Rozpočet Piešťan zabezpečí len prevádzku mesta a minimum rozvojových investícií

Na poslednom zasadnutí zastupiteľstva v minulom roku piešťanskí poslanci schválili i mestský rozpočet pre rok 2023. Rozpočet obsahuje na príjmovej strane 35 681 739,87 eur a vo výdavkovej časti sumu 35 405 318,52 eur. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 29 588 213,09 eur a sú v nich plánované všetky aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta a výdavky na prenesený výkon štátnej správy, ako aj výdavky vyplývajúce mestu zo zákonných ustanovení.

Mestskí poslanci v decembri schválili rozpočet na rok 2023. (Autor: pror)

Hlavný kontrolór mesta Martin Svorad konštatuje, že rozpočet zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy za predpokladu dôsledného dodržiavania maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 4 185 243,89 eur, a to na investície pokračujúce z roku 2022, ako aj na nové investičné akcie zaradené v programoch majetok mesta, správa mesta, bezpečnosť, školstvo, kultúra, šport, životné prostredie a doprava.

Na financovanie investičných akcií je v roku 2023 navrhované použitie návratných zdrojov financovania, dočerpanie prekleňovacích úverov, zdroje z fondu rozvoja bývania, zdroje z predaja majetku, zdroje z grantových schém, tiež zdroje z rezervného fondu, z poplatku za rozvoj a z Environmentálneho fondu.

Rozpočet počíta s daňovými príjmami vo výške 20 616 033 eur, pričom z tejto sumy je 13 177 146 eur výnos dane z príjmov, daň z nehnuteľností je v objeme 3 982 578 eur, daň za psa 40 680 eur, daň za nevýherné hracie automaty a predajné automaty 626 eur, daň za ubytovanie 977 910 eur, daň za využívanie verejného priestranstva 104 425 eur, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2 167 314 eur, daň za jadrové zariadenie 57 461 eur, daň za predajné automaty 893 eur, poplatok za rozvoj 107-tisíc eur. Na administratívnych poplatkoch chce radnica vybrať 2 735 458 eur. Za výkon štátnej správy a od iných obcí mesto získa 6 801 211 eur.

Ako primátor mesta Peter Jančovič charakterizoval, ide o pragmaticky prijatý rozpočet, ktorý zabezpečuje plnenie základných zákonných služieb samosprávy. „Ekonomická situácia, v ktorej samosprávy na Slovensku sú, nedovoľuje iný rozpočet,“ zdôvodnil ho primátor.

I keď rozpočet pre rok 2023 nie je nijako rozvojový, zabezpečí v tomto roku aspoň pokračovanie rekonštrukcie Dopravnej ulice, rekonštrukciu verejného osvetlenia na Palárikovej ulici či nové nasvietené priechody pre chodcov, ale aj novú kotolňu na Základnej škole Brezová. Mesto má tiež v pláne rozšíriť cintorín v Kocuriciach, zrekonštruovať osvetlenie na hrádzi od Krajinského mosta po Lodenicu i detské ihrisko na Vrbovskej ceste a pripraviť napríklad projektové dokumentácie na cyklochodník Pod Párovcami a spojenie Kocuríc s cyklochodníkom Piešťany – Vrbové.

„Rozpočet nie je nemenný a v priebehu roka sa upravuje. Verím, že sa ekonomická situácia v celej krajine zlepší a my budeme môcť upravovať rozpočet k lepšiemu,“ dodal Jančovič.

Stanovisko hlavného kontrolóra

Návrh rozpočtu vo výdavkovej časti prihliada na rozpracované projekty a potreby v súlade so zámermi a strategickými dokumentmi mesta. Je predpoklad jeho úprav v priebehu roka v závislosti od vývoja daňových príjmov. Navrhnuté čerpanie rozpočtových výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie je primerané k celkovým očakávaniam vývoja na strane príjmov. Rast bežných výdavkov pri obmedzenom zvyšovaní príjmov mesta spôsobuje, že mesto nedokáže z vlastných zdrojov generovať prostriedky na kapitálové výdavky, na rekonštrukciu svojho majetku, na modernizáciu, na investičné projekty a rozvojové programy.

Predkladaný návrh zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy za predpokladu dôsledného dodržiavania maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní rozpočtových prostriedkov.

Ukazovateľ zadlženosti v súvislosti s čerpaním úverových zdrojov v zmysle predloženého návrhu rozpočtu zostane pod zákonnou hranicou 60 percent bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Dôležité je i napriek tomu pripomenúť a odporučiť zvýšenú mieru rozpočtovej zodpovednosti vo vzťahu k zadlžovaniu, aby mesto malo k dispozícii rezervu pre prípad neočakávaných udalostí, havárií, výpadku príjmov, prípadne iných nevyhnutných skutočností v súčasnej náročnej situácii. 

zdroj: MsÚ Piešťany,

18 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 30. novembra. Tento deň je Dňom počítačovej bezpečnosti. Meniny majú dnes Ondrej a Andrej.
  • 29.11.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 2. decembra. Tento deň je Svetovým dňom zrušenia otroctva. Meniny má Bibiána.
  • 01.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 3. decembra. Tento deň je Sviatkom sv. Františka Xaverského, patróna diela šírenia viery (misionárov) a Medzinárodným dňom…
  • 02.12.2023, 22:45
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 3. decembra 2023
Meniny má Oldrich, zajtra Barbora