SPŠE: Buď si ťahali otázky, alebo prezentovali vlastný projekt

Celý jeden týždeň sa v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch niesol v znamení „praktických“ maturít z odborných predmetov. Učitelia, ktorí zasadli do maturitných komisií, mali možnosť sledovať a posudzovať výkony tohtoročných štvrtákov.

Tí, ktorí nemali vypracované vlastné projekty, si žrebovali otázky. (Autor: Miroslav Klein/(md))

Maturity boli primerane náročné. Každý študent mal možnosť voľby – buď odprezentoval a obhájil vlastný projekt, alebo si žreboval úlohu, na jej spracovanie mal šesť hodín. Formu praktickej časti odbornej zložky určil riaditeľ školy na návrh predsedu predmetovej komisie.

Na spracovanie témy mali maturanti šesť hodín.

Základné pravidlá maturitnej skúšky

Jedným zo spôsobov ukončovania výchovy a vzdelávania v stredných školách je maturitná skúška. Tá v strednej odbornej škole, konzervatóriu, strednej športovej škole a škole umeleckého priemyslu pozostáva z teoretickej časti a odbornej zložky. Odborná zložka maturitnej skúšky sa člení na teoretickú časť a praktickú časť. Cieľom odbornej zložky je overenie vedomostí a zručností v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi. V nadstavbovom štúdiu sa v odbornej zložke maturitnej skúšky zohľadňuje nadväznosť na príslušný učebný odbor.

Cieľom maturity je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú. Predmety maturitnej skúšky pre stredné odborné školy a konzervatóriá sú slovenský jazyk a literatúra, povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk, teoretická časť a praktická časť odbornej zložky.

Čo obsahuje praktická maturita

Obsahom maturitnej skúšky z praktickej časti odbornej zložky je súbor odborných vyučovacích predmetov podľa príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru strednej odbornej školy a overujú sa zručnosti a schopnosti žiaka v tomto súbore.

Témy praktickej časti s uvedením učebných pomôcok, ktoré môže žiak používať, schvaľuje na návrh predsedu predmetovej komisie riaditeľ školy do 31. marca. Na praktickú časť sa určuje podľa náročnosti a špecifík odboru jedna až 15 tém, ktoré zahŕňajú charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci pripravujú.

Formu praktickej časti odbornej zložky určí riaditeľ školy na návrh predsedu predmetovej komisie. Žiak vykoná praktickú časť vo vyžrebovanej téme alebo v určenej téme jednou z týchto foriem – praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy, obhajoba vlastného projektu, realizácia a obhajoba experimentu, obhajoba úspešných súťažných prác a predvedenie umeleckého výkonu.

Praktická časť trvá podľa povahy študijného odboru najviac 24 hodín, v študijnom odbore zubný technik, ortopedický technik najviac 33 hodín, v jednom dni najviac osem hodín. V odboroch, v ktorých to charakter skúšky vyžaduje, môže trvať až štyri týždne. Praktická časť môže byť individuálna alebo skupinová.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 20. mája. Tento deň Medzinárodným dňom klinických experimentov, Medzinárodným dňom stepu a Svetovým dňom masmédií. Meniny má…
  • 20.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 19. mája. Tento deň je Svetovým dňom hepatitídy. Meniny má Gertrúda.
  • 19.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 20. mája 2024
Meniny má Bernard, zajtra Zina