V rozpočte mesta figuruje 33 miliónov eur, ale peniaze na výstavbu plavárne tam nenájdete

Piešťany plánujú v roku 2022 hospodáriť s rozpočtom v objeme 33 054 056,28 eur, pričom najväčšiu sumu, 12 433 559 eur, do rozpočtu plánuje mesto získať z výnosu dane z príjmov poukázaných územnej samospráve od štátu. Na dani z nehnuteľností chce do mestskej kasy získať 3 031 177 eur. Najviac peňazí, takmer tretinu rozpočtu, samospráva vyčlení pre školstvo. Plaváreň sa však ani v roku 2022 stavať nebude.

V oblasti športovej infraštruktúry najviac peňazí pôjde do rekonštrukcie futbalového štadióna a atletickej dráhy. (Autor: th/js/pror/Supa)

Na strane príjmov počíta mestská kasa aj s ďalšími položkami. Na dani zo psa plánuje radnica získať 36-tisíc eur, na dani za ubytovanie 800-tisíc eur, za prenájom verejného priestranstva 60-tisíc eur, za vývoz smetí a likvidáciu drobného stavebného odpadu plánuje vybrať od obyvateľov 1,83 milióna eur. Poplatok za rozvoj by do mestskej kasy mal priniesť objem financií vo výške 28 500 eur.

Na správnych poplatkoch, ako je napríklad vyhotovenie a osvedčenie maturitných dokladov, vyhotovenie odpisu – výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o odstránenie stavby a podobne, plánuje radnica vybrať 116-tisíc eur. Z pokút uložených Mestskou políciou mesta Piešťany plánuje radnica do kasy získať 151 500 eur. Za prenesený výkon štátnej správy, ako je školstvo, stavebná agenda či sociálne služby, mesto počíta s príspevkom od štátu v objeme financií 5 703 130 eur.

Desať kapitol rozpočtu

Výdavky mesta sú na rok 2022 rozpočtované v programovej štruktúre, ktorá pozostáva z desiatich programov. Prvou je Správa mesta, do ktorej patria financie na chod mestského úradu či na činnosť mestských komisií a mestského zastupiteľstva. Na to je z rozpočtu vyčlenených 3 379 323 eur. Na činnosť sedemnástich poslancov a ďalších členov mestských komisií z radov obyvateľov je z tejto rozpočtovej kapitoly vyčlenených dohromady 64 148 eur.

Ďalšia výdavková kapitola mesta nesie názov Majetok mesta a je v nej vyčlenených 2 122 141 eur. Program predstavuje zabezpečenie prevádzky a údržby majetku – budov, autodopravy, komunikačného a informačného systému, verejného osvetlenia, fontán, cintorínskych a pohrebných služieb.

V poradí tretia kapitola je Propagácia mesta a cestovný ruch. V nej je vyčlenených 232 529 eur. Podľa textového komentára tejto kapitoly v rozpočte je jej zámer vytváranie dobrého imidžu Piešťan doma i v zahraničí, informovanie občanov a návštevníkov mesta o dianí a aktivitách realizovaných na území mesta a regiónu a o všetkých subjektoch pôsobiacich na území mesta. V tejto kapitole nachádza financie na svoje fungovanie i Piešťanské informačné centrum vo výške 79 329 eur.

Mestská polícia získala z rozpočtu na svoju činnosť 1 122 690 eur.

Štvrtá rozpočtová kapitola má názov Bezpečnosť, kde je vyčlenených 1 139 331 eur. Takmer celú čiastku odkrojí prevádzka mestskej polície, a to balík peňazí v objeme 1 122 690 eur. Zvyšok ide na civilnú obranu, požiarnu bezpečnosť a bezpečnosť pri práci. Na boj s covidovou pandémiou si v tejto kapitole radnica vyčlenila pre rok 2022 sumu 10-tisíc eur.

