Zmena v spoplatnenom parkovaní: Nové cenníky počítajú s parkovacími kartami až v hodnote 600 eur na rok

Mesto Piešťany konečne predstavilo verejnosti koncepciu statickej dopravy v kúpeľnom meste, čo je vlastne reorganizácia spôsobu parkovania takmer na celom jeho území. Jej spracovaním poverilo mestské zastupiteľstvo ešte predchádzajúce vedenie radnice za primátorovania Miloša Tamajku. Súčasný primátor Peter Jančovič s ňou prišiel až v posledný rok svojho funkčného obdobia.

(Autor: red)

Spracovanie novej koncepcie parkovania v Piešťanoch je však nielen praktická záležitosť, lebo v užšom i širšom centre nie je naozaj už kde parkovať, ale aj záležitosť legislatívna. Najčastejší spôsob parkovania v priľahlých uličkách k centru, ale i na Floreáte či v starých Piešťanoch je totiž parkovanie s časťou auta na chodníku. A takéto státie áut bude podľa nedávno prijatého zákona možné len do 31. marca 2024. Po tomto dátume budú môcť autá cez chodník parkovať len v prípade, že to umožňuje dopravná značka a vodorovné dopravné značenie.

Maľovať parkovacie miesta len tak podľa úsudku mestského úradníka sa nedá, návrh na dopravné značenie akéhokoľvek druhu musí schváliť a povoliť dopravný inšpektorát. Ten v prípade vyznačovania parkovacích miest zohľadňuje i slovenské normy, a tak v prípade parkovania cez chodník zohľadňuje i šírkové parametre chodníka a cesty.

Nový návrh mestskej parkovacej politiky počíta i so zjednosmernením niektorých ulíc.

Znamená to, že na jednom aj druhom chodníku musí zostať v zmysle zákona 1,5 metra pre chodcov. To sú spolu tri metre. V zmysle zákona šírka jazdných pruhov bez prekážok aj po zaparkovaní auta na dopravnom značení z jednej aj druhej strany musí zostať voľná šesť metrov. To je dohromady deväť metrov priestoru, ktorý musí po zaparkovaní auta zostať na obojsmernej ulici voľný pre chodcov a pre prechádzajúce autá, a to i v prípade, ak parkovanie na chodníku značka umožní.

Ak chce piešťanská radnica reálne začať uvažovať nad umožnením parkovania na chodníkoch, čiastočným riešením je začať ulice zjednosmerňovať. I tejto problematike sa venuje zverejnený návrh usporiadania statickej dopravy na území mesta.

Zvýhodnenie domácich

Poďme si teda predstaviť, čo obsahuje navrhovaná zmena parkovania v Piešťanoch. Nová parkovacia politika mesta má podľa zverejneného materiálu ambíciu dosiahnuť vyššiu obrátkovosť parkovacích miest vhodnou cenovou politikou. To znamená, že dlhodobé parkovanie vo vybraných častiach mesta by malo byť ekonomicky demotivujúce.

Nová koncepcia si tiež vytýčila úlohu zvýhodniť obyvateľov s trvalým pobytom vydaním rezidentských parkovacích kariet, vytvárať nové parkovacie miesta tam, kde si to vyžaduje situácia a kde to umožňujú vlastnícke vzťahy, príslušné technické normy a pravidlá cestnej premávky, minimalizovať počet parkovacích miest vyhradzovaných pre konkrétne evidenčné číslo vozidla, stanoviť kritériá pre vyhradzovanie parkovacích miest držiteľom parkovacieho preukazu, efektívne regulovať parkovanie prostredníctvom systematickej kontroly a účinného postihu nedisciplinovaných vodičov.

Výsledkom má byť lepšia prejazdnosť ulíc, vyššia bezpečnosť, využitie kapacity parkovísk na okrajoch mesta, vyššia obrátkovosť parkovacích miest v centre i úprava dopravného režimu na doteraz nespoplatnených uliciach.

Zmena má byť dosiahnutá novým dopravným značením – vyznačenie parkovacej zóny zvislým a vodorovným značením, zmenou organizácie dopravy – napr. zjednosmernenie niektorých komunikácií a vytvorením nových parkovacích miest na komunikáciách.

Návrh rozdeľuje Piešťany na parkovacie pásma A, B, C, D, S a N.

Navrhované pásma plateného státia

Návrh novej mestskej parkovacej politiky počíta s realizáciou nasledujúcich pásiem s regulovaným státím:

Pásmo A – 181 parkovacích miest, doba spoplatnenia 7:00 – 19:00 celoročne, parkovné 2 €/h – definované ulicami: Beethovenova – Winterova po hotel Slovan – Nábrežie Ivana Krasku – Nálepkova – Nitrianska – Rázusova – Winterova.

Pásmo B – kapacita 643 miest, doba spoplatnenia 12:00 – 24:00 v pracovných dňoch, parkovné 1,50 €/h – predstavuje územie ohraničené ulicami: Vajanského, Hollého, Meštianska, Radlinského, Nám. 1. mája, Kuzmányho, Nábrežie Ivana Krasku, Beethovenova, Winterova, Rázusova, Nitrianska.

Pásmo C – kapacita 866 miest, doba spoplatnenia 12:00 – 24:00 v pracovných dňoch, sadzba parkovného 0,50 €/h – územie je vymedzené ulicami: A. Hlinku, Sasinkova, Teplická, Radlinského, Kukorelliho, D. Tatarku, Dlhá, Kúpeľná, Slnečná, Vážska, Hollého, Meštianska.

Pásmo D – kapacita cca 88 miest, doba spoplatnenia 12:00 – 24:00 v pracovných dňoch, sadzba parkovného 0,50 €/h – je definované medzi ulicami: Dlhá, Kúpeľná, Rybná, Slnečná a časť Vážskej.

