List Alžbety Vlčkovej vedeniu radnice: Zbabraná rekonštrukcia Kolonádového mosta

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 27. októbra 2021, 00:01

Kolonádový most v Piešťanoch je jedinečná funkcionalistická stavba, národná kultúrna pamiatka a tiež pamiatka funkcionalistickej architektúry európskeho významu. Dielo významného slovenského architekta Emila Belluša podstúpilo rozsiahlu rekonštrukciu. Podarilo sa navrátiť pôvodnú podobu hlavne presklenej časti mosta. Na druhej strane je zarážajúce, koľko viditeľných chýb stavba rekonštrukciou získala.

Foto: am

Nakoľko pamiatka je stále v časovom limite možnej reklamácie, verím, že sa problémom budete zaoberať a postaráte sa o opravu tých vecí, ktoré je možné opraviť. Rekonštrukcia stála Mesto Piešťany nemalé finančné prostriedky – 1 536 156 eur, za ktoré stavebné a rekonštrukčné práce mali byť urobené profesionálne, bez zásadných chýb.

Žiaľ, pochybenia sú funkčného, estetického a predovšetkým remeselného charakteru. Niektoré práce a zásahy sú takého charakteru, že znehodnocujú významný architektonický a umelecký odkaz stavby. Tie najzásadnejšie, ktorých je veľa, si dovolím opísať.

Foto: Alžbeta Vlčková

Riešenie dilatačných škár na chodníkoch

Už bežným pohľadom je zrejmé, že takýmto spôsobom v pôvodnom projekte E. Belluša nemohli byť riešené, nehovoriac o reálne príšernom estetickom stvárnení s mnohými chybami a, žiaľ, i funkčnými:

a) Neprofesionálne vykonaná povrchová úprava škár, nerovné okraje, makadam – niekde je vysypaný, niekde nie je, niekde sú zakryté úzke lišty, niekde je zakrytá jedna alebo ani jedna, nie je možné u pamiatky riešiť každú škáru inak a tak, ako vidíme na moste.

b) Železné dilatačné vložky nemajú ani základný antikorózny náter, už teraz sú značne pokryté hrdzou, čo obmedzí ich životnosť.

c) Oplechovanie zvislých stien dilatačných škár, ktoré ústia na okrajoch mosta – niekde nedolieha k povrchu a bude tam zostávať voda, niekde je plech nad úrovňou chodníka, na mnohých miestach nie je ukončenie v rovine so susednou plochou.

Pri dnešných možnostiach výberu materiálu i s ohľadom na skutočnosť, ako jednoducho a esteticky adekvátne k stavbe boli riešené predošlé dilatačné škáry, je zarážajúce, že pamiatkový a stavebný dozor povolil takéto riešenie, ktoré je navyše realizované neodborne, šlendriánsky a bude spôsobovať prienik vody do stavby.

Foto: Alžbeta Vlčková

Osadenie sklených tabúľ do rámov

Ani jedna, ani jedna!!! tabuľa nie je osadená tak, aby bola dohladka, dočista začistená, čo je základný remeselný úzus pri osadzovaní skiel – neuveriteľné lajdáctvo – na všetkých sklách vidieť po celom obvode sklenej výplne neočistené lepidlo.

Kamenné bloky na sokloch s vlajkovými stožiarmi a stožiare

a) Od osadenia veľmi otlčené rohy a okraje kamenných blokov, ktoré sa dajú jednoducho opraviť zbrúsením a zarovnaním.

b) Nedostatočná povrchová úprava vrchných kamenných blokov, veľká pórovitosť, ktorá bude zachytávať vodu, a kameň bude časom zvetrávať.

c) Na stožiaroch neodborne urobený povrch, do ktorého už teraz zateká, vznikli praskliny, opadáva omietka. Ide o malú plochu, celkovo cca do 2 m2. Na ochranu omietok sa bežne používa  špeciálny nanonáter na odpudzovanie vody. Chráni omietky aj  pred poškodením napríklad vtáčím trusom (Ultra ever dry, NanoSpace atď.).

Foto: Alžbeta Vlčková

Klampiarske strešné prvky

a) V rámci klampiarskeho remesla neprofesionálne prevedenie spojov.

b) Dôsledok neprofesionálne odvedenej klampiarskej práce – je viditeľné dosť masívne zatekanie zo strechy, ktoré vykazuje zavlhnutie omietky, kus omietky už odpadol. Potrebná bude najmä revízia klampiarskej práce na streche.

