Brániť školu pred zrušením, ktorú nechce nik rušiť, je možno úsmevné a možno i racionálne

V predchádzajúcom týždni sme na sociálnych sieťach a na webe regionálneho politika Tomáša Hudcoviča zaregistrovali výrazne komentovaný otvorený list Kamila Moravčíka, riaditeľa Základnej školy M. R. Štefánika na Vajanského ulici v Piešťanoch. Riaditeľ sa na jedenástich stranách textu venuje akémusi komplotu trvajúcemu už od roku 2012 za účelom zrušenia školy, ktorú vedie. Nám sa však podarilo zistiť, že túto školu nikdy nikto zrušiť nechcel a dôvody písania otvoreného listu môžu byť skôr ako záchrana školy záchranou riaditeľa.

Pedagogický zbor školy, uprostred je riaditeľ Kamil Moravčík. (Autor: zsmrspy.edu.sk)

List sme od riaditeľa školy prostredníctvom elektronickej pošty dostali aj do našej redakcie, u nás však na rozdiel od miestnych politikov pred zverejnením akýchkoľvek listov či doručených materiálov najprv overujeme dôveryhodnosť zdroja a pravdivosť uvádzaných informácií. A keďže tvrdenia riaditeľa Kamila Moravčíka sú závažné a obviňujú bývalých i súčasných regionálnych politikov zo snahy zlikvidovať základnú školu na Vajanského ulici, overovaniu faktov sme sa venovali podrobne a zodpovedne, preto i s informáciami o tomto liste prichádzame takmer dvojtýždňovým oneskorením.

Rušenie školy, ktorú nik nechcel rušiť

Riaditeľ v úvode listu uvádza, že škole hrozilo zrušenie už v roku 2012. Obrátili sme sa preto na pamätníkov toho obdobia – na stále aktívnych v samospráve, ale i na tých, ktorí sú už mimo aktívnej „služby“. Zisťovali sme, ako to s rušením školy v roku 2012 bolo a ako ju riaditeľ Moravčík zachránil. Zistili sme nasledujúce informácie.

Počas primátorovania Rema Cicutta radnica vypracovala ekonomický audit všetkých základných škôl, ktorých bola zriaďovateľom. Audit vychádzal z vtedajšej legislatívy i vtedajšieho spôsobu financovania škôl, u ktorých samosprávy vykonávajú len prenesený výkon kompetencií štátu a financie od štátu prichádzajú na základe kritérií, ktoré si stanovuje.

Medzi tieto kritériá patrí a aj vtedy patril i počet žiakov, ktorí školu navštevujú. Z dôvodu malého počtu žiakov postupne zanikla základná škola na sídlisku Adam Trajan, po ktorej je dnes už len trávnatá plocha, i škola na Rázusovej ulici, kde v súčasnosti v jednej budove sídli vysoká škola a druhá budova cez cestu našla komerčné využitie. Avšak na to, aby obe školy mohli zaniknúť, bol potrebný súhlas ministerstva školstva na vyradenie zo siete školských zariadení.

Ministerstvo podľa zákona vždy reaguje až na žiadosť samosprávy a jedna z neoddeliteľných súčastí je poslanecké uznesenie zastupiteľstva so súhlasom na zrušenie školy. Žiadosť o vyradenie zo siete škôl na Rázusovej ulici aj na sídlisku Adam Trajan takéto súhlasné uznesenie poslancov mala i napriek nevôli rodičov či zamestnancov dotknutých škôl.

V pásme ekonomickej neefektívnosti a malého počtu žiakov bola v tom období tiež ZŠ F. E. Scherera na sídlisku Adam Trajan i škola na Vajanského ulici. V prípade týchto škôl sa však mesto rozhodlo ich zachovať aj napriek negatívnej ekonomickej bilancii oboch škôl. Tým však nepopierame, že v čase týchto opatrení na radnici v rámci odborných rokovaní preberali ako pracovné rôzne varianty, ale na základe informácií od vtedajších pamätníkov sa nikdy ani len nepripravoval návrh uznesenia pre mestských poslancov, ktorý by navrhoval zrušenie ZŠ M. R. Štefánika alebo ZŠ F. E. Scherera.

Obe školy tak zostali zachované aj napriek tomu, že v tom čase o ne bol malý záujem a štátom vyčlenené financie nepostačovali plnohodnotne vykryť ich prevádzku. A ako sám riaditeľ v liste uvádza, od tých čias sa škole podarilo zvýšiť počet žiakov, ktorí ju aktuálne navštevujú, zo 169 v roku 2012 na 296 v súčasnom období. To poukazuje na fakt, že rozhodnutie vedenia mesta školu ponechať bolo zrejme správne.