Pásmo E – kapacita 140 miest (sú predmetom architektonicko-dopravnej štúdie, zatiaľ nerealizované), doba spoplatnenia 7:00 – 16:00 v pracovných dňoch, sadzba parkovného 0,50 €/h – nachádza sa medzi ulicami: Bratislavská, Krajinská a Nábrežie Kolomana Fodora.

Pásmo S – kapacita 83 miest, doba spoplatnenia 12:00 – 24:00 v pracovných dňoch, sadzba parkovného 0,50 €/h – parkovisko pri futbalovom štadióne a pri Dome umenia.

Pásmo N – parkovisko vybavené rampovým systémom na Nálepkovej ulici – prioritou je zatraktívnenie tohto parkoviska pre vodičov na jeho využívanie. Nakoľko dosahuje 100-percentnú platobnú disciplínu a nie je plnohodnotne využívané, je na ňom potrebná zmena cenovej politiky.

V pásme A si rezidentské parkovacie karty za zvýhodnenú cenu budú môcť zakúpiť len obyvatelia ulíc, ktoré do pásma patria.

Parkovanie pred nemocnicou

Pred nemocnicou je potrebné zabezpečiť parkovacie miesta pre vozidlá ZŤP osôb a vozidlá sprevádzajúcich osôb, ktoré dovezú pacientov na vyšetrenie. Miesta pre vozidlá ZŤP osôb budú bez časového obmedzenia. Miesta pre vozidlá sprevádzajúcich osôb budú s časovým obmedzením státia na max. 30 minút.

Predplatené parkovacie karty

Kým v súčasnej dobe umožňuje parkovacia karta pre obyvateľa Piešťan parkovanie za cenu 50 eur na celý rok s malými výnimkami na celom území mesta, podľa navrhovanej zmeny sa cenová politika zásadne mení.

Parkovacie karty budú rozdelené na pásma, ku ktorým sa bude predplatené parkovanie viazať. Napríklad karta v rezidentskom pásme B, čo sú ulice Vajanského, Hollého, Meštianska, Radlinského, Nám. 1. mája, Kuzmányho, Nábrežie Ivana Krasku, Beethovenova, Winterova, Rázusova, Nitrianska, by mala stáť pre jedno auto v domácnosti 40 eur na rok. Pre druhé auto na domácnosť 160 eur, pre tretie 360 eur na rok.

V iných pásmach však už táto karta pre konkrétne pásmo neplatí a motorista by si musel zaplatiť parkovanie v parkovacom automate, prípadne si kúpiť ročnú parkovaciu kartu na celé mesto, ktorá by ho vyšla na prvé auto v domácnosti na 160 eur, na druhé auto 300 eur a na tretie 600 eur. Avšak takáto karta by v pásme A, teda v najužšom centre mesta, neplatila. V pásme A si môžu rezidentskú kartu zakúpiť len jeho obyvatelia.

Pre dochádzajúcich do Piešťan za prácou či za podnikaním do svojich prevádzok by boli cenovo motivačne určené parkoviská na Nálepkovej ulici a pri futbalovom štadióne, kde by si mohli zakúpiť predplatenú celoročnú kartu v sume 200 eur.

Návštevníci Piešťan by mali mať možnosť si kúpiť päťdňovú parkovaciu kartu za 20 eur.

Podmienky pre vydanie karty

Nárok na rezidentskú kartu má obyvateľ s trvalým pobytom v Piešťanoch (príp. v danom pásme), ktorý zároveň preukáže vzťah k vozidlu, tzn. je jeho vlastník, je konateľom spoločnosti, ktorá vozidlo vlastní alebo ho používa na základe dohody so zamestnávateľom v súlade so zákonom o dani z príjmu.

Ten, kto nespĺňa uvedené požiadavky na rezidentskú kartu, môže si zakúpiť abonentskú kartu. Návštevnícka karta platí päť po sebe idúcich kalendárnych dní. Môže si ju zakúpiť ktokoľvek bez ohľadu na trvalý pobyt a vzťah k vozidlu.

Legislatíva

Schválením tejto koncepcie mestským zastupiteľstvom sa fakticky ešte nič nedeje a radniční úradníci získajú len smer, ktorým sa majú vybrať pri tvorbe novej parkovacej politiky mesta.

Reálne zmeny sa začnú diať až prijatím všeobecne záväzného nariadenia mesta o podmienkach parkovania na území Piešťan poslancami a spracovaním a realizáciou dopravného projektu na vyznačenie parkovacích miest či prípadné zjednosmernenie ulíc. Za podmienky, aby na nich vôbec bolo možné parkovacie miesta v zmysle platných noriem vyznačiť spôsobom, aby zostal zákonom stanovený priestor pre pohyb chodcov na chodníkoch minimálne 1,5 metra, ale i šírka jazdného pruhu v jednosmernej ulici minimálne 3 metre.

Primátor na verejnom prerokovaní návrhu v úvode diskusie s obyvateľmi hovoril o zavedení novej parkovacej politiky v horizonte troch až šiestich rokov. Avšak koniec parkovania na chodníkoch je tu už o necelé dva roky a dovtedy sa niečo zásadné musí s parkovaním v Piešťanoch udiať. Inak nastane parkovací kolaps, lebo na chodníkoch sa okrem sídlisk parkuje takmer v celom meste.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 23. mája. Tento deň je Svetovým dňom korytnačiek. Meniny má Želmíra.
  • 23.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je streda 22. mája. Tento deň je Medzinárodným dňom biologickej rozmanitosti. Meniny má Júlia, Juliana.
  • 22.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 21. mája. Tento deň je Svetovým dňom kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj. Meniny má Zina.
  • 21.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 23. mája 2024
Meniny má Želmíra, zajtra Ela