Spoje kovových rámov

Skrutky, ktoré sú v dvojiciach bezprostredne pri sebe, na mnohých miestach nie sú v jednej rovine, často je jedna vyššie, druhá nižšie. Zbytočný šlendrián, ktorý je u významných stavieb a pamiatok neprípustný.

Strešné výpuste dažďovej vody

a) Riešenie je absolútne v rozpore s pôvodnou stavbou, kde boli riešené výpuste funkčne, v estetickom súlade s celkom a s použitým materiálom. Nerezové výpuste predstavujú zásadné porušenie pôvodného projektu atď.

b) Tvar a použitie nerezu oslabuje estetickú a historickú hodnotu stavby, riešenie je neadekvátne konceptu, ruší  princíp čistoty funkcionalizmu. Zvolený tvar nie je s ničím na stavbe v harmónii a materiál nerez v stavebných prvkoch v pôvodnej stavbe nebol nikde použitý.

c) Nerezové chrliče veľmi rušivo zasahujú do vonkajšieho priestoru, sú osadené rôzne, na jednej strane je jeden nižšie, druhý vyššie.

d) Neopracované škáry, bez omietky, aj keď sú pohľadovo viditeľné.

Sokle

Všetky nové sokle nerešpektujú stavbu a sú jednoliate bez medzier, ktoré vytvára mozaika dostupná na trhu. Nedodržanie pôvodného projektu znižuje hodnotu pamiatky a hlavne zbytočne kazí estetický dojem a premyslený koncept celku i detailov stavby.

Omietky

a) Pohľadové strešné škáry sú v niektorých častiach stropu nezapravené a na viditeľných miestach neomietnuté, mimoriadne nerovné sú predovšetkým vodorovné strešné omietky – vidieť je to hlavne vo večerných hodinách.

b) Došlo k náterom, ale nie k opravám a vyrovnaniu omietok hlavne na ľavej strane mosta smerom na Kúpeľný ostrov, kde sa nedorovnal celkový oblúk zaklenutia a dva mierne prepadnuté bloky.

Dlažba

a) Neopravené sú mnohé praskliny dlažby aj vo vnútornej časti, hlavne na konci mosta.

b) Nezatmelené škáry a výlomy medzi kameňom a mozaikou.

Zvody dažďovej vody – ríny

a) Nevhodný výber veľkosti rín, tvaru a náteru.

b) Niektoré zasahujú a rušia pohľadovú časť, pravdepodobne tiež v rozpore s pôvodným projektom.

Napojenie povrchu

Asfaltová cesta má napríklad remeselne neprofesionálne prevedené napojenie na dilatačnú škáru, nie je problém spojiť povrch bez výrazne viditeľnej stopy.

Foto: Alžbeta Vlčková

Imitácia lúčnych kvetov

V dokonalom presklenom a osvetlenom priestore v prvej miestnosti sa použili umelé kvety imitujúce lúčny porast, navyše ozdobené ošmirgľovanými konármi drevín. Nevhodné, neprimerané, jednoznačný gýč, ktorý je výpoveďou o estetickom cítení, výsmechom architektonického zámeru a funkcionalistického odkazu stavby.

Stavba generuje i ďalšie pochybenia

Ktovie, čo všetko nevidíme a je schované v stavbe. Na všetkých dverách, napr. uprostred deliacej steny mosta, sú namiesto mosadzných kľúk-držadiel, ktoré tam boli pôvodne, po rekonštrukcii namontované nerezové. Jednoducho všetky mosadzné prvky sa vymenili za nerezové, čo značne poškodzuje estetický, umelecký charakter a historický odkaz stavby. Musím podotknúť, že niektoré držadlá sa zachovali a v prípade rekonštrukcie pamiatky sa vždy doplňujú replikami v rovnakom materiáli. Ako sú namontované, nebudem ani komentovať.

Všetky lavičky majú neprípustné a remeselne nesprávne prevedenie spojenia drevených opierok a dosiek na kovové trubky. Spojenie dvoch rozdielnych materiálov je urobené úplne naopak a tak, že neuveriteľných 576 skrutiek trčí približne štyri centimetre mimo kovu. Pri spoji dreva s kovom sa postupuje presne naopak. Z kovu do dreva. Uvidíte to napríklad u operadla na ruky bežných stoličiek. Správnym postupom sa dosiahne, že spoj kovovou skrutkou nie je vidieť a pevne drží. Esteticky veľmi rušivé a hlavne neprofesionálne prevedenie 24 lavičiek.

