Areál Lodenica je na predaj, ale autokemping to už zrejme nikdy nebude

Časť piešťanskej verejnosti je už od júna tohto roka živená poslaneckými víziami o možnom návrate funkcionality areálu autokempingu Lodenica tak, ako ju pozná z minulého storočia. Poslancom k tomu poslúžila informácia, že súčasný vlastník, Ministerstvo vnútra SR, lokalitu ponúka na predaj. Zastupiteľstvo tak svojím uznesením zaviazalo vedenie radnice autokemping odkúpiť za 10 percent požadovanej sumy, ministerstvo vnútra totiž zaň chce tržnú sumu podľa znaleckého posudku 2,36 milióna eur.

Opustený areál autokempingu Lodenica chce kúpiť mesto. (Autor: piestany.sk/Supa/dokempu.cz)

Najnovšie je do zastupiteľstva písomne pripravené i poslanecké uznesenie, ktoré by vedenie radnice zaviazalo v podstate vrátiť areálu po odkúpení funkciu, ako malo v minulom storočí. Zároveň radnica na to isté mestské zastupiteľstvo predkladá poslancom informáciu o okolnostiach jej záujmu o odkúpenie bývalého autokempingu Lodenica do vlastníctva mesta.

Niektorí poslanci však majú predstavu, že by v týchto priestoroch mohlo vzniknúť obdobné turistické zariadenie, aké tu fungovalo najmä za socializmu. Že to už nie je možné, vysvetlíme v nasledujúcich riadkoch.

Areál autokempingu je v územnom pláne (bledožltá farba) vedený ako plochy nezastavateľnej zelene.

Lodenica na predaj

Na základe zverejnenej ponuky ministerstvom vnútra na odpredaj pozemkov a stavieb v lokalite Lodenica 21. júna piešťanský mestský úrad kontaktoval Centrum podpory ministerstva vnútra v Trnave. Mesto deklarovalo záujem o kúpu inzerovaného majetku.

Centrum podpory Trnava informácie potvrdilo: „Ministerstvo vnútra SR (štát) nemá o daný majetok v lokalite LODENICA záujem, musí však dodržať zákonný postup, aby ho mohli vyhlásiť za neupotrebiteľný. Už majú za sebou 1. krok – interné vyhodnotenie neupotrebiteľnosti a 2. krok – žiadny zo štátnych správcov neprejavil o pozemok záujem. A teda stav je v štádiu 3. kroku – ponuky pre verejnosť, vzhľadom na okolnosti a cenu predpokladajú, že sa neprihlási žiadny záujemca.“

Zástupca ministerstva ďalej potvrdil, že ak by Mesto Piešťany prejavilo záujem, vedeli by začať rokovať o predaji nehnuteľností za cenu 10 percent, podmienkou je však verejnoprospešné využitie.

Na rokovaní mestského zastupiteľstva 28. júna bolo prijaté uznesenie: „Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní schvaľuje odoslať žiadosť a urgentne vyrokovať podmienky kúpy pozemku Kempu Lodenica ako celku za podmienok 10 percent ceny znaleckého posudku v zmysle rozpočtovej položky.“

Rozsah pozemkov, ktoré zostanú vo vlastníctve štátu, je znázornený na mapke červenou farbou.

Pôvodný rozsah pozemkov na predaj zmenšili

Na Centrum podpory Trnava bola 30. júna odoslaná žiadosť zo strany mesta v znení: „Dovoľujeme si vás osloviť vo veci ponuky zverejnenej v registri ponúkaného majetku štátu. Všeobecná hodnota majetku bola stanovená na sumu 2 360 000 eur. Mesto Piešťany má o ponúkaný majetok vážny záujem, aj touto cestou potvrdzujeme záujem vstúpiť do rokovaní o podmienkach predaja a kúpnej cene. Na tento účel si vás dovoľujeme požiadať o termín stretnutia, prípadne obhliadky. V prípade, ak je z našej strany potrebné doplniť akúkoľvek informáciu alebo doklad, obratom zabezpečíme doplnenie.“

Stretnutie v Trnave sa uskutočnilo 26. júla za účasti primátora Petra Jančoviča, prednostky radnice Denisy Bartošovej a vedúcej právneho odboru Danice Reptovej. Zástupkyňa centra podpory Barbora Brezinová im oznámila, že ponuka ministerstva vnútra bola stiahnutá a rokujú so Slovenským vodohospodárskym podnikom o vyčlenení pozemkov novým geometrickým plánom z ponuky, z dôvodu ponechania pozemkov a verejnoprospešných stavieb – vodných stavieb a ochranných pásiem v zmysle platnej legislatívy – v majetku štátu.

Radnica predpokladá, že po zavkladovaní nového geometrického plánu a doplnení žiadosti mesta bude minimálne dva mesiace trvať posúdenie žiadosti na centre podpory a následne dva mesiace na ministerstve financií, preto nepredpokladá, že by sa o prevode majetku rozhodovalo v roku 2023.

