Ceny pietnych služieb – vďačná téma populistov

Na minulotýždňovom zasadnutí piešťanského zastupiteľstva poslanci otvorili i tému mestských cintorínov. Ako podklad pre diskusiu im poslúžila správa hlavného mestského kontrolóra Stanislava Mikuša, ktorý preveroval aj efektivitu nakladania s verejnými prostriedkami v Stredisku pietnych služieb. Stredisko je súčasťou štruktúry mestskej rozpočtovej organizácie Služby mesta Piešťany a na základe zistení hlavného kontrolóra bolo v strate. Tieto zistenia však už nie sú aktuálne a nezodpovedajú realite.

Téma výšky poplatkov na piešťanských cintorínoch sa v zastupiteľstve objavuje pravidelne. (Autor: pror)

Podľa organizačnej štruktúry mestskej rozpočtovej organizácie Služby mesta Piešťany (SMP) sa Stredisko pietnych služieb delí na tri podstrediská – na Správu a údržbu cintorínov, Cintorínske a pohrebné služby a Kvetinovú predajňu.

Správa a údržba cintorínov podľa správy hlavného kontrolóra mala za rok 2022 príjmy v objeme 90 901 eur a náklady na prevádzku 111 624 eur, čo predstavuje stratu viac ako 20-tisíc eur. Tržby Cintorínskych a pohrebných služieb tvorili sumu 115 550 eur a prevádzkové náklady 143 868 eur. Stredisko za rok 2022 tak vyprodukovalo stratu 28 318 eur. Kvetinová predajňa vlani zarobila 117 593 eur, ale náklady na jej prevádzku sú vyčíslené na sumu 118 057 eur, čo predstavuje stratu 464 eur.

Stratové sú aj mestské toalety

Riaditeľka SMP Hana Dupkaničová v diskusii reagovala, že Stredisko pietnych služieb nie je samostatne hospodáriaci celok, ale účtovnou súčasťou organizácie SMP ako celku a podľa inej kontrolnej správy mestského kontrolóra je podnikateľská činnosť SMP v konečných číslach zisková. Pripustila však, že pietne služby sú dofinancovávané z iných oblastí podnikateľských činností organizácie, ktorú riadi.

Dupkaničová tiež poslancom pripomenula, že cenníky Strediska pietnych služieb sú plne v kompetencii mestského zastupiteľstva a schvaľované prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia mesta, a je na politickej vôli poslancov, do akej miery si obyvatelia mesta zaplatia pietne služby na komerčnom princípe a do akej miery budú spoluhradené z inej podnikateľskej činnosti SMP.

„Pietne služby sú verejnoprospešná služba občanom. Nutné si je tiež uvedomiť, že časť podnikania v oblasti pohrebných služieb bola dlhodobo ovplyvňovaná politickou neochotou mestského zastupiteľstva akokoľvek zvyšovať ceny za služby, i keď pravidelne upozorňujeme na nesúlad cenníkových cien s cenovými kalkuláciami. Nie je sa potom čo čudovať, že táto časť podnikateľskej sféry SMP bola v posledných rokoch naozaj v čiastkovej strate,“ zdôvodnila Hana Dupkaničová zápornú účtovnú bilanciu Strediska pietnych služieb.

Ako ďalej vo vystúpení doplnila, „pokiaľ by sme sa stotožnili s tvrdením, že každé podstredisko, respektíve každá podnikateľská aktivita SMP musí byť zisková, tak ju v prípade straty musíme zrušiť. SMP by museli zavrieť trhoviská či verejné toalety, kde zisk neprodukujeme. Podstatné je, že výsledkom hospodárenia v podnikateľskej činnosti je SMP ako celok na konci účtovného obdobia v zisku.“

Privatizovanie pietnych služieb

Poslanec Tomáš Hudcovič si však tieto princípy verejnej služby obyvateľstvu neosvojil a v rámci svojho diskusného príspevku tvrdil, že radnica by mala pripraviť podklady, či by nebolo efektívnejšie zo Strediska pietnych služieb vytvoriť mestskú eseročku, prípadne pietne služby sprivatizovať a prenajať ich súkromnej spoločnosti.

V tomto má Hudcovič celkom určite pravdu a sprivatizovanie pietnych služieb by malo blahodarný dopad na výdavky mesta a následne aj mestskej organizácie, eseročka by totiž z princípu musela tvoriť zisk. Podstatné je však poznamenať, že zisk eseročky by zaplatili obyvatelia mesta priamo zo svojho vrecka.

