Petícia výstavbu Broskyňovej ulice nezastavila, stavebník už stromy vyrúbal

Piešťanská radnica signatárom petície za zastavenie výrubu stromov v lokalite Malá vrbina a realizácii cesty Broskyňová (Bratislavská – Broskyňová – Komenského) nevyhovela. Realizátor projektu výstavby časti Broskyňovej ulice, nákupnej zóny s bytmi a zariadením sociálnych služieb tak výrub drevín v uvedenej lokalite už realizuje.

Radnica petícii proti výrubu stromov nevyhovela a investor ich výrub už zrealizoval. (Autor: Supa)

Účelom petície doručenej na mestský úrad v máji tohto roka bola žiadosť o zablokovanie výstavby Broskyňovej ulice z údajne negatívneho vplyvu na životné podmienky a bývanie v jej okolí pre zvýšený dopravný ruch. Petičiari žiadali zastaviť výrub 150 stromov v lokalite medzi biokoridormi Malá vrbina a Dubová z dôvodu likvidácie hniezdisk vtákov a mestskej zelene.

Radnica petícii nevyhovela a v odôvodnení uvádza: „Po prešetrení podania neboli zistené skutočnosti pre splnenie požiadaviek petície. To je zastavenie a zablokovanie výstavby komunikácie Broskyňová ulica v Piešťanoch.

Miestna komunikácia Broskyňová je súčasťou dopravného riešenia v rámci územnoplánovacej dokumentácie mesta Piešťany od jej spracovania v rokoch 1995-1998. Širšia verejnosť mala možnosť vzniesť pripomienky aj v rámci verejného prerokovania aktualizácií územnoplánovacích dokumentov v nasledovných rokoch, a rovnako v rámci územného konania k pripravovanému investičnému zámeru, riešeného projektovou dokumentáciou stavby ‚Polyfunkčný projekt Piešťany (Polyfunkčný areál Bratislavská – obchodné centrum s polyfunkčným domom a zariadeniami sociálnych služieb)‘.

Broskyňová ulica sa na Bratislavskú cestu napojí v mieste, kde je semaforová križovatka s odbočením na Sídlisko Adam Trajan.

Parcely, na ktorých má byť situovaná nová komunikácia, nie sú súčasťou plôch s reguláciou pre prvky územného systému ekologickej stability. Výrub drevín bol povolený s podmienkami výrubu zabezpečujúcimi ochranu prírody a krajiny a za výrub drevín bola uložená povinnosť vykonať náhradnú výsadbu označených drevín podľa predloženej projektovej dokumentácie sadových úprav pre ‚Polyfunkčný projekt Piešťany‘.

K začatiu prác na výrube drevín bol vypracovaný Ornitologický posudok a aktívne hniezda spolu s ich ochranným pásmom okolo hniezdnych stromov zostali zatiaľ ponechané bez zásahu do vegetačného krytu až do predpokladanej doby vyhniezdenia. Pred začiatkom výrubu drevín v druhej etape bude prítomnosť hniezdiacich vtákov potvrdená aktuálnym ornitologickým posudkom. Zároveň upozorňujeme, že názov petície (Petícia proti výrubu stromov v lokalite Malá vrbina a realizácii cesty Broskyňová) nesprávne uvádza lokalitu výrubu stromov ako Miestne biocentrum Malá vrbina, následkom čoho mohli byť občania podpisujúci túto petíciu vovedení do omylu.

Podľa Miestneho územného systému ekologickej stability sídelného útvaru Piešťany územie plánovanej výstavby miestnej komunikácie Broskyňová ani investičného zámeru Polyfunkčného projektu Piešťany nezasahuje do Miestneho biocentra Malá vrbina a ani nie je v jeho priamom susedstve.“

Domov seniorov, galéria i byty

Na parcele vedľa výpadovky na Drahovce vznikne nákupná galéria, byty, objekty rýchleho občerstvenia, ale i domov pre seniorov. Do časti orientovanej k Bratislavskej ceste sú naprojektované obchodné objekty, v severovýchodnej časti územia vznikne objekt zariadenia sociálnych služieb a v juhovýchodnej časti je navrhované umiestnenie domu so 45 bytovými jednotkami, využívajúcimi orientáciu na južnú stranu pre situovanie terás, resp. lodžií. Objekt zariadenia sociálnych služieb i bytový dom priamo nadväzujú na areál priľahlej záhradkárskej osady.

Broskyňová ulica sa bude pripájať z Bratislavskej cesty v mieste, kde sa odbočuje na Sídlisko Adam Trajan. Súčasná križovatka z hlavnej cesty na sídlisko tak bude zmenená z tvaru „T“ na klasickú krížovú križovatku riadenú semaformi. Tento variant napojenia Broskyňovej na Bratislavskú podľa investora bola požiadavka štátnych orgánov z oblasti dopravy.

Výstavba Broskyňovej ulice určenej aj pre automobily bude ukončená na hranici plánovanej výstavby areálu. Ďalej na Floreát bude pokračovať len chodník a cyklochodník. Možnosť dostavby ulice síce pre budúcnosť ostáva otvorená, ale ak, tak len za mestské peniaze. Privátny investor ju stavať nebude.

116 Shares

Najnovšie správy

Od založenia Dobrovoľného hasičského spolku vo Vrbovom uplynulo minulý rok 140 rokov. Napriek tomu, že všetko bolo na túto významnú…
  • 19.09.2021, 00:02
  • Spravodajstvo / Región
Dnes je pondelok 20. septembra. Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava.
  • 19.09.2021, 23:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Centrum voľného času Ahoj v Piešťanoch zorganizovalo v stredu 8. septembra v rámci náboru do záujmových krúžkov Deň otvorených dverí.
  • 19.09.2021, 00:01
  • Mladí dnes / Piešťany
Dnes je nedeľa 19. septembra. Tento deň je Dňom vzniku Slovenskej národnej rady. Meniny má Konštantín.
  • 18.09.2021, 23:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 20. septembra 2021
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš