Kým zazvonilo, škola v Banke oslávila 85. výročie

  • História / Spravodajstvo / Región
  • 18. septembra 2022, 23:01

Na začiatku septembra si v areáli Základnej školy s materskou školou v obci Banka pripomenuli a oslávili 85. výročie založenia školy. Tá za 85 rokov prešla rôznymi premenami. Od jednoduchej stavby z roku 1937 so základným vybavením až po dnešnú modernú školu s odbornými učebňami, telocvičňou, jedálňou a v neposlednom rade novou prístavbou materskej školy.

Za 85 rokov vybudovali v Banke modernú základnú školu s materskou školou, jedálňou, kuchyňou, telocvičňou, odbornými učebňami a ďalším zázemím. (Autor: (vd)/archív školy)

K žiakom, učiteľom i rodičom, starým rodičom sa prihovorila starostka obce Tatiana Julinyová a odovzdala riaditeľke školy Karin Fabian Kusovskej Pamätný list pri príležitosti 85. výročia otvorenia budovy Základnej školy Banka.

Pohľad do histórie – takto „rástla“ budova školy.

Popriala aj hlad po vedomostiach

V príhovore Tatiana Julinyová uviedla: „Neodmysliteľnou súčasťou ste vy, naši žiaci, ktorých sa za tie roky v našej škole vystriedalo neúrekom. Tu ste získavali a získavate nové vedomosti, ktoré vás usmerňujú na ceste životom, vytvárajú predpoklad vašej budúcnosti. Tu nachádzate nových priateľov, objavujete v sebe talent napredovať vami vybraným smerom, prežívate chvíle radosti, ale niekedy aj obáv z písomiek či zo skúšania. Vašimi pomocníkmi sú vaši učitelia, ktorí z vás vychovávajú vzdelaných ľudí pripravených zdolávať všetky nástrahy a prekážky, ktoré vás na ceste životom postretnú. Im patrí naša vďaka za túto obetavú prácu plnú trpezlivosti, tolerancie, odhodlanosti a entuziazmu odovzdať vám čo najviac svojich poznatkov a vedomostí. Spomeňme si aj na všetkých učiteľov a ľudí, ktorí budovali a vytvárali hodnoty našej školy počas uplynulých 85 rokov, ktorí v našej škole už neučia alebo už nie sú medzi nami. Uznanie patrí aj všetkým nepedagogickým zamestnancom a priateľom školy, ktorí od jej vzniku až po súčasnosť boli a sú svojou prácou ochotní vytvárať stále lepšie podmienky pre dobro a rozvoj našej mladej generácie. Chcem sa vo svojom mene poďakovať terajšiemu kolektívu základnej a materskej školy za svedomitú a náročnú prácu, za to, že vytvárate príjemné prostredie na rozvoj osobností našich detí. Dovoľte mi všetkým vám zaželať hlavne pevné zdravie, našej škole k výročiu veľa úspechov na ceste rozvoja, veľa zapálených učiteľov a žiakov hladných po vedomostiach a ešte mnoho a mnoho rokov.“

Históriu školy priblížili samotní žiaci, ktorí návštevníkom pripravili aj hudobno-tanečný program. Riaditeľka školy pozvala prítomných na prehliadku nádherne vyzdobených učební, ale aj troch oddelení materskej školy, mohli nazrieť do novej telocvične, jedálne i odborných učební. Deti dostali balónik, nechýbal slávnostný prípitok ani občerstvenie.

Starostka obce Tatiana Julinyová (vľavo) odovzdala riaditeľke školy Karin Fabian Kusovskej Pamätný list pri príležitosti 85. výročia otvorenia budovy ZŠ Banka.

Históriu začali písať 1. septembra 1937

Škola má dlhoročnú históriu. V roku 1930 zriadili v Banke Obecnú ľudovú školu. V rokoch 1935-1937 sa obecné zastupiteľstvo vedené Silvestrom Rybárikom uznieslo postaviť v obci novú školskú budovu. Vyučovať sa v nej začalo 1. septembra 1937, škola mala šesť učební, a svojmu poslaniu slúži dodnes.

V roku 1953 tu zriadili Osemročnú školu v Banke s ôsmimi triedami, pre priaznivý demografický vývin a nedostatok priestorov v škole zaviedli čiastočné dvojzmenné vyučovanie. V roku 1973 sa obec stala mestskou časťou Piešťan a škola dostala názov 6. ZDŠ v Piešťanoch, Banka, okres Trnava. V roku 1974 sa v nej nainštalovalo ústredné kúrenie a o rok neskôr pribudla školská družina. Škola bola v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch 20. storočia známa úspechmi v oblasti telesnej a brannej výchovy. Žiaci pod vedením učiteľa Bernarda Hulmana získali viacero popredných umiestnení v okresných, krajských, republikových a celoštátnych súťažiach. V roku 1995 sa obec osamostatnila, škola sa premenovala na Základnú školu v Banke.

Vďaka sponzorským aktivitám vedenia školy a rodičovskej rady sa v roku 2002 podarilo vytvoriť priestory pre dve triedy a odstrániť zmennosť vyučovania na prvom stupni. Od 1. mája 2002 je v škole jednozmenné vyučovanie pre všetkých.

Školu obohatil džavot škôlkarov

Škola je plnoorganizovaná s právnou subjektivitou od 1. januára 2002. Jej zriaďovateľom je od 1. júla 2002 Obec Banka. Od 1. augusta 2004 je spojená s materskou školou. Od školského roka 2019/2020 je budova škôlky na spoločnom pozemku so základnou školou. Najnovšie bola pristavená školská kuchyňa a jedáleň, učebne a aj dlho vytúžená telocvičňa.

