Múzeum predstavilo svoje nové knihy

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch privítalo návštevníkov na jednom z prvých podujatí od uvoľnenia opatrení. Vo Vile dr. Lisku predstavil riaditeľ Vladimír Krupa najnovšie publikácie, ktoré múzeum vydalo v uplynulých mesiacoch. Záujemcovia sa nielenže dozvedeli, o čom knižky sú, ale mohli si v nich aj listovať, prípadne si ich kúpiť.

V knihe Storočie piešťanských infanteristov nájdete množstvo dobových snímok. (Autor: (am)/archív BMIW)

Storočie piešťanských infanteristov

Kornel Duffek popísal v knihe Storočie piešťanských infanteristov dnes už málo známy a takmer zabudnutý spôsob prepravy pacientov z kúpeľov a do kúpeľov. V Piešťanoch sa toto označenie používalo približne od prvej tretiny 19. storočia pre ľudí, ktorí ťahali a tlačili dvojkolesový krytý vozík, prevážajúci kúpeľných hostí na liečebné procedúry z hotelov a iných ubytovacích zariadení do termálnych kúpeľov a späť.

História piešťanských infanteristov nebola doteraz podrobnejšie spracovaná, zmienky v dobovej literatúre nie sú veľmi rozsiahle, a tak autor robil výskum aj priamo v teréne – medzi pamätníkmi, ktorých ešte zachytil a poskytli mu mnohé cenné informácie. Ďalšie informácie k tejto téme mu poskytli staré rytiny, historické fotografie, pohľadnice a suveníry zachované v zbierkach Balneologického múzea I. Wintera i v zbierkach súkromných zberateľov, ktoré ukazujú, že infanteristické vozíky viac ako jedno storočie nerozlučne patrili ku koloritu kúpeľného mesta a dodávali mu neopakovateľnú atmosféru.

Kým riaditeľ múzea Vladimír Krupa prezentoval nové publikácie, návštevníci si v nich mohli listovať.

Kniha má 18 kapitol. Po dvoch úvodných kapitolkách čitateľov do dobových súvislostí 19. storočia uvedie kapitola Historické súvislosti. S rozvojom piešťanských kúpeľov a rastom počtu pacientov bolo potrebné riešiť aj otázku ich dopravy na procedúry a z procedúr. Ďalšie kapitoly sú zamerané na históriu infanteristov v časoch ich najväčšieho uplatnenia a rozvoja, pôsobením v podmienkach rozvoja kúpeľov Piešťany a aj postupným úpadkom tohto neobvyklého zamestnania a spôsobu dopravy v dôsledku meniacich sa spoločenských podmienok i rozvoja automobilizmu a hromadnej dopravy.

Záverečné časti knihy oboznamujú čitateľov s históriou infanteristov a ich vozíkov na základe spracovania informácií o nich v dobových médiách, zobrazeniach na grafikách, obrazoch, historických pohľadniciach, fotografiách, z osobných spomienok i vnímania tohto fenoménu a jeho zobrazovania na suveníroch i v umeleckom remesle.

Publikácia je v slovenskom a anglickom jazyku.

V Staviteľoch Piešťan sa dozviete, kto projektoval hotel, dnes známy ako Slovan.

Stavitelia Piešťan

Autorom knihy Stavitelia Piešťan je architekt Ľubomír Mrňa, ktorý sa venoval nielen vlastnej architektonickej tvorbe, ale aj dejinám architektúry na Slovensku i v Piešťanoch, kde žije.

Ľubomír Mrňa je autorom mnohých odborných i populárno-náučných článkov a štúdií. Pôvodný rovnomenný seriál Stavitelia Piešťan, ktorý vychádzal v periodiku Piešťanský týždeň a vzbudil mocnú čitateľskú odozvu, spracoval do knižnej podoby. V porovnaní s novinovým seriálom pribudli medailóny o niektorých osobnostiach, nové informácie a obrazové materiály. Knižné vydanie mapuje životné osudy a tvorbu už nežijúcich staviteľov a architektov pre Piešťany v období historických i politických zmien od konca 19. do druhej polovice 20. storočia.

Podobu Piešťan ovplyvnili najmä secesia, funkcionalizmus a výstavba v období socializmu, ktorý predstavoval z historického hľadiska nedlhé obdobie rokov 1948-1989. Možno konštatovať, že v tomto období v Piešťanoch vzniklo veľké množstvo významných a dominantných stavieb. Dôkazom ich kvality a významu je i skutočnosť, že mnohé sú dnes národnými kultúrnymi pamiatkami.

Po úvodných kapitolách nasleduje ťažisková časť publikácie – medailóny 51 architektov a staviteľov. Každý predstavuje samostatnú kapitolu a len výnimočne sú v nej začlenené medailóny dvoch architektov či staviteľov. Je to z dôvodu úzkej či voľnejšej spolupráce v ich profesijnom pôsobení. Od medailónu významného maďarského architekta Ignáca Álpára (1855-1928) publikácia uvádza osobnosti až po nemenej významného architekta Ferdinanda Milučkého (1929-2019), tvorcu jednej z najpôsobivejších piešťanských stavieb – Domu umenia.

Text dopĺňa 271 fotografií, kresieb, plánov a dokumentov.

Kostol sv. Gála

Ťažiskovou časťou publikácie je spracovanie a interpretácia priebehu a výsledkov archeologického výskumu, ktorý v Kostole sv. Gála, v národnej kultúrnej pamiatke, realizovalo v roku 2010 Balneologické múzeum. Autormi tejto časti sú Marián Klčo a Vladimír Krupa. V úvodnej kapitole je spracovaná história kostola vo vzťahu k histórii pôvodne samostatnej obce Stráže (dnes je súčasťou obce Krakovany) i dejinám regiónu.

Ďalšia kapitola oboznamuje čitateľov s archeologickým výskumom v interiéri a exteriéri kostola. Po opise priebehu výskumu, jednotlivých sond, hrobov a nálezových situácií nasleduje charakteristika pohrebného rítu, výsledky výskumu v sakristii a objavenej kostnici. V časti s názvom Nálezy a ich vyhodnotenie je charakteristika, rozbory, analógie a datovanie jednotlivých typov nálezov, častí rakiev i nálezov súvisiacich so samotnou stavbou.

Po záverečnom súhrne je zaradená farebná príloha fotografií z výskumu, polohopis sond, plány jednotlivých sond, profily s hrobmi a tabuľky s kresbami výberu nálezov z výskumu. Ďalšie kapitoly spracovali odborníci v rámci interdisciplinárnej spolupráce pri vyhodnotení nálezov a spracovaní výsledkov výskumu.

Výsledky geofyzikálneho výskumu publikoval v samostatnej kapitole Ján Tirpák. Antropologické zhodnotenie kostrových pozostatkov piatich jedincov, ktoré boli poskytnuté na analýzu v samostatnej kapitole Osteologická analýza jedincov z lokality Krakovany-Stráže, Kostol sv. Gála, spracoval Branislav Kolena.

Časť náhrobkov, ktoré boli len voľne uložené na dvoch miestach v areáli cintorína, bola v rokoch 2010-2013 odvezená na skládku odpadu. Z nich sa podarilo zachrániť len časť a aj to poškodené necitlivým zaobchádzaním. Dva sa podarilo získať do zbierok Balneologického múzea a zreštaurovať. V tejto kapitole je začlenený i plán rozloženia náhrobkov a obrazová príloha tvorená fotografiami jednotlivých náhrobkov.

Archeologická topografia

Archeologická topografia Trnavskej pahorkatiny a Dolnovážskej nivy v období praveku vznikla ako diplomová práca autora Miroslava Sedláka. Po úvodnej časti nasleduje kapitola charakterizujúca záujmovú oblasť Geografická a geomorfologická charakteristika územia. So stavom archeologických výskumov a poznania danej oblasti sa čitatelia oboznámia v kapitole Dejiny bádania na Trnavskej pahorkatine a Dolnovážskej nive. Za ňou nasledujú kapitoly predstavujúce jednotlivé obdobia praveku na základe súčasného poznania a výsledkov a zistení archeologických výskumov. Obdobia praveku sú delené na jednotlivé časové obdobia a od neolitu sú členené na jednotlivé praveké kultúry skupiny či horizonty.

Druhú časť práce tvorí prehľadný katalóg všetkých pravekých lokalít z Trnavskej pahorkatiny a Dolnovážskej nivy. Ide o rozsiahlu oblasť, ktorá zasahuje do Bratislavského, Trnavského a Trenčianskeho kraja. Túto časť tvoria tabuľky zmien názvov obcí alebo polôh, katalóg lokalít a na záver sú zaradené mapy a obrazová príloha.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 20. mája. Tento deň Medzinárodným dňom klinických experimentov, Medzinárodným dňom stepu a Svetovým dňom masmédií. Meniny má…
  • 20.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 19. mája. Tento deň je Svetovým dňom hepatitídy. Meniny má Gertrúda.
  • 19.05.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 20. mája 2024
Meniny má Bernard, zajtra Zina