Ale čo je najhlavnejšie, na ceny za pietne služby by stratilo dosah vedenie radnice i mestské zastupiteľstvo. Akákoľvek finančná kompenzácia za straty smerujúca do eseročky by totiž bola nedovolenou štátnou pomocou. Cena pietnych služieb by sa tak odvíjala len od reálnych nákladov na mzdy na energie a ďalších iných položiek, ako je to bežné v akejkoľvek inej podnikateľskej oblasti.

Biznis pre eseročku, výdavky pre mesto

Navyše „Čierny Peter“ – starosť o správu cintorínov a ich údržba, na ktorej sa nedá zarobiť ani euro – by zo zákona zostal na krku mesta. Nakoľko z pohľadu pohrebného zákona je obec či mesto zriaďovateľom pohrebných miest a zákon taxatívne určuje kompetencie, za akých podmienok sa cintoríny majú spravovať.

Zárobkový pohrebný biznis by tak bol v rukách eseročky, ale starostlivosť o čistotu cintorínov, upravenú zeleň, údržbu  obradných miestností, verejne osvetlenie cintorínov, starostlivosť o komunikácie by zostala na strane samosprávy a hradená len z verejných peňazí.

Zistenia kontrolóra sú neaktuálne

Hlavný mestský kontrolór Stanislav Mikuš vo svojej správe zistil ekonomické ukazovatele Strediska pietnych služieb za rok 2022 a zahrnul i prvé tri mesiace tohto roka. Na tieto ukazovatele však už v úvode roka SMP reagovali návrhom nového všeobecne záväzného nariadenia, ktoré sa týkalo i navýšenia cintorínskych poplatkov. Poslanci ho odsúhlasili v apríli a do platnosti vstúpilo v závere mája. V správe hlavného kontrolóra zohľadnené nie sú, keďže do svojej kontroly zahrnul len rok 2022 a prvé tri mesiace pred účinnosťou nového cenníka.

A ako dôvodová správa v apríli schváleného VZN uvádza, na neefektívnosti Strediska pietnych služieb podľa starých cenníkov sa podpísal najmä dramatický nárast cien energií, výška inflácie, ktorá dosahovala dvojciferné čísla, ale aj zvýšenie cien technického a materiálového zabezpečenia. Netreba však zabúdať, že u zamestnancov vo verejnej sfére došlo na základe nariadenia vlády i k navýšeniu ich miezd – v úvode roka o sedem percent od septembra dokonca o desať percent. To všetko sú ekonomické položky, ktoré cenu pietnych služieb reálne zdražujú.

Mestský kontrolór svojou kontrolou, ktorú Hudcovič inicioval, lebo s májovým navýšením cien ako jediný poslanec nesúhlasil, zistil len to, že staré ceny pietnych služieb schválené zastupiteľstvom ešte v roku 2012 už v roku 2023 nezodpovedajú realite cien energií, materiálu a ani nereflektujú vládne direktívne navýšenie miezd zamestnancov vo verejnej sfére z roku 2023. A že májové zvýšenie poplatkov za cintorínske služby je oprávnenou reakciou na straty, ktoré za túto službu treba doplácať a dali by sa využiť v iných oblastiach, za ktoré SMP zodpovedá.

Mesto spravuje takmer 10-tisíc hrobov

Ďalej materiál, ktorý poslanci v apríli schválili, uvádza, že celkový počet hrobových miest na piešťanských pohrebiskách bol k 20. februáru 9224 a celkové náklady v roku 2022 na správu hrobových miest predstavovali sumu 178 678 eur. Na jedno hrobové miesto tak ročné náklady vychádzali 19,34 eura. Podľa dovtedy platného cenníka poplatok za nájom hrobového miesta bol iba 4,50 eura na rok. Na základe aj týchto ukazovateľov poslanci schválili navýšenie ceny viacerých poplatkov. Proti hlasoval len Hudcovič.

A tak po novom od konca mája tohto roka sa cena prenájmu hrobového miesta zvýšila zo 45 na 67,50 eura na desať rokov. Za umiestnenie urny v zemi či urnovej stene je to 60 eur, pričom dovtedy to bolo 40 eur na rok. Cena za celkový pohrebný obrad bola navýšená pri rozlúčke približne o deväť percent a pri priemernom obrade aj s pochovaním do zeme asi o 14 percent.

Je možné, že si Hudcovič divoké privatizačné deväťdesiate roky nepamätá, ale piešťanské pietne služby už raz sprivatizované boli. V rokoch 1992 až 2003 mesto zabezpečovalo len výkon správy a údržbu cintorínov a pohrebný biznis bol v tom čase v rukách súkromníkov. Až od roku 2003 mesto k pietnym službám opäť pristupuje ako k verejnoprospešnej službe a sú zabezpečované mestskou rozpočtovou organizáciou SMP.

Ceny v rukách poslancov

Ozrejmime si, ako sa tvorí cenník pietnych služieb v gescii piešťanskej mestskej samosprávy. SMP na základe svojich kalkulácií nákladovosti predložia návrh cien vedeniu radnice. Ak sa vedenie radnice s návrhom stotožní, predloží ho na rokovanie mestským odborným komisiám, ktoré sú zložené z poslancov a odbornej verejnosti. Komisie materiál posúdia, prípadne pripomienkujú. Ich pripomienky či návrhy sú písomne zapracované a putujú do mestskej rady. Tá tiež návrh nových cien posudzuje, a ak ho odobrí, s prípadnými návrhmi na zmeny či úpravy postupuje na rokovanie zastupiteľstva. A keďže ide o návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), jeho návrh musí byť zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta minimálne 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva.

Pripomienkovanie verejnosťou musí trvať minimálne 10 dní a pripomienky obyvateľov musia byť minimálne tri dni pred rokovaním zastupiteľstva doručené poslancom. Až tak príde návrh nového cenníka vo forme VZN na rokovanie zastupiteľstva, kde ho môžu poslanci opäť pripomienkovať, prípadne návrhmi uznesení ešte meniť.

Následne príde k hlasovaniu o znení nového VZN, ktoré musí získať súhlas až dvoch tretín prítomných poslancov. Návrh nového VZN o cintorínskych poplatkoch na aprílovom rokovaní zastupiteľstva taký súhlas získal, proti bol len Tomáš Hudcovič a Martin Valo sa hlasovania zdržal.

Cintorínske poplatky – téma populistov

Téma výšky poplatkov na piešťanských mestských cintorínoch sa v zastupiteľstve objavuje pomerne pravidelne. Rovnako i v roku 2016, keď bol Hudcovič ako druhý zástupca primátora Miloša Tamajku súčasťou vedenia radnice. Na jar 2016 bola do zastupiteľstva predložená komplexná správa o pohrebných službách v iných mestách a aj porovnanie cien s cenami piešťanského pietneho strediska. V tom čase, keď bol Hudcovič vo vedení mesta, sprivatizovanie pietnych služieb neinicioval a ani dosah mesta na ceny pietnych služieb nenamietal.

Každoročne sú ekonomické výsledky pietneho strediska s prehľadom pohrebných obradov, počtom uzatvorených nájomných zmlúv uvedené vo vyhodnotení rozpočtu SMP, ktoré sú predkladané na prerokovanie do zastupiteľstva. Poslanci majú o nich podrobný prehľad. Sprivatizovaním pietnych služieb by prišli o akýkoľvek dosah na ceny a ich kvalitu.

Záver

Pietne služby sú z povahy poskytovanej služby prirodzeným regionálnym monopolom. Trhový mechanizmus regulujúci ceny si v tejto oblasti hľadá len ťažko svoje miesto. Je asi nepredstaviteľné, že v rámci voľby nižšej ceny pôjdu obyvatelia Piešťan pochovať svojho zomrelého trebárs do Púchova z dôvodu, že ich obrad a prenájom hrobového miesta v tomto meste vyjde lacnejšie.

Spoločenský dohľad nad cenotvorbou prostredníctvom volených zástupcov je tak v tomto prípade na mieste. A že zvýšiť ceny pietnych služieb nie je v Piešťanoch ani trochu jednoduché, ukazuje i fakt, že aprílové navýšenie našlo vôľu u poslancov až po viac ako desiatich rokoch. Privatizáciou sa dá docieliť, že ziskovú časť pohrebu si ponechá konateľ eseročky a starostlivosť o cintoríny zostane zo zákona na krku radnice.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 17. júna. Tento deň je Svetovým dňom boja proti rozširovaniu púští a sucha. Meniny má Adolf.
  • 17.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 18. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom piknikov. Meniny má Vratislav.
  • 18.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 16. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom afrického dieťaťa. Meniny má Blanka, Bianka.
  • 16.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Pred 85 rokmi, presne 7. júna 1939, odletelo z piešťanského letiska osem príslušníkov 3. leteckého pluku Milana Rastislava Štefánika s…
  • 16.06.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
streda, 19. júna 2024
Meniny má Alfréd, zajtra Valéria