Prístav ani nábrežie štát nepredá

Po predložení návrhu Slovenského vodohospodárskeho podniku je zrejmé, že pozemky v areáli športového klubu TJ Sĺňava nebudú môcť byť predmetom predaja, nakoľko zostanú vo vlastníctve štátu. Preto sa Mesto Piešťany ani TJ nebudú môcť uchádzať o ich odkúpenie a celková ponuka bude zmenená a výmera ponúkaného majetku znížená.

Po posúdení a stanovisku Centra podpory Trnava bude žiadosť Mesta Piešťany odstúpená na ministerstvo financií, ktoré určí rozsah verejnoprospešných účelov a stavieb, ktoré bude musieť mesto zrealizovať do dvoch rokov od nadobudnutia majetku štátu do svojho vlastníctva. Nadobudnutie areálu Lodenica je tak podmienené plnením všeobecne prospešného účelu, následkom nedodržania tejto povinnosti je vznik povinnosti kupujúceho doplatiť rozdiel medzi kúpnou cenou a primeranou cenou.

Ako vo svojej informácii deklaruje radnica, snahou mesta pri určovaní všeobecne prospešných služieb pre areál Lodenice je zachovanie jeho charakteru, rešpektovanie historického významu lokality, spôsobu je využívania v minulosti pri reflektovaní súčasných požiadaviek pre danú oblasť, to všetko pri zohľadnení podmienok vyplývajúcich z existujúceho územného plánu danej oblasti.

Chránená prírodná oblasť so 4. a 5. stupňom ochrany prírody NATURA 2000 zahŕňa Sĺňavu až po Krajinský most a jej hranica vedie v tesnom kontakte areálu autokempingu, čím jeho využitie zasadne limituje.

Autokemping a chránená príroda

Táto lokalita má však niekoľko limitujúcich regulatív pre jej využitie, ktoré tu v minulosti neboli. V prvom rade je v územnom pláne vedená ako priestor verejnej zelene. Zároveň je však v tejto časti mesta držaná i stavebná rezerva pre prípadný južný obchvat Piešťan a premostenie Váhu. To však nie sú tie najzávažnejšie prekážky, keďže v kompetencii mestských poslancov je územný plán zmeniť.

Tá najzávažnejšia prekážka pre snahu o prinavrátenie pôvodného účelu autokempingu z minulého storočia je skutočnosť, že areál bývalého autokempingu je od roku 2012 v tesnom kontakte s chráneným prírodným územím európskeho významu NATURA 2000. A to je už záväzok voči európskym inštitúciám chrániť prírodu Sĺňavy, ktorý sme dobrovoľne na seba prevzali.

A tak si na stránke štátnej ochrany prírody môžeme dohľadať, čo všetko je pri prípadnej snahe vrátiť do tohto priestoru zariadenie pre turistické účely v rozpore s chránením územia európskeho významu NATURA 2000: výrub krov nad 500 metrov štvorcových, kempingy, výrub nad 80 stromov, umiestnenie zariadenia neslúžiace plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela, cesty I. až III. triedy, nekryté parkoviská a odstavné plochy, jazda na vodných skútroch a motorových člnoch či výstavba športového areálu.

Kemping v regióne máme. Nachádza sa kúsok za Krajinským mostom smerom na Ratnovce.

Sľuby o kempe sú bludy

Preto ak mestskí poslanci sľubujú verejnosti, že prinavrátia tomuto areálu funkciu, akú mal v minulom storočí, verejnosť zavádzajú. A to z neznalosti, prípadne úmyselne z dôvodu politického populizmu.

Súčasťou akýchkoľvek stavebných zámerov či zámerov meniť súčasný status priestoru, ktorý je v mestskej územnej dokumentácii vedený ako priestor verejnej zelene, by totiž narazil na regulatív štátnych ochrancov prírody, ktorý sa nijako nedá obísť, nakoľko by voči štátu nasledovali tvrdé sankcie od európskych inštitúcií.

Na to už prišli aj prevádzkovatelia areálu na opačnej strane Sĺňavy v Ratnovskej zátoke, ktorí svoje počiatočné bombastické zámery o turistickom ruchu v ich prenajatom zariadení museli zásadným spôsobom korigovať, nakoľko bola ich „revitalizovaná“ prevádzka v konflikte i so štátnymi ochranármi. Nehovoriac o nepovolených objektoch, ktoré tu načierno postavili, keďže súhlasné stanovisko na ich výstavbu od ochrancov prírody by nikdy nezískali.

Sĺňava sa totiž pred viac ako desiatimi rokmi vybrala na cestu ochrany jej biotopu za cenu utlmenia turistického ruchu a k tomu sa Slovensko zaviazalo na európskej úrovni. Nostalgické uznesenia miestnych poslancov na tom nedokážu nič zmeniť. 

0 Shares

Najnovšie správy

Pred 85 rokmi, presne 7. júna 1939, odletelo z piešťanského letiska osem príslušníkov 3. leteckého pluku Milana Rastislava Štefánika s…
  • 16.06.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je nedeľa 16. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom afrického dieťaťa. Meniny má Blanka, Bianka.
  • 16.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 18. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom piknikov. Meniny má Vratislav.
  • 18.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 17. júna. Tento deň je Svetovým dňom boja proti rozširovaniu púští a sucha. Meniny má Adolf.
  • 17.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 19. júna 2024
Meniny má Alfréd, zajtra Valéria