Lido je síce chránené, no maniere jeho návštevníkov sa nezmenili

Aj na základe tlaku verejnosti piešťanské mestské zastupiteľstvo svojím uznesením ešte vlani vyhlásilo Vážsky ostrov za chránené územie. Tento rok pribudli na Lide i zákazkové značky, aby znemožnili vjazd automobilov. Pri našej návšteve sme autá síce nenašli, no kopy smetí sa tam nachádzajú rovnako ako predtým, kým sa Lido stalo chránené a zakázali sem vstup vozidlám.

Podľa charakteru zanechaného smetiska išlo zrejme o opekaciu párty. (Autor: pror)

„Územie plní dôležitú krajinno-ekologickú funkciu, aj ako súčasť regionálneho biocentra Vážsky ostrov a nadregionálneho biokoridoru Váh. Prispieva k vytváraniu trvalých podmienok na rozmnožovanie, úkryt a výživu mnohých organizmov, na zachovanie prirodzeného vývoja ich spoločenstiev a prírodnej rovnováhy. V území je zastúpený jeden z najdôležitejších biotopov na Slovensku, a to vŕbovo-topoľový nížinný lužný les, ktorý vytvára prostredie pre veľmi bohatú biodiverzitu, ktorú predstavujú národne, ale aj európsky významné druhy živočíchov,“ zdôvodňovala radnica ochranu Vážského ostrova predtým, ako návrh schválili mestskí poslanci.

Následne tento rok pribudli na vstupe na Vážsky ostrov zákazkové značky pre automobily, čím sa na Lido zabránil vstup bivakujúcim rybárom, ktorí sa tu zvykli rozložiť aj na niekoľko dni. No zdá sa, že vytváraniu neporiadku to nijako nezabránilo a zrejme rybári v tom až tak úplne prsty nemali.

V súčasnosti je Lido mestskou legislatívou chránené, automobilom je vstup zakázaný a rybári sa sem dostanú len peši, ale kopy smetí sa tu vytvárajú rovnako ako v minulosti. Podľa charakteru zanechaného smetiska išlo zrejme o opekaciu párty. Hodovníci čo mohli, zjedli a vypili, ale obaly na Lide jednoducho nechali.

V nasledujúcich riadkoch vám priblížime najdôležitejšie časti novej vyhlášky o ochrane Vážskeho ostrova.

Čo je chránené

Predmet ochrany a ochranné podmienky:

Účelom vyhlásenia obecného chráneného územia je ochrana lokality s významnou ekostabilizačnou, biologickou, vedeckou i estetickou hodnotou.

Obecné chránené územie plní významnú krajinnoekologickú funkciu a ako súčasť regionálneho biocentra Vážsky ostrov a súčasne aj nadregionálneho biokoridoru Váh prispieva k vyváraniu trvalých podmienok na rozmnožovanie, úkryt a výživu mnohých organizmov, ako aj na zachovanie prirodzeného vývoja ich spoločenstiev a prírodnej rovnováhy. Z hľadiska fauny je tu zastúpený jeden z najdôležitejších biotopov na Slovensku, a to vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky pre veľmi bohatú biodiverzitu, zastúpenú nielen národne, ale aj európsky významnými druhmi.

Účelom vyhlásenia obecného chráneného územia je ochrana tohto územia, ktoré plní funkciu ekologicky významného krajinného celku, ako aj priestoru pre krátkodobý pobyt obyvateľov a návštevníkov mesta v prírode.

Čo je zakázané

V obecnom chránenom území je zakázané:

a) vchádzať a parkovať s motorovým vozidlom okrem vlastníka, správcu územia a správcu tokov pri zabezpečovaní kontroly a údržby územia a vozidiel záchranných zložiek (hasičov, policajtov, záchrannej zdravotnej služby),

b) odcudzovať, ničiť, trhať, lámať, orezávať alebo inak poškodzovať všetky vývojové štádia rastlín a drevín, s výnimkou inváznych nepôvodných druhov,

c) usmrcovať, poškodzovať alebo inak ohrozovať prirodzene sa vyskytujúce živočíšne druhy,

d) rozširovať nepôvodné druhy živočíchov a rastlín,

e) znečisťovať územie odpadkami alebo akýmkoľvek iným spôsobom,

f) umiestňovať stavbu, okrem nenáročných rekreačných a športových plôch a s tým súvisiacich drobných stavieb a sprievodných funkcií k dominantnému funkčnému využitiu prírodnej zóny s rekreačnou funkciou, ktoré svojím rozsahom, množstvom a prevádzkou nenarušia prírodný charakter územia a ich vymedzenie vyplýva z individuálnych režimov jednotlivých ochranných pásiem a príslušných vykonávacích predpisov,

g) táboriť, bivakovať a využívať plochy zelene na nocovanie, používať zariadenia spôsobujúce svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj,

h) voľne púšťať psy okrem plochy určenej pre voľný pohyb psov,

i) znečisťovať územie zvieracími exkrementmi (vlastník zvieraťa je povinný zabezpečiť ich odstránenie),

j) poškodzovať informačné tabule alebo iné značenie v území.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je utorok 18. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom piknikov. Meniny má Vratislav.
  • 18.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Pred 85 rokmi, presne 7. júna 1939, odletelo z piešťanského letiska osem príslušníkov 3. leteckého pluku Milana Rastislava Štefánika s…
  • 16.06.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je nedeľa 16. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom afrického dieťaťa. Meniny má Blanka, Bianka.
  • 16.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je pondelok 17. júna. Tento deň je Svetovým dňom boja proti rozširovaniu púští a sucha. Meniny má Adolf.
  • 17.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 19. júna 2024
Meniny má Alfréd, zajtra Valéria