Náklady na zber, prepravu a zneškodnenie odpadov klesli vlani o 484-tisíc eur

Materiál „Vyhodnotenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Piešťany“ za uplynulý rok je spracovávaný a predkladaný na rokovanie poslancom mestského zastupiteľstva za účelom informovania o aktuálnom stave nakladania s odpadmi. Pri riešení odpadového hospodárstva na území mesta je potrebné prihliadať na skutočnosť, že produkcia odpadu predstavuje nielen ekologický, ale aj ekonomický rozmer.

Mesto Piešťany vlani vyprodukovalo takmer dvadsaťtisíc ton odpadu. (Autor: archív (red))

Množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu každým rokom narastá. V roku 2020 Piešťany vyprodukovali celkovo 15 743 ton komunálneho odpadu, no v roku 2021 to bolo až 19 065 ton. Najhlavnejším zdrojom komunálneho odpadu sú domácnosti. Zo zberných nádob domácností sa vyviezlo 4263 ton odpadov a z podnikateľských prevádzok 2289 ton.

Dobrým znakom prístupu obyvateľov je však nárast separácie odpadu. Od 33 percent v roku 2017 až po minuloročných 48 percent vytriedeného odpadu.

Pozitívom je i nárast separovaného bioodpadu z domácností za posledné roky. Kým v roku 2017 to bolo 968 ton, za minulý rok to bolo 1402 ton bioodpadu vyvezeného z domácností. Naopak množstvo odpadu nazhromaždeného na zbernom dvore až dramaticky klesá. V roku 2017 tu bolo uskladnených 3157 ton a v roku 2021 len 1498 ton.

Náklady na zber, prepravu a zneškodnenie odpadov dosiahli vlani celkovú výšku 2 030 770 eur, čo znamená, že v porovnaní s rokom 2020 sa znížili o 484 198 eur. Avšak oproti nákladom na vývoz odpadu z mesta v roku 2017 je to i tak takmer dvojnásobok sumy, ktorú muselo za vývoz komunálneho odpadu mesto zaplatiť.

V roku 2017 mesto zaplatilo za zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadov 1 292 464 eur. V roku 2021 vyzbieralo na poplatkoch za vývoz komunálneho odpadu od obyvateľov a podnikateľov celkovo 1 730 485 eur, pričom zvyšok musí doplatiť z mestského rozpočtu. Suma 300 285 eur je tak objem financií, ktoré mesto zaplatí za vývoz smetí a likvidáciu odpadu z peňazí všetkých daňových poplatníkov rovným dielom bez zohľadnenia zásluhovosti pri vyprodukovaní či separácii odpadu.

Z uvedených čísiel vyplýva, že nakladanie s odpadmi nepredstavuje pre mesto zdroj zisku, ale pomáha skvalitňovať životné prostredie obyvateľov i za cenu záťaže na rozpočet.

Komunálna sféra je základom tvorby odpadov, kde každodenný život v konzumnej spoločnosti a s rastom životnej úrovne, žiaľ, prináša fakt vzniku odpadov a problematiku ich následnej likvidácie. Mesto má povinnosť zaviesť vhodný systém zberu odpadov, zabezpečením zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jeho území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia, vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu.

Bohužiaľ, i pre stále narastajúce náklady na skládkovanie odpadu bude vývoz a jeho likvidácia už len drahšia a opatrenia, ktoré prijme mesto alebo každý individuálne sám u seba, môže dopad na rodinné rozpočty len zmierniť, nie zastaviť či naopak dôsledky nákladov vývozu odpadu zvrátiť a za odpad menej platiť.

Prečo platíme viac, ak viac separujeme

Zmesový komunálny odpad mnoho rokov končil prevažne na skládkach a náklady boli stabilné. Slovenské odpadové hospodárstvo však prešlo zmenami. Jedným z dôsledkov je nárast nákladov za spracovanie odpadu, predovšetkým za uloženie na skládkach.

Cena za skládkovanie komunálneho odpadu sa skladá z poplatku za uloženie na skládku a poplatku, ktorý sa odvádza do Envirofondu (Environmentálny fond v správe Ministerstva životného prostredia SR). Kým v roku 2019 bol zákonný poplatok za uloženie komunálneho odpadu na skládke odpadov vo výške 8 eur za tonu, v roku 2020 to bolo 13 eur, v roku 2021 je to 22 eur za tonu uloženého zmesového odpadu.

Prvé zdražovanie pocítili rozpočty miest a obcí v dôsledku zmeny legislatívy už v roku 2019. Došlo totiž k zvýšeniu poplatku pre Envirofond z päť na sedem až sedemnásť eur v závislosti od toho, ako obce a mestá dokázali triediť odpad. Ďalšie výraznejšie zvýšenie sadzieb prišlo vlani. Poplatok pre Envirofond v závislosti od miery triedenia totiž rastie. V zmysle platnej legislatívy vzrástla sadzba zo 7 až 17 eur na 8 až 26 eur v roku 2020 a na 11 až 33 eur za tonu v roku 2021.

zdroj: MsÚ Piešťany

0 Shares

Najnovšie správy

V sobotu 22. júna začalo horieť v hoteli Eden na treťom nadzemnom podlaží. Hasiči museli evakuovať tridsať osôb, z nich dve malé deti…
  • 22.06.2024, 09:59
  • Krimi / Piešťanský týždeň / Nezaradené / Spravodajstvo
Dnes je nedeľa 23. júna. Tento deň je OSN dňom verejnej služby, Svetovým dňom hádzanej a Medzinárodným dňom detských dediniek…
  • 23.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 24. júna 2024
Meniny má Ján, zajtra Tadeáš, Olívia