V pitnom pavilóne je na vymurovanom pulte obloženom čiernymi obkladačkami pôvodná mramorová doska. Nebola odborne očistená, zostala špinavá, so stopami po lepidle, ktorým k nej bolo niečo nalepené. Škárovanie obkladačiek nie je zjednotené vizuálne, niekde bolo opravované, čo úplne „kričí“ v porovnaní s pôvodným škárovaním. Dlážka je napustená čudným roztokom,  fľakatá, vyzerá hrozne. Za pultom sú v časti dlážky stopy po vysekanej a neodborne opravenej časti terazza, ktoré nebolo pri rekonštrukcii doplnené farebne i materiálovo adekvátnym materiálom. V Piešťanoch rodina Cicutto predstavovala jedinečné a medzinárodne uznávané, vysoko profesionálne spracovanie kameňa, terazza atď. Škoda, že sa neprizval odborník, reštaurátor na spracovanie špecifickej dlažby.

Kovania na vnútornej strane dverí, ktoré sú na ráme novoprivarené, vykazujú nie veľmi kvalitný materiál. Kovanie nekvalitné a šlendriánsky privarené. Pôsobí to katastrofálnym dojmom bez rešpektu k remeslu a k pamiatke. Bazénik – nádržka pred sochou Barlolámača – nebol opravený, hoci tvorí jeden celok s mostom, resp. je jeho hlavným priečelím?!

Za nedostatky je predovšetkým zodpovedný dozor Krajského pamiatkového úradu Trnava, ktorý pravdepodobne nemá dostatok odborných skúseností a umeleckých znalostí, keď dopustil uvedené zásahy v rozpore s pôvodnou stavbou, neprofesionálne remeselné práce a šlendriánstvo. Spoluzodpovedný je pravdaže aj stavebný dozor uvedenej rekonštrukcie stavby.

Uskutočnil vôbec niekto v predstihu, t. j. pred rekonštrukciou mosta, dôkladný archívny výskum pôvodnej dokumentácie Kolonádového mosta z čias jeho výstavby? Určite by to pomohlo pri jeho rekonštrukcii. Tieto kompletné projektové materiály a výkresy sú uložené predovšetkým v Slovenskom národnom archíve v Bratislave.

V Piešťanoch som žila 30 rokov. Stále sa tu cítim doma a mojím úsilím je, aby sa mesto pokúsilo o opravu v rámci záruky aspoň tých vecí, ktoré narúšajú funkčnosť jednotlivých komponentov.

Verím, že sa zhodnete na potrebe opráv v rámci záruky a dohliadnete na skutočnosť, aby stavbu dozoroval dostatočne fundovaný a znalý odborník. 

Foto: FB Alžbeta Vlčková

PhDr. Alžbeta Vlčková – Čelková vyrastala v Piešťanoch. Po maturite na Strednej umelecko-priemyslovej škole v Bratislave, odbor grafika, študovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor Veda o výtvarnom umení a estetika.

Od roku 1991 žije v Brne (v roku 1993 získala občianstvo Českej republiky) a aktívne pôsobí v Česku vo výtvarnej a literárnej oblasti. Venuje sa tvorbe v oblasti kresby, maľby, grafiky, vitráží a interiérového designu. Svoje výtvarné práce vystavovala na viacerých spoločných i samostatných výstavách, niekoľkokrát aj v Piešťanoch.

V súčasnosti pracuje pre Ministerstvo kultúry ČR ako odborná hodnotiteľka Výtvarného umenia a architektúry. Od roku 2014 doposiaľ je členkou Kultúrnej komisie mesta Brna a odborná hodnotiteľka grantov pre oblasť výtvarného umenia a pamiatok. V rokoch 2014-2018 bola členkou odbornej komisie pre pamiatky a pamiatkovú starostlivosť. Je členkou odbornej poroty pre realizáciu výtvarných artefaktov a architektúry.

Alžbeta Vlčková

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je štvrtok 13. júna. V roku 1934 sa vo Veľkých Kostoľanoch narodil spisovateľ Jozef Pavlovič. Meniny má Anton.
  • 13.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je streda 12. júna. Tento deň je Svetovým dňom proti detskej práci. V roku 1935 sa v Piešťanoch narodil…
  • 12.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 13. júna 2024
Meniny má Anton, zajtra Vasil