Mestské kultúrne stredisko bude v roku 2023 hospodáriť so sumou takmer trištvrte milióna eur

Na mestskom zastupiteľstve v závere minulého roka poslanci schválili rozpočet Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v Piešťanoch na rok 2023 v objeme 701-tisíc eur, pričom 560-tisíc získa ako príspevková organizácia dotáciu priamo z mestskej pokladne a iba 80-tisíc eur si plánuje na svoju činnosť zarobiť podnikateľskou činnosťou. Hlavný mestský kontrolór Martin Svorad takýto rozpočet považuje z hľadiska dotácie mesta podhodnotený a naplánované podnikateľské príjmy MsKS nadhodnotené a príliš optimistické. Rozpočet príjmov a výdavkov v hlavnej činnosti MsKS je navrhnutý ako vyrovnaný, tzn. príjmy sa rovnajú výdavkom.

MsKS má podľa hlavného kontrolóra Martina Svorada rozpočet pre rok 2023 naplánovaný nereálne. (Autor: Supa)

Budovy a objekty, ktoré organizácia spravuje, sú budova MsKS na Ulici Alexandra Dubčeka – v správe od roku 1994, Hudobný pavilón – otvorená scéna nachádzajúca sa v Sade Andreja Kmeťa – v správe od roku 2010, Kultúrno-spoločenské centrum Fontána na Beethovenovej ulici 1 – v správe od roku 2010, Prírodné kino na Beethovenovej 1 – v správe od augusta 2020. Okrem uvedených budov a priestorov má MsKS v prenájme nebytový priestor nachádzajúci sa na Winterovej ulici – Stará lekáreň a nebytový priestor nachádzajúci sa v ľavostrannej príbrežnej časti Kolonádového mosta – Galéria Mólo.

Najvyšší nárast bežných výdavkov plánovaných na rok 2023 oproti roku 2022 je najmä v rozpočtovej položke Výdavky za energie. Z dôvodu valorizácie platov nastal nárast aj mzdových výdavkov a k tomu prislúchajúcich výdavkov za zákonné poistenie.

Naplánované bežné výdavky na rok 2023 nezohľadňujú nárast výdavkov spôsobených neustálym zvyšovaním miery inflácie, nezohľadňujú výdavky spojené s nutnou údržbou skutkového stavu budov a nebytových priestorov v správe MsKS a s finančným pokrytím neočakávaných výdavkov v dôsledku vzniku havarijných situácií. Neustále znižovanie výdavkov na údržbu majetku sa prejaví v budúcnosti zvýšenými nákladmi, ktoré bude potrebné investovať z dôvodu pretrvávajúceho zanedbávania pravidelnej údržby.

MsKS v roku 2021 vykázalo v podnikateľskej činnosti stratu a do konca roka ju nedokázalo vyrovnať.

Vzhľadom na vysokú energetickú náročnosť všetkých troch výstavných priestorov – Fontána v KSC Fontána, Mólo na Kolonádovom moste a Stará lekáreň na Winterovej ulici – bude MsKS regulovať výstavné podujatia a prevádzkovú dobu týchto priestorov. Skoncentruje ich len na určité dni a hodiny v týždni tak, aby MsKS bolo schopné prevádzku týchto priestorov personálne aj finančne pokryť.

MsKS sa v roku 2023 chce uchádzať o finančné prostriedky formou dotácií a grantov zo štátneho rozpočtu, Fondu na podporu umenia, Audiovizuálneho fondu, vyššieho územného celku a OOCR Rezort Piešťany na podujatia ako napríklad Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, Victoria Regia, Piešťanské hody, Historický deň, advent, Socha piešťanských parkov, výstavy vo výstavných sieňach Fontána a Mólo, ale tiež na podporu slovenských a európskych filmov a pod.

Stanovisko hlavného kontrolóra

Tržby za predaj výrobkov, tovarov a služieb, ktorými sú v prípade MsKS tržby z premietania filmov, majú v posledných rokoch klesajúcu tendenciu: v roku 2017 boli tržby 164 780 eur, v roku 2018 to bolo 142 711 eur, v roku 2019 to bolo 140 991 eur, v roku 2020 to bolo 62 395 eur, v roku 2021 to bolo 55 600 eur a plnenie k 30. 11. 2022 predstavuje 99 990 eur. Rozpočet na rok 2023 predpokladá tržby po započítaní premietania a ostatných akcií v Prírodnom kine vo výške 125-tisíc eur, čo sa javí s prihliadnutím na uvedenú klesajúcu tendenciu ako ich nadhodnotenie.

Návrh rozpočtu v roku 2023 uvažuje s príjmami z prenájmov vo výške 16-tisíc eur, čo je pokles o 51,11 percenta v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2022.

Honoráre na kultúrne podujatia organizované MsKS sú rozpočtované vo výške 25 200 eur a predstavujú v porovnaní s rozpočtom na rok 2022 v sume 47-tisíc eur pokles o 46,38 percenta.

Na rutinnú a štandardnú údržbu sú v roku 2023 rozpočtované prostriedky vo výške 10-tisíc eur. V porovnaní s rokom 2022 ide o pokles 13,04 percenta. Ide o nedostatočnú výšku finančných prostriedkov s prihliadnutím na stav budov v správe MsKS. Nízky objem výdavkov na pravidelnú údržbu majetku sa prejaví v budúcnosti značne negatívne zvýšenými nákladmi, ktoré bude potrebné investovať z dôvodu zanedbania starostlivosti o majetok.

Tržby za predaj výrobkov, tovarov a služieb, ktorými by boli v prípade podnikateľskej činnosti MsKS tržby z predaja umeleckých diel, mali v posledných rokoch klesajúcu tendenciu: v roku 2018 boli tržby 65 337 eur, v roku 2019 to bolo 57 380 eur, v roku 2020 to bolo 28 265 eur, v roku 2021 to bolo 3766 eur.

MsKS má v správe veľa priestorov, ktorých plnohodnotné fungovanie nedokáže svojimi personálnymi kapacitami zabezpečiť.

zdroj: MsÚ Piešťany

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 23. júna. Tento deň je OSN dňom verejnej služby, Svetovým dňom hádzanej a Medzinárodným dňom detských dediniek…
  • 23.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
V sobotu 22. júna začalo horieť v hoteli Eden na treťom nadzemnom podlaží. Hasiči museli evakuovať tridsať osôb, z nich dve malé deti…
  • 22.06.2024, 09:59
  • Krimi / Piešťanský týždeň / Nezaradené / Spravodajstvo
nedeľa, 23. júna 2024
Meniny má Sidónia, zajtra Ján