Piatou kapitolou je Sociálna starostlivosť a bývanie. V tejto časti mestského rozpočtu je vyčlenených 2 831 947 eur. Ako uvádza komentár v rozpočte, položka je určená na komplexnú sociálnu politiku mesta Piešťany – financovanie poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb a opatrovateľskou službou domácnosti, finančnú a vecnú pomoc sociálne a zdravotne hendikepovaným občanom, financovanie mestských jaslí, podporu zabezpečenú mestským úradom a podporu činnosti subjektov v oblasti zdravotníctva, podpory a ochrany zdravia, charity, humanitárnej a sociálnej oblasti formou dotácií.

Do školstva ide v roku 2022 najviac finančných prostriedkov – viac ako tretina celého mestského rozpočtu.

Najväčší balík peňazí z rozpočtu je vyčlenený v kapitole Školstvo, kde radnica naplánovala až 12 519 030 eur. Ako uvádza v texte k rozpočtu, program je orientovaný na zabezpečenie a výchovu v materských, základných, základných umeleckých školách a školských zariadeniach a tiež financovanie voľnočasových aktivít detí a mládeže. Ide o viac ako tretinu financií, ktoré má radnica na rok 2022 k dispozícii.

Siedmou rozpočtovou kapitolou je Kultúra s vyčlenenými 993 239 eurami. Ako sa píše v materiáli, účel kapitoly je vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry mesta Piešťany so zreteľom na jej minulosť i modernú súčasnosť, podporovanie rozvoja cestovného ruchu a prezentovanie Piešťan ako mesta kultúry – kultúrneho mesta, nadviazanie na kultúrne tradície v meste a zabezpečenie rozvoja nových foriem, druhov a žánrov kultúry adekvátnych priestoru a času.

Do ôsmej časti mestského rozpočtu s názvom Šport radnica vyčlenila 1 565 365 eur. Program je zameraný na realizáciu športových aktivít v organizácii Mesta Piešťany, na priamu podporu športových aktivít formou dotácií a na zabezpečenie prevádzky športovej infraštruktúry – zimného a futbalového štadióna, kolkárne, basketbalovej haly, mobilnej ľadovej plochy, na zabezpečenie údržby športových plôch, vybudovanie a prevádzku atletickej dráhy na futbalovom štadióne a dobudovanie mestského mobiliáru. V tejto oblasti najviac získa futbalový štadión, pre ktorý je z mestského rozpočtu na rekonštrukčné práce vyčlenených 438 774 eur, a atletická dráha na futbalovom štadióne, pre ktorú je za rovnakým účelom vyčlenených 655 391 eur.

Odpadové hospodárstvo bude stáť mesto 2 556 400 eur.

Deviatou kapitolou je Životné prostredie, radnica do nej vyčlenila 4 528 027 eur. Program je zameraný na plnenie úloh a zabezpečovanie činností a povinností Mesta Piešťany prostredníctvom mestského úradu a príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Starostlivosť o verejnú zeleň, hospodárne nakladanie s komunálnym odpadom, chemická ochrana pagaštanov, deratizácia a dezinsekcia verejných priestranstiev, podpora útulku Slobody zvierat tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu. Najviac z tejto položky, 2 556 400 eur, zhltne odvoz a uloženie komunálneho odpadu na skládku a prevádzka zberného dvora.

Poslednú desiatu kapitolu rozpočtu tvorí Doprava. Mesto do nej vyčlenilo 2 341 969 eur, pričom takmer pol milióna zhltne dotácia do mestskej autobusovej dopravy.

92 Shares

Najnovšie správy

Dnes je piatok 27. mája. Tento deň Medzinárodným športovým vyzývacím dňom. Meniny má Iveta.
  • 27.05.2022, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Ďalší, už 47. ročník populárnej BUĎ FITky sa v Piešťanoch uskutoční v dňoch 27.-28. mája a bude tradične zameraný na…
  • 27.05.2022, 00:02
  • Kultúra a spoločnosť / Podujatia / Piešťany
piatok, 27. mája 2022
Meniny má Iveta, zajtra Viliam