Aké sú možnosti zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky

 • Inzercia
 • 28. februára 2023, 12:47

Pochádzate z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie? Ste štátnym príslušníkom tretej krajiny a mali by ste záujem o prácu na území Slovenskej republiky?

V súčasnej dobe sa neustále viac zamestnávateľov zaujíma o možnosti zamestnania štátnych príslušníkov tretích krajín. Podmienky, kedy môže byť štátny príslušník tretej krajiny prijatý do pracovnoprávneho vzťahu sú upravené v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o službách zamestnanosti“), v zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o pobyte cudzincov“) a v zákone č. 311/2001 Z. z. zákonník práce. Štátni príslušníci tretích krajín majú aktuálne štyri formy prístupu k zamestnaniu na území Slovenskej republiky, a to:

 • potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta
 • potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta zodpovedajúceho vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ktoré súvisí so žiadosťou o modrú kartu EÚ
 • povolenie na zamestnanie
 • povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta sa nevyžaduje.

Povolenie o zamestnanie a ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta sa od štátneho príslušníka tretej krajiny nevyžaduje v niekoľkých prípadoch. Výnimky sú obsiahnuté v § 23a zákona o službách zamestnanosti a ide napríklad o nasledovné: cudzinec úspešne absolvoval štúdium na strednej alebo vysokej škole na území SR, prechodný pobyt cudzinca na účel výskumu a vývoja, trvalý pobyt cudzinca na území SR a mnoho ďalších.

Kedy je možné zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny?

Zamestnávanie cudzincov je možné len za splnenia určitých podmienok. Tieto podmienky sú ustanovené v § 21 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny je možné len vo forme pracovnej zmluvy. Zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny pokiaľ:

 • je držiteľom modrej karty EÚ
 • má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny
 • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie
 • osoba splnila podmienky podľa § 23a zákona o službách zamestnanosti

Akým spôsobom sa získava povolenie na zamestnávanie cudzincov?

Povolenie na zamestnávanie cudzincov sa získava na základe podania žiadosti. Daná žiadosť sa podáva na úradnom formulári, ktorý je nutné predložiť na príslušný úrad práce resp. na úrad práce, v ktorého obvode sa bude daná práca vykonávať. Žiadosť o povolenie na zamestnanie môžete podať priamo Vy alebo na základe splnomocnenia Váš budúci zamestnávateľ, a to v slovenskom jazyku. Žiadosť je potrebné podať najskôr 10 pracovných dní po nahlásení voľného pracovného miesta a lehota na posúdenie danej žiadosti je 20 pracovných dní od doručenia žiadosti.

K žiadosti o povolenie na zamestnanie je potrebné doložiť: v slovenskom jazyku vytlačený, vyplnený a podpísaný úradný formulár žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie, kópiu dokladu o pobyte na Slovensku (ak ho máte udelený), pracovnú zmluvu ( alebo prísľub zamestnávateľa, že vás zamestná), rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo overený a úradne preložený doklad o požadovanom vzdelaní (pokiaľ ide o regulované povolanie), písomné splnomocnenie na podanie žiadosti (pokiaľ za Vás podáva žiadosť Váš budúci zamestnávateľ).

Máte záujem o prácu na území Slovenskej republiky? Je potrebné vyplniť množstvo papierov a Vy neviete ani pri ktorom začať? Zaujíma Vás cudzinecké právo a neviete na koho sa obrátiť? „Advokát Šaľa“ Vám na Vaše otázky zodpovie a ponúkne Vám najlepšie riešenia.

Inzercia

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je piatok 8. decembra. V Piešťanoch sa 8. decembra 1911 narodil staviteľ Jozef Haring, ktorý navrhol množstvo domov v…
 • 07.12.2023, 22:00
 • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 9. decembra. Tento deň je Medzinárodným dňom boja proti korupcii. Meniny má Izabela.
 • 08.12.2023, 22:00
 • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 9. decembra 2023
Meniny má Izabela, zajtra Radúz