Štátna školská inšpekcia prešetrovala na ZŠ M. R. Štefánika sťažnosť od rodiča na neriešenie šikanovania dieťaťa zo strany riaditeľa školy. (Foto: Supa)

Kvantita nemusí byť kvalita

Kamil Moravčík v liste uvádza, že úspechy školy vo zvyšovaní počtov žiakov sú zásluha hlavne skvelej práce pedagógov školy, avšak nezávislé hodnotenie kvality žiakov od Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), čo je vlastne nastavené zrkadlo kvalite pedagógov, hovorí niečo iné.

Škola na Vajanského ulici zo šiestich hodnotených škôl v Piešťanoch sa v rebríčku INEKO umiestnila na predposlednej pozícii a získala 6,2 bodu z desiatich. Na porovnanie prvé dve piešťanské školy, ZŠ Brezová a ZŠ Mojmírova, získali 8,4 a 8,1 bodu z desiatich. Hodnoteniu všetkých základných škôl realizovaným INEKO sme sa venovali v samostatnom článku zverejnenom v Piešťanskom týždni č. 9/2023 i na našom webe 2. marca.

Je tu však aj iné kritérium a veľmi podstatné pre rodičov, a to, či je ich dieťa počas vyučovania v škole v bezpečí. Nám sa podarilo v zmysle infozákona získať podklady o vykonanej inšpekcii Štátnou školskou inšpekciou v roku 2021.

Zistenia školskej inšpekcie

Štátna školská inšpekcia v mesiaci máj 2021 prešetrovala na ZŠ M. R. Štefánika v Piešťanoch sťažnosť od rodiča na neriešenie šikanovania dieťaťa zo strany riaditeľa školy. Informácie o tomto incidente si vyžiadalo od riaditeľa i mesto ako zriaďovateľ školy. Moravčík vo svojom otvorenom liste tvrdí, že je vraj viazaný mlčanlivosťou, preto poskytnúť túto informáciu nemôže.

Štátna školská inšpekcia má na vec úplne odlišný názor ako riaditeľ a informácie o šikanovaní poskytla. Podľa inšpekcie problematiku šikany na škole či v kyberpriestore medzi žiakmi škola riešila len formálne a nereagovala ani na ponuku pomoci so šikanou zo strany Centra psychologického a pedagogického poradenstva.

Podľa zápisu inšpekcie pedagogickí pracovníci školy ani len nerealizovali osobné pohovory s aktérmi šikanovania (obeť a agresor). Riaditeľ inšpekcii tvrdil, že na pedagogickej rade šikanu tiež neriešil, lebo vraj išlo o čas mimo vyučovania. Ako ďalej zápis uvádza, voči agresorovi neboli zo strany školy vyvodené žiadne sankcie.

Školská inšpekcia urobila medzi žiakmi školy aj individuálne rozhovory. V rámci nich žiaci hovorili o bitkách chlapcov počas prestávok či vyrušovaní na vyučovaní. Jedna zo žiačok, ktorá sa pohovoru zúčastnila, inšpekciu upozornila na opakované ponižovanie integrovanej spolužiačky skupinou chlapcov. Ako uvádza zápis inšpektorov, triedna učiteľka individuálne rozhovory na prešetrenie šikany nezrealizovala.

Školská inšpekcia ďalej vo svojom zápise uvádza, že realizovali aj anonymný dotazník, z ktorého okrem iného vyplynulo, že sa žiaci v škole síce cítia bezpečne, ale viac ako polovica z nich uviedla, že boli svedkom toho, ako niekto v ich škole ubližoval spolužiakom. Pri otázke, ako bolo ich spolužiakom ubližované, deti uvádzali telesné napadnutie, ponižovanie, poškodzovanie vecí či kyberšikanovanie. Miesta, kde sa šikanovanie malo odohrávať, žiaci uvádzali triedu počas vyučovania, prestávky, priestor mimo školy, na toalete, ale i v telocvični či v odborných učebniach.

V kontexte uvedeného tak zvláštne znie tvrdenie z listu riaditeľa, že sú školou rodinného typu, kde každý každého pozná a  každý dobre pozná pozitívnu atmosféru v škole i zloženie pedagogického zboru, ktorý sa stará o to, aby sa každý v škole cítil bezpečne. Zistenia školskej inšpekcie však potvrdzujú, že nie každý žiak sa v škole na Vajanského ulici cítil bezpečne. A opatrenia riaditeľa Moravčíka, ktoré opisuje inšpekcia, navodzujú dojem, že mu išlo viac o snahu problém utajiť, ako hľadať jeho riešenie.

