Novým hlavným kontrolórom mesta sa stáva Stanislav Mikuš

Na minulotýždňovom zasadnutí piešťanského mestského zastupiteľstva poslanci volili hlavného kontrolóra mesta. Doterajšiemu kontrolórovi Martinovi Svoradovi sa skončil mandát, a tak pred poslancov predstúpili traja kandidáti. O pozíciu prejavil záujem doterajší kontrolór, ale i noví uchádzači Stanislav Mikuš a Jarmila Honzová. Novozvolený hlavný mestský kontrolór nastúpi na svoju pozíciu 1. apríla.

Stanislav Mikuš nastúpi na pozíciu hlavného mestského kontrolóra 1. apríla. (Autor: pror)

Pre výber hlavného kontrolóra poslanci zvolili tajné hlasovanie, v ňom získal Martin Svorad deväť a Stanislav Mikuš 11 hlasov. Jeden hlas bol neplatný a za tretiu kandidátku Jarmilu Honzovú nehlasoval nik.

Stanislav Mikuš je rodený Piešťanec a na mestskom úrade sme ho zaregistrovali počas volebného obdobia Miloša Tamajku, keď pracoval ako vedúci oddelenia finančných služieb. Za sebou má i dlhoročnú prax v privátnom bankovníctve a poisťovníctve. Vo svojom životopise uvádza odbornú prax 36 rokov a 6 mesiacov.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Vykonáva kontrolu, predkladá zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu pred jeho schválením v zastupiteľstve, predkladá správu o výsledkoch kontroly zastupiteľstvu, predkladá poslancom najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada zastupiteľstvo. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami územného celku, ako aj s majetkom, ktorý územný celok užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií územného celku, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane všeobecne záväzných nariadení územného celku, kontrola plnenia uznesení zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov územného celku a kontrola plnenia ďalších úloh.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 25. februára. Meniny má Frederik, Frederika.
  • 25.02.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Téma piešťanského aquaparku na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva opäť po dlhej dobe ožila. V rámci bodu, ktorý sa zaoberal aktualizáciou…
  • 23.02.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
nedeľa, 25. februára 2024
Meniny má Frederik, Frederika, zajtra Viktor