Služby mesta hospodárili vlani so sumou vyše štyri milióny eur

Rozpočet mestskej príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany (SMP) na rok 2021 bol tvorený sumou vo výške 4 155 136 eur, pričom priamo z mestského rozpočtu získali na svoju činnosť 2 988 116 eur. Zvyšok financií si zarobili vlastnou podnikateľskou činnosťou, či už poskytovaním pietnych služieb, alebo aj predajom produktov dopestovaných v záhradníckom hospodárstve.

Služby mesta Piešťany zodpovedajú i za stav parkovísk a výber parkovného. (Autor: Supa)

SMP sú organizačne rozdelené na niekoľko stredísk. Manažment zahŕňa Ekonomické stredisko a Úsek riaditeľa organizácie, tieto dve strediská zabezpečujú v rámci svojej pôsobnosti riadenie organizácie.

O majetok mesta v správe SMP sa stará Stredisko správy a údržby budov a Stredisko údržby. V rámci svojho pôsobenia tieto strediská zabezpečujú údržbu verejného osvetlenia, priechodov pre chodcov, vianočnej svetelnej či vlajkovej výzdoby i údržbu mobiliáru v meste, napr. lavičky, smetné nádoby, stojany na bicykle. Tiež majú na starosti údržbu a opravy mostov, lávok, zverených zábradlí pri komunikáciách a výlepových plôch. Do ich kompetencií patrí aj prenájom stĺpov verejného osvetlenia na reklamné účely, ale aj údržba detských ihrísk a športovísk či vývoz odpadkových košov a košov na psie exkrementy, údržba fontán, Kolonádového mosta, meteostanice.

SMP majú na starosti i odpadové a vodné hospodárstvo a do pôsobnosti tohto strediska patrí Zberný dvor a Kompostáreň. V roku 2021 kompostáreň spracovala 510 ton dreva a 4040 ton biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý by inak skončil na skládke a radnica by za jeho vývoz a skládkovanie musela zaplatiť.

Medzi na činnosť najviditeľnejšie strediská u verejnosti patrí Stredisko verejnej zelene. Jeho hlavnou činnosťou je zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň ako orezávky, strihanie, kosenie, výruby a frézovanie, jarné a jesenné vyhrabávanie, pestovanie letničiek, trvaliek, kríkov a iného sadbového materiálu v Záhradníctve Kanada, výsadba záhonov v centre a na vytypovaných plochách na území mesta. Stará sa o 112 hektárov zelených verejných plôch a 11-tisíc stromov.

Do správy a údržby komunikácií sú začlenené strediská Stredisko údržby, Stredisko správy a údržby budov. V rámci svojej činnosti zabezpečujú údržbu a opravu poškodených častí mestských komunikácií a chodníkov. Opravy menšieho rozsahu realizujú vo vlastnej réžii, väčšieho dodávateľsky. Stredisko zodpovedá i za údržbu zastávok mestskej hromadnej autobusovej dopravy, údržbu vodorovného, zvislého a svetelného dopravného značenia.

Stredisko správy a údržby cintorínov zabezpečuje vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk, evidenciu hrobových miest, prijímanie platieb za hrobové miesta, vykopanie a zasypanie hrobu, vykonávanie exhumácie, úpravu hrobu a jeho údržbu, ale tiež údržbu domov smútku, pohrebísk, chodníkov či letnú a zimnú údržbu priestorov cintorínov. Stredisko má na starosti tri cintoríny na území mesta: cintorín na Bratislavskej ceste s rozlohou 59 512 metrov štvorcových, cintorín na Žilinskej s rozlohou 28 482 m2 a cintorín v Kocuriciach s rozlohou 2202 m2.

Stredisko cintorínskych a pohrebných služieb organizuje pohrebné obrady. Vlani zabezpečilo 407 pohrebných obradov, z toho mimo mesta 18, v porovnaní s rokom 2020 zaznamenalo nárast o 72 pohrebných obradov. Pochovaných do hrobov bolo 233 osôb a uskutočnilo sa 174 kremačných rozlúčok.

Stredisko parkovísk zastrešuje správu parkovacích automatov na území mesta. Príjmy z poskytnutých parkovacích služieb v roku 2021 boli vo výške 228 402 eur.

zdroj: SMP

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 22. mája. Tento deň je Medzinárodným dňom biologickej rozmanitosti. Meniny má Júlia, Juliana.
  • 22.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je štvrtok 23. mája. Tento deň je Svetovým dňom korytnačiek. Meniny má Želmíra.
  • 23.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 24. mája. Tento deň je Európskym dňom národných parkov. Meniny má Ela.
  • 24.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 24. mája 2024
Meniny má Ela, zajtra Urban