V čase, keď bola škola neúspešná pri žiadaní eurofondov, mala túto oblasť na starosti primátorom Tamajkom dosadená Alena Horešová. (Foto: red.)

Eurofondy a škola

V otvorenom liste riaditeľ tiež spomína, že jedna z indícií, prečo si myslí, že mestu ide o zrušenie jeho školy, je nerealizovanie europrojektu na odborné učebne v škole, ktorú riadi, a to v roku 2019. Ako dôkaz priložil list napísaný primátorom v marci toho istého roka, kde zvýraznil vetu, že primátor Peter Jančovič zdôvodňuje nezrealizovanie tohto europrojektu aj slabým personálnym naplnením stavebného úradu, ktorý to mal na starosti.

Akosi však Moravčík zabudol v dokumente zvýrazniť, že žiadosť o eurofondy bola zamietnutá ešte 27. júna 2018, to znamená za primátorovania Miloša Tamajku, s ktorým spoluprácu si riaditeľ v liste tak pochvaľuje. Riaditeľ tiež pozabudol uviesť, že žiadosť riadiaceho orgánu čerpania eurofondov o doplnenie podkladov prišla 2. januára 2019, to jest necelý mesiac potom, ako sa vo voľbách zmenilo vedenie radnice a stavebný úrad ešte v tom čase stále viedla Tamajkom dosadená Alena Horešová.

O kauzách a prešľapoch Horešovej aj v oblasti čerpania eurofondov nájdete na našom webe množstvo článkov, stačí do vyhľadávača na stránke piestanskydennik.sk zadať meno Alena Horešová. Konkrétne v článku z 12. februára 2019, z obdobia, na ktoré sa riaditeľ Moravčík odvoláva, sme hneď v úvode napísali: „Tamajkove eurofondové stavby v Piešťanoch majú ďalšie veľké problémy. Potom, čo pred tromi týždňami vypukol škandál ohľadom sťahovania detí z nedokončenej materskej školy na Ružovej ulici a nezačatej rekonštrukcii škôlky na Považskej ulici, financovaných z eurofondov, na svetlo sa predral aj problém s nedokončením výstavby kompostárne. Tú tiež financujú z peňazí Európskej únie.“

A i keď sa riaditeľovi školy zdá byť jeho zbabraný projekt z čias Tamajku ako najväčší problém, nové vedenie radnice riešilo po prevzatí funkcií aj projekt kompostárne za 1,6 milióna eur, ktorý nebol v termíne ukončený a hrozilo, že ho bude musieť radnica zaplatiť z mestských peňazí.

Vedúca piešťanského stavebného úradu Alena Horešová ako vo funkcii za Tamajku pôsobila, tak aj vo funkcii v podstate skončila. V úvode februára 2019 počas pracovnej doby skolabovala na pracovisku a po následnom kontrolnom odbere vyšlo najavo, že má v krvi počas pracovnej doby 3,87 promile alkoholu.

Je fakt, že v tom čase, keď lietali milióny, kde hrozilo pre neplnenie kritérií čerpania európskych peňazí, že ich mesto zaplatí z vlastných peňazí, uniklo našej pozornosti neúspešné uchádzanie sa o projekt odborných učební za 150-tisíc na ZŠ M. R. Štefánika. Táto skutočnosť, že Tamajkovi ľudia zbabrali žiadosť o eurofondy na odborné učebne školy, ktorú riadi, a že ju riadiaci orgán zamietol trištvrte roka predtým, ako Jančovič nastúpil do funkcie, však unikla aj riaditeľovi Moravčíkovi, keďže si na ňu spomenul až po štyroch rokoch a fakty úplne prekrútil.

Investície do školstva

Riaditeľ ďalej v liste uvádza: „Každoročne základné školy v Piešťanoch predkladajú požiadavky ohľadom investícií, ktoré si školy nedokážu z hľadiska finančnej náročnosti urobiť zo svojho rozpočtu. Naša škola by potrebovala postaviť školskú jedáleň spolu s kuchyňou, pristaviť tri učebne zo strany školského dvora, vybudovať nové multifunkčné ihrisko na školskom dvore namiesto existujúceho asfaltového, vymeniť povrch na existujúcom multifunkčnom ihrisku, kompletne opraviť nebezpečnú opadávajúcu omietku na budove školy, zatepliť budovu, vybudovať odborné učebne, revitalizovať školskú záhradu podľa už vypracovaného projektu, vymeniť elektroinštaláciu podľa už vypracovaného projektu v celej budove školy. Myslím si, že vízií a projektov na zlepšenie je viac ako dosť.“

