Ambiciózny plán mesta na športoviská a cyklotrasy

Piešťanské mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom rokovaní schválilo materiál s názvom Koncepcia rozvoja športu, športových zariadení a podpory športovej činnosti v meste Piešťany. Spolu s prijatím tejto koncepcie poslanci svojím uznesením zaviazali radnicu vytvoriť Katalóg investičných zámerov v oblasti športu. Tento ambiciózny plán obsahuje zámery na obnovu či výstavbu novej športovej infraštruktúry za viac ako desať miliónov eur.

Zámer mesta obsahuje i výstavbu multifunkčnej športovej haly. (Autor: archív SZH)

Katalóg má reflektovať potrebu modernizácie a rekonštrukcie jestvujúcej a výstavby novej športovej infraštruktúry. Obsah katalógu vzíde z potrieb definovaných v pasporte športovej infraštruktúry, z prieskumu verejnej mienky, analýzy využívania športovísk so zohľadnením multikriteriálnych parametrov (napr. na základe veku a pohlavia, príslušnosti k športu, príslušnosti k športovej organizácii a iné).

Okrem iného bude Katalóg investičných zámerov vychádzať z deklarovaných priorít volených zástupcov mesta, z diskusií s nájomcami športovej infraštruktúry v majetku mesta, so zástupcami športových klubov, škôl a školských zariadení a športovej verejnosti.

Obyvateľom mesta poskytne včasné informácie, a tým zabezpečí dialóg, spätnú väzbu, možnosť vyjadrenia názoru a spoluprácu pri zámeroch a projektoch mesta Piešťany. V katalógu sa uverejnia projekty, ktoré majú dopad na väčšinu obyvateľov, t. j. najmä projekty s celomestským významom, ktoré budú mať výrazný dopad na mestský rozpočet či už v etape výstavby alebo počas prevádzky infraštruktúry.

Na výstavbu cyklotrás by radnica potrebovala takmer šesť miliónov eur.

Zámery vzídu z diskusie

Katalóg a jeho aktualizáciu bude v pravidelných intervaloch schvaľovať zastupiteľstvo. Bude zverejnený na webovej stránke mesta. Každý zámer bude evidovaný samostatne a bude obsahovať priority v rámci zámerov mesta, obsahový popis zámeru a kategorizácia projektu.

Investičný zámer musí obsahovať posúdenie potrieb modernizácie a rekonštrukcie jestvujúcej infraštruktúry a rovnako potrieb budovania nového športoviska a možnosti reprofilácie existujúceho športoviska pre nový typ športu, možnosti financovania výstavby a model prevádzky športoviska. Príprava investičného projektu bude vychádzať z investičného zámeru v katalógu. Vytvorí sa zadanie s presnými podmienkami, ktoré bude slúžiť ako podklad pre obstaranie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a dokumentácie pre stavebné povolenie. Príprava dokumentácií i samotná realizácia projektu športovej infraštruktúry je finančne náročná a jej načasovanie bude závisieť aj od disponibilných zdrojov pre financovanie projektu z mestského rozpočtu a iných verejných zdrojov.

Referát športu v spolupráci s Odborom investícií a majetku mesta a Odborom stratégie a rozvoja mesta predloží najmenej raz za štyri roky zastupiteľstvu strategický plán na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich zariadení a na novú výstavbu, ktorý bude vychádzať z katalógu. Harmonogram realizácie investičných akcií bude súčasťou strategického plánu a bude zverejnený spolu s katalógom. Zástupcovia športových klubov a občania sa budú mať možnosť k nemu vyjadriť.

Modernizácie či celkovej rekonštrukcie by sa mala dočkať aj tenisová hala.

Modernizácia terajších športovísk

Investičný dlh v modernizácii športových areálov v Piešťanoch je vysoký. Na modernizáciu a rekonštrukciu športových zariadení vo vlastníctve mesta (štadióny, zariadenia, školské športové zariadenia, ihriská) je potrebné odhadom vynaložiť vyše sedem miliónov eur.

Mesto Piešťany v súčasnosti postupne modernizuje areál futbalového štadióna, vrátane atletickej dráhy a tréningových futbalových ihrísk. Okrem pokračovania rekonštrukcie areálu futbalového štadióna je potrebné modernizovať a rekonštruovať aj ďalšie objekty, resp. areály vo vlastníctve mesta, a to tenisový areál, zimný štadión, kolkáreň a areál vodných športov a vodného motorizmu na Lodenici.

Osobitnou kategóriou bude modernizácia športovej infraštruktúry v rámci školských areálov v odhadovanej výške 1,5 milióna eur. Modernizáciu a rekonštrukciu budú vyžadovať aj zariadenia športu pre všetkých v zastavanom území mesta, t. j. voľne dostupné ihriská na sídliskách, nábreží Váhu, Lide i v Kocuriciach, pričom náklady na modernizáciu všetkých týchto športovísk boli odhadnuté vo výške 365-tisíc eur.

Výstavba nových zariadení

Ak nebude možné reprofilovať existujúcu športovú infraštruktúru, súčasťou katalógu budú projekty výstavby nových športových zariadení. Nové zariadenia a ihriská budú situované najmä do existujúcich areálov „Centrum“ a „Hlboká“ v zmysle platného územného plánu mesta. V tejto súvislosti bude nevyhnutné posúdiť efektívne využitie územia z hľadiska benefitov pre mesto, koordináciu zámerov a existujúcej športovej infraštruktúry, ako aj doriešenie vonkajších vzťahov (doprava), napojenie inžinierskych sietí, ale aj dodržanie regulatívov územného plánu.

Počas tvorby koncepcie vyplynul záujem športovej verejnosti o rôzne typy nových športovísk, ktoré v Piešťanoch nie sú k dispozícii, ako napríklad mestská plaváreň, multifunkčná športová hala, hádzanárska hala, tréningová hokejová hala, bike park, skate park, piknikovo-športový areál, lezecká stena či petangové ihriská a iné športoviská, spolu v hodnote viac ako osem miliónov eur.

Tieto investície sú veľmi nákladné a bude možné ich realizovať iba v rámci spolufinancovania z európskych štrukturálnych fondov, dotácií ministerstiev, príspevku z Fondu na podporu športu a iné. Mesto uvíta i aktivity súkromných aktérov vedúce k investícii výstavby novej potrebnej športovej infraštruktúry.

Vo verejných priestoroch sa zároveň v časovom horizonte do roku 2030 v spolupráci s inými samosprávami a Slovenským vodohospodárskym podnikom plánujú realizovať projekty cyklotrás v meste i v prepojení na okolité obce (Horná Streda, popri Dubovej až po Čachtice, popri Obtokovom ramene Váhu do Moravian nad Váhom, do Vrbového v trase železnice) a dokončiť realizáciu kolokruhu okolo Sĺňavy (v úseku od Penziónu Benátky po Ratnovce). Odhadované investičné výdavky sú vo výške 5,7 milióna eur.

zdroj: MsÚ Piešťany

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je piatok 17. mája. Tento deň je Svetovým dňom hypertenzie a Svetovým dňom telekomunikácií. Meniny má Gizela, Aneta.
  • 17.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 18. mája 2024
Meniny má Viola, zajtra Gertrúda