Vo Vrbovom za nepripojenie sa na verejnú kanalizáciu hrozí pokuta vyše šesťtisíc eur

Vo Vrbovom budujú kanalizáciu z eurofondov, podmienkou čerpania plného objemu európskych peňazí je približne 90 percent pripojených užívateľov k novej kanalizácii. V prípade nedodržania podmienky hrozí mestu krátenie finančného príspevku z eurofondov a následne zvýšená záťaž na mestský rozpočet. Zastupiteľstvo sa tak rozhodlo prijať všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktorým zavádza povinnosť pripojiť sa na kanalizáciu.

Novú kanalizáciu budujú vo Vrbovom z eurofondov. (Autor: FB Vrbové Online)

Prijatím všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Vrbové samospráva ukladá vlastníkovi nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, povinnosť pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu vybudovanú v meste tam, kde je to technicky možné. Pri zneškodňovaní odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie je povinnosťou pôvodcu platiť poplatok (stočné) za množstvo odvedených odpadových vôd verejnej kanalizácie, na základe zmluvy a platného cenníka prevádzkovateľa verejnej kanalizácie.

Podľa prijatej mestskej legislatívy sa žumpa môže budovať len tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej kanalizácie. I táto stavba musí prejsť kolaudačným konaním a musí spĺňať technicko-stavebné kritériá. Prevádzkovateľ žumpy však musí zabezpečiť jej vyprázdňovanie na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo fyzických osôb a je povinný na vyzvanie mesta hodnoverne preukázať spôsob vývozu žumpy. Pre tento prípad je povinný uschovať doklad o zneškodňovaní odpadových vôd zo žumpy po dobu jedného roka.

Pri odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľnosti však platí i obmedzenie. VZN určuje, že do mestskej kanalizácie nesmie byť zvádzaná voda z povrchového odtoku, takzvaná dažďová voda. Tá môže byť odvádzaná len do odvodňovacieho kanála, ak sa taký v blízkosti pozemku nachádza. V prípade, ak vlastník pozemku či nehnuteľnosti takúto možnosť nemá, musí na svojom pozemku vybudovať trativod a nesmie podľa nariadenia mesta dažďovú vodu odvádzať ani na miestne komunikácie či chodníky.

Kontrolu dodržiavania nariadenia bude vykonávať mesto prostredníctvom primátora alebo inej primátorom písomne poverenej osoby. Za nedodržanie tohto VZN môže radnica v blokovom konaní udeliť fyzickej osobe pokutu 33 eur, a to aj opakovane, a podnikateľom až do výšky 6638 eur. Ako uvádza VZN, ktoré nadobudlo účinnosť 10. júna, pokuty sú príjmom mesta, ktoré ich použije prednostne na budovanie a zveľaďovanie kanalizačnej siete vo Vrbovom.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 19. mája. Tento deň je Svetovým dňom hepatitídy. Meniny má Gertrúda.
  • 19.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 20. mája. Tento deň Medzinárodným dňom klinických experimentov, Medzinárodným dňom stepu a Svetovým dňom masmédií. Meniny má…
  • 20.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 20. mája 2024
Meniny má Bernard, zajtra Zina