vďaka dobrej finančnej kondícii má župa priestor na realizáciu rozvojových aktivít aj napriek nepriaznivej celospoločenskej makroekonomickej situácii. 

Okrem toho krajskí poslanci schválili predloženie žiadosti o prostriedky mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR na projekt deinštitucionalizácie Domova sociálnych služieb Medveďov.

zdroj: TTSK

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 22. júla. Tento deň je Dňom rodičov. Meniny má Magdaléna.
  • 22.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 21. júla. V tento deň sa v roku 1880 v obci Košariská narodil generál Milan Rastislav Štefánik.…
  • 21.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 22. júla 2024
Meniny má Magdaléna, zajtra Oľga