Materská škola s kapacitou 50 detí poskytuje predškolskú prípravu, má tri oddelenia rozdelené podľa veku na LIENKY – 3-4-ročné deti, VČIELKY – 4-5-ročné deti a MOTÝLIKY – 5-6-ročné deti. Učiteľky sa snažia usporiadať denné činnosti tak, aby sa život v materskej škole stal pre deti radostný, zaujímavý a príťažlivý, k tomu využívajú aj interaktívne tabule.

Základná škola má dvanásť tried

Žiaci majú možnosť navštevovať školský klub detí a stravovať sa v novej školskej jedálni. V triedach sú menšie počty detí, čo umožňuje venovať primeranú pozornosť všetkým. Pomáhať slabšie prospievajúcim žiakom, vyhľadávať talentovaných, rozvíjať ich schopnosti a umožniť im preukázať svoj talent od školských kôl až po krajské, celoštátne a medzinárodné súťaže.

V škole sa vyučuje anglický jazyk ako hlavný cudzí jazyk už od prvého ročníka a v roku 2017/2018 otvorili okrem klasickej aj „bilingválnu triedu“, v ktorej sa vyučuje metódou CLIL. Touto metódou sa snažia postupne vyučovať viacero predmetov na prvom stupni. Od siedmeho ročníka sa na základe Školského vzdelávacieho programu žiaci učia francúzsky jazyk ako druhý cudzí jazyk. Sú preto dostatočne jazykovo pripravení na zvládnutie základnej komunikácie v cudzom jazyku.

Od septembra 2002 má škola počítačovú triedu, od roku 2003 dve odborné počítačové učebne, od roku 2008 aj tretiu – pohyblivú – PC učebňu, vďaka projektu eSlovakia s internetom. V roku 2019 triedu vybavili novými počítačmi, zakúpili 3D tlačiareň a majú tam tiež interaktívnu tabuľu.

Podporou zdravej výživy je zavedenie mliečneho a ovocného dňa v týždni na prvom stupni v rámci desiatového programu. Už niekoľký rok je škola zapojená do Európskeho programu podpory konzumácie ovocia v školách, na základe ktorého dostávajú všetci žiaci týždenne buď jablkovú šťavu, alebo jablko. V rámci projektu ALINO sa zameriavajú na environmentálnu výchovu a ochranu životného prostredia.

Vďaka projektu Otvorená škola, ktorý vypracoval obecný úrad v spolupráci s vedením školy, a vďaka sponzorom má škola zrekonštruované polyfunkčné ihrisko s pevnou plochou. Na školskom dvore je postavený aj altánok, ktorý môže byť využívaný ako vonkajšia trieda, ak to počasie dovolí. Nachádza sa tam i pocitový chodník, posilňovací stroj, preliezačky a pieskoviská. Prestávky žiaci môžu tráviť aktívne hraním stolného futbalu, stolného tenisu, počúvaním hudby alebo čítaním si v oddychových zónach.

Získané poznatky z jednotlivých predmetov si majú možnosť rozšíriť počas exkurzií, ktoré sú odborne zamerané a poskytujú žiakom širší rozhľad.

Budúcnosť je jasná

Na škole chcú pokračovať v uplatňovaní tvorivých foriem a metód, humanizovať prácu tak, aby žiak dokázal spracovať a využiť získané informácie z jednotlivých predmetov, osvojil si dobré komunikačné zručnosti v materinskom i cudzom jazyku, vedel zvládnuť pracovnú a psychickú záťaž a dôveroval vlastným silám. V oblasti výchovy a vzdelávania žiakov chcú ešte kvalitnejšie pokračovať v tradícii bezproblémového prechodu cez jednotlivé stupne školskej dochádzky. Od školského roka 2005/2006 rozšírili zameranie školy na vyučovanie cudzích jazykov a v tomto trende plánujú pokračovať naďalej. Od septembra 2004 sa formou vzdelávacích poukazov rozšírila krúžková činnosť, vedúcimi krúžkov sú pedagogickí zamestnanci školy.

Cieľom školy je, aby každý žiak ukončil školskú dochádzku počítačovo gramotný, jazykovo zdatný, všestranne vzdelaný, aby vedel o svojich kvalitách a snažil sa ich ďalej rozvíjať tak, aby bol dobre pripravený pre svoj budúci život.

Riaditelia školy:

Jozef Kobelár 1937-1938

Terézia Mattesová 1938-1939

Andrej Madara 1939-1940

Jozef Kobelár 1940-1943

Štefan Krištofovič 1943-1945

Jozef Eliáš 1945-1953

Ľudovít Jahoda 1953-1965

Štefan Domonkoš jar 1965

Ambróz Žilinský 1965-1973

Karol Šiška 1973-1976

Anna Daňová 1976-1985

Vlasta Kucharovičová 1985-1998

Helena Hrdinová 1998-2014

Karin Fabian Kusovská 2014-

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 19. mája. Tento deň je Svetovým dňom hepatitídy. Meniny má Gertrúda.
  • 19.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 20. mája. Tento deň Medzinárodným dňom klinických experimentov, Medzinárodným dňom stepu a Svetovým dňom masmédií. Meniny má…
  • 20.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 21. mája. Tento deň je Svetovým dňom kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj. Meniny má Zina.
  • 21.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 21. mája 2024
Meniny má Zina, zajtra Júlia, Juliána