Poslanci zakázali v parkoch piť alkohol

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 1. júna 2021, 00:02

Na poslednom zasadnutí piešťanského mestského zastupiteľstva poslanci jednohlasne odsúhlasili zmenu v parkových poriadkoch a zakázali konzumáciu alkoholických nápojov v Mestskom, Pažitskom a Teplickom parku. Dodržiavanie tohto zákazu bude kontrolovať mestská polícia. Nový parkový poriadok začal platiť od 1. júna 2021.

Kúpanie vo fontánach je taktiež zakázané. (Autor: Juraj Sedlák)

Nájsť parkový poriadok na 22 hektároch mestského parku je relatívne náročné. Našli sme ho na jednom mieste smerom k parkovisku pred futbalovým štadiónom. Všimnete si ho len, ak by ste ho hľadali odchádzajúc z parku, pod ručne maľovanou orientačnou mapou umiestnenou na informačnom nosiči. O alkohole sa tam doteraz nepísalo ani slovo. To sa zmení po poslednom zasadnutí poslancov, ktorí jednohlasne odsúhlasili zákaz konzumácie alkoholických nápojov v troch piešťanských parkoch. Za hlasovalo všetkých 14 prítomných poslancov.

Neznalosť parkového poriadku neospravedlňuje. Zverejnený je na informačných tabuliach a na webovej stránke mesta.

Pravdou je, že málokto asi študuje parkový poriadok predtým, ako do parku zavíta. Jeho neznalosť však nikoho neospravedlňuje. Aj vo svete je samozrejmé, že parky sú na určené oddych a drvivá väčšina obyvateľov a návštevníkov vie, ako sa v nich má správať. Nájdu sa však aj indivíduá, kvôli ktorým treba niektoré činnosti zakazovať a iné povinnosti prikazovať. Tie sú obsiahnuté v parkových poriadkoch mestských parkov, naposledy sa aktualizovali v roku 2005. Novoschválené poriadky, v ktorých sa okrem iného zakazuje v troch mestských parkoch konzumovať alkoholické nápoje, nadobúdajú platnosť 1. júna.

Plánujú revitalizáciu mestského parku

Výhodou niektorých parkov v iných mestách je, že sú oplotené a na noc sa zamykajú, čím sa dá predísť rôznym nežiaducim javom a udalostiam, ako prespávaniu bezdomovcov na lavičkách, večerným stretávaniam mládeže a konzumácii kadečoho, vrátane alkoholu. To sa deje v mestskom parku napríklad pri chátrajúcom amfiteátri a v známej „jame”, ktoré sú v noci neosvetlené, a tým pádom problematické.

V prípade silného vetra a zlých poveternostných podmienok sa v parku pohybujete na vlastné riziko a mali by ste ho opustiť.

Mestský park je navyše zapísaný v Ústrednom zozname národných kultúrnych pamiatok. Na jeho území sa nachádza viacero vzácnych druhov drevín. Na svoju zašlú slávu môže už iba spomínať a zaslúžil by si revitalizovať a skultivovať. Poslanci sa okrajovo dotkli aj tejto problematiky a podľa slov primátora sa k diskusii na túto tému schyľuje. Hovoriť by sa malo aj o centrálnej lúke za kruhovou fontánou, ktorá by sa mala zmeniť na čosi kultivovanejšie a pritiahnuť do parku viac obyvateľov. Uvidíme, ako sa predstava skultivovania parku bude dať skĺbiť s požiadavkami pamiatkarov a potrebami revitalizácie drevín. Na zmenu celkového vzhľadu a jeho prispôsobenia sa potrebám a predstavám obyvateľov si najväčší park v Piešťanoch bude musieť ešte počkať.

V parku je voľný pohyb psov zakázaný. Venčiť ich tu môžete iba na vôdzkach. Mnohí obyvatelia na to zabúdajú a čudujú sa, keď sú za to pokutovaní mestskou políciou.

Povinnosti a zákazy

V rámci osvieženia si kultúry správania sa v mestských parkoch prinášame prehľad povinností a zákazov.

Návštevníci parkov sú povinní:

– správať sa tak, aby nadmerne nerušil iných návštevníkov parku,

– v prípade silného vetra opustiť areál parku z dôvodu rizika ohrozenia zdravia a poškodenia majetku,

– v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok je vstup a pohyb v parku na vlastné riziko,

– akúkoľvek nečistotu spôsobenú vlastnou činnosťou alebo psom bezodkladne odstrániť,

– škodu spôsobenú na zeleni, mobiliárnom vybavení parku a komunikáciách je povinná nahradiť osoba alebo organizácia, ktorá ju spôsobila,

– za škodu spôsobenú osobami, ktoré nie sú za škodu zákonne zodpovedné, zodpovedajú ich zákonní zástupcovia,

– za škody spôsobené zvieratami zodpovedá držiteľ zvieraťa alebo ten, kto zviera vedie.

Niektoré indivíduá si po sebe neupracú, aj keby mali odpadkový kôš pod nosom. 

V priestoroch parkov je zakázané:

– konzumovať alkoholické nápoje s výnimkou doby trvania podujatí riadne ohlásených mestu,

– odhadzovať odpad mimo nádob na to určených alebo inak znečisťovať prostredie, poškodzovať zeleň, stavebné prvky a príslušenstvo plôch zelene,

– rúbať dreviny, lámať konáre, ničiť kvetinové záhony alebo kvety presádzať či odcudziť,

– akokoľvek zasahovať do plôch zelene, vodných a spevnených plôch bez povolenia správcu,

– vchádzať do parkov motorovým vozidlom okrem údržby, zásobovania, prevádzky a hliadok,

– nechať voľne pobehovať psy a kúpať ich vo fontánach,

– vodiť psy na detské ihriská,

– hádzať kamene alebo iné predmety do fontán,

– kúpať sa vo fontánach,

– bez súhlasu umiestňovať reklamné tabule, stánky, pútače,

– odchytávať, zraňovať a usmrcovať živočíchy nachádzajúce sa v parku, poškodzovať a ničiť ich biotopy,

– zakladať oheň a manipulovať s otvoreným ohňom,

– používať zábavnú pyrotechniku, zápalné telesá, strelné zbrane vrátane vzduchoviek,

– stanovať a nocovať,

– rušiť nadmerným hlukom návštevníkov parku, budiť verejné pohoršenie, spať na lavičkách, vykonávať telesnú potrebu,

– využívať parkový mobiliár na iné účely, ako je určený.

0 Shares

Najnovšie správy

Pred 85 rokmi, presne 7. júna 1939, odletelo z piešťanského letiska osem príslušníkov 3. leteckého pluku Milana Rastislava Štefánika s…
  • 16.06.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je nedeľa 16. júna. Tento deň je Medzinárodným dňom afrického dieťaťa. Meniny má Blanka, Bianka.
  • 16.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Obchodný reťazec Hornbach plánuje postaviť ďalšiu predajňu pre domácich majstrov, záhradkárov a stavebníkov v Trnave. Stáť má v obchodnej zóne…
  • 16.06.2024, 00:01
  • Kraj / Spravodajstvo
Dnes je pondelok 17. júna. Tento deň je Svetovým dňom boja proti rozširovaniu púští a sucha. Meniny má Adolf.
  • 17.06.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 17. júna 2024
Meniny má Adolf, zajtra Vratislav