S touto časťou otvoreného listu sa nedá nič iné len súhlasiť, avšak nielen škola na Vajanského ulici má požiadavky a obrovské investičné dlhy na svojej infraštruktúre a vybavení. S týmto problémom zápasia všetky. Je však na poslancoch mestského zastupiteľstva nechať si vedením radnice vydokladovať investičné akcie mesta na všetkých školách, čo by bol jediný relevantný argument na posúdenie, či je ZŠ M. R. Štefánika na úkor ostatných ukracovaná alebo v nedostatku investícií sú na tom všetky piešťanské školy rovnako.

Možný motív otvoreného listu

Riaditeľ Moravčík zachraňuje školu, ktorú nik nechcel a ani nechce zrušiť – to je podľa textu otvoreného listu jeho motív. Ako sme už vysvetlili v úvode článku, bez súhlasu zastupiteľstva by sa niečo také nedalo uskutočniť, navyše radnica v roku 2012 a ani v súčasnosti žiaden taký návrh na rokovanie poslancov nepripravovala ani nepripravuje. Avšak už v budúcom roku sa končí funkčné obdobie riaditeľa Kamila Moravčíka. Postaviť sa pred voľbami nového riaditeľa do polohy opätovného záchrancu školy je podľa nášho názoru pre niekoho dobrý motív, ako pozíciu riaditeľa obhajovať.

Prečo takýto list bez overenia skutočností v ňom uvedených zverejnil dvakrát neúspešný kandidát na primátora a súčasný mestský poslanec Tomáš Hudcovič má tiež svoje pragmatické dôvody.

Ako konštatovala organizácia Transparency International Slovensko, v obdobnom prípade regionálneho politika v Levoči a zároveň vlastníka a prevádzkovateľa miestneho regionálneho média ide o neodstrániteľný konflikt záujmov. Nejde síce o počínanie z hľadiska slovenskej legislatívy trestno-právne postihnuteľné, ide len o politicky motivované nemorálne konanie. Hudcovič totiž s veľkou obľubou už roky svoju výhodu vlastníctva „spravodajského“ webu zneužíva na súperenie so svojimi politickými oponentmi.

My sme vo štvrtok minulý týždeň riaditeľovi Kamilovi Moravčíkovi poslali otázky, aby sa vyjadril. Do uzávierky vydania PT nám odpovede neprišli.

Kamil Moravčík, riaditeľ Základnej školy M. R. Štefánika na Vajanského ulici v Piešťanoch. (Foto: TV Piešťany)

Otázky pre riaditeľa Kamila Moravčíka

1. V otvorenom liste spomínate, že vašu školu chceli zrušiť už v roku 2012. Z akých informácií či písomností ste vychádzali?

2. Podľa INEKO patrí vaša škola v hodnotení medzi najhoršie základné školy v Piešťanoch. Aké opatrenia na zvýšenie kvality vyučovania ste ako riaditeľ prijali a v čom vidíte príčiny zlého hodnotenia školy?

3. Podarilo sa vám už prijať opatrenia, aby nedochádzalo k spôsobom šikanovania medzi deťmi tak, ako ich u vás zistila Štátna školská inšpekcia? Z akého dôvodu ste odmietli zistenia inšpekcie predložiť zriaďovateľovi vašej školy?

4. Ako ste prišli k záveru, že za nepridelenie eurofondov zodpovedá primátor Jančovič, keď v texte prílohy vášho otvoreného listu je uvedené, že odmietnutie projektu bolo ešte za Tamajku?

5. Z akých informácií vychádzate, keď tvrdíte, že radnica chce školu zrušiť aj teraz? Kde sa o takejto možnosti zrušenia školy rokovalo? Máte o tom nejakú oficiálnu informáciu či písomnosť?

6. V budúcom roku v júni vám končí funkčné obdobie riaditeľa Základnej školy M. R. Štefánika. Budete sa opäť o túto funkciu uchádzať?

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 23. septembra. Tento deň je Medzinárodným dňom proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi. Meniny…
  • 22.09.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 22. septembra. Tento deň je Európskym dňom bez áut. Meniny má Móric.
  • 21.09.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Staré matrace a iné časti interiérov nepatria ani ku kontajnerom, ani do prírody, ba ani pred útulok. Zbaviť sa používaných…
  • 21.09.2023, 22:30
  • Piešťany / Spravodajstvo
sobota, 23. septembra 2023
Meniny má Zdenka, zajtra Ľubor