Reguláciu pouličného umenia v kúpeľnom meste dnes prerokujú na mestskom zastupiteľstve

Jedným z bodov dnešného programu mestského zastupiteľstva bude aj prerokovanie materiálu s názvom Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany o voľných pouličných aktivitách. Ako radnica v dôvodovej správe uvádza ide jej vraj o skultivovanie pouličných umelcov a ich reguláciu.

Vyhláška by riešila aj zákaz vystúpení pouličných umelcov za pomoci ozvučovacej techniky (mikrofóny, zosilňovače či akustické hudobné efekty) (Autor: FB Urban Tone)

Návrh nariadenia tiež vymedzuje priestor v kúpeľnom meste kde môžu pouliční umelci vystupovať. Podľa týchto vymedzení by sa Kolonádový most pre nich stal zakázanou zónou. Svoje vystúpenia by umelci však museli i písomne ohlasovať na radnici.

Radnica svoj návrh zdôvodňuje nasledovným textom:

V ostatnom období sa rozšíril počet účinkujúcich v rámci vykonávania voľnej pouličnej aktivity v našom meste. Mnohí z nich v tom vidia len zárobkovú činnosť, ktorá však nemá nič spoločné s umením či kultúrnym vystúpením na spríjemnenie atmosféry v našom meste. Viacerí vystupujú ustavične na tých istých miestach dlhé hodiny, čím znepríjemňujú chvíle obyvateľov či návštevníkov mesta. Niektorí z nich si dokonca uzurpovali svoje miesto, kde nikto iný nemôže účinkovať. Sú medzi nimi aj takí, ktorí svojím výzorom, vystupovaním a správaním vzbudzujú skôr pohoršenie.

Návrh predkladaného VZN vychádza z potreby novelizovať doteraz platné VZN z viacerých dôvodov:

• potreba skultivovania aktivít pouličných umelcov,

• aktualizácia vymedzenia miest, kde je povolená voľná pouličná aktivita (aj v súvislosti s rekonštrukciou Kolonádového mosta)

• stanovenie povinností účinkujúcich,

• ochrana zdravia pred hlukom, infrazvukom a vibráciami pri používaní hudobnej produkcie v uliciach nášho mesta a iných verejných aktivít.

Petíciu proti zámeru mesta podpísalo 833 signatárov

Po zverejnení tejto informácie v médiách sa však zdvihla silná nevôľa dotknutých umelcov voči chystanému nariadeniu mesta. Umelci zorganizovali i petíciu za neprijatie regulačnej normy umeleckých vystúpení k dnešnému dňu ju podpísalo 833 signatárov. Jej znenie prinášame v nasledujúcich riadkoch.

Petícia proti regulovaniu pouličného umenia v Piešťanoch:

Vážený primátor mesta Piešťany, vážení zástupcovia mesta Piešťany, my, dole podpísaní sa stotožňujeme s nasledujúcim textom:

Sme profesionálni i amatérski hudobníci a umelci, študenti VŠMU, obyvatelia a návštevníci mesta Piešťany a milovníci umenia. Mnohí z nás majú za sebou dlhoročné vystupovanie na uliciach, koncertoch a festivaloch v kultúrnych metropolách celého sveta.

Vychádzajúc z našich umeleckých skúseností by sme Vás chceli požiadať o prehodnotenie našich pripomienok k návrhu novej VZN:

1. Žiadame o zachovanie možnosti hrať na Kolonádovom moste

Hudobná produkcia na Kolonádovom moste má dlhoročnú a peknú tradíciu, miestni i turisti sú na to zvyknutí. Most priťahuje kvalitných a originálnych hudobníkov zo širokého okolia, aj zo zahraničia, a mávajú tam veľmi dobré ohlasy. Z našich skúseností návštevníci často spomínajú na hudbu na moste ako na výrazne príjemný zážitok z kúpeľov a radi sa za ňou i po rokoch vracajú.

Dôležitým aspektom sú aj akustické vlastnosti mosta, ktoré umožňujú vykonávať hudobnú produkciu aj tichším nástrojom. Pre tie je most jediným miestom v Piešťanoch, kde má zmysel hrať bez ozvučenia. Navrhujeme preto ponechať Kolonádový most ako jedno z miest pre pouličné umenie pre akustické hranie a spev.

2. Žiadame o povolenie aspoň slabého ozvučenia

Mnoho akustických nástrojov na otvorenom priestore bez ozvučenia nie je počuť. Navrhovaná VZN by preto prirodzene diskriminovala hráčov na tichšie nástroje, a zároveň ani neriešila problém s prípadným nadmerným hlukom. Žiadame preto povolenie aspoň menšieho ozvučenia (napr. malé kombo na akustickú gitaru, keyboard, spev a pod.), ktoré by mohlo byť používané pri dodržaní maximálnej hlasitosti do 100 dB na miestach, ktoré to z dôvodu okolitej hlučnosti vyžadujú (Winterova ulica, Sad A. Kmeťa, Nám. slobody).

3. Žiadame o neschválenie povinnosti ohlasovať každé jedno vystúpenie deň dopredu

Chápeme, že produkcia musí byť nejakým spôsobom regulovaná, ak chceme počúvať a pozerať sa na hodnotné vystúpenia. Ohlasovať každé jedno vystúpenie deň dopredu je však profesii umelcov len ťažko realizovateľné a nekorešponduje s charakterom pouličného umenia.

Umenie je remeslo s mnohými špecifikami. Mnohí umelci nepožívajú výhody stáleho angažmánu, pracovnej doby ani platu. Napriek tomu sa snažia o kvalitu a originalitu svojich vystúpení.

K tomu ale musia využívať svoju kreativitu v plnom potenciále a pružne reagovať na meniace sa podmienky a termíny. Spolu s neustále meniacimi sa proticovidovými opatreniami je pre nich každé sťaženie situácie likvidačné. Navyše, takáto úprava by komplikovala produkciu iným ako miestnym umelcom a v konečnom dôsledku viedla k nižšej rozmanitosti pouličného umenia v meste. V neposlednom rade takéto ustanovenie predstavuje zbytočnú byrokratickú záťaž aj pre mestský úrad. Z uvedených dôvodov navrhujeme:

Aby sa voľné pouličné aktivity upravovali prostredníctvom kombinácie dlhodobých povolení – licencií a všeobecných ustanovení bez potreby ďalšej špecifikácie času a miesta konania vykonávania pouličnej aktivity.

Všeobecnými ustanoveniami umelci majú na mysli

– hodinové pravidlo – umelec predvádza svoje umenie po dobu 1 hodiny a potom odíde alebo zmení miesto a dá priestor inému umelcovi,

– vymedzenia časového intervalu pre vykonávanie voľných pouličných aktivít (9.00-22.00 h),

– nariadenia týkajúce sa správania počas vykonávania voľných pouličných aktivít.

Takéto riešenia na jednej strane dávajú mestu funkčné nástroje, ako regulovať pouličné aktivity, zároveň však ponechávajú dostatočnú flexibilitu potrebnú na ich vykonávanie.

Zmienené body (zákaz hrať na moste, zákaz používať ozvučenie a povinnosť ohlasovať každé jedno vystúpenie deň dopredu) sú natoľko závažné, že ich prijatie by pre väčšinu pouličných hudobníkov bolo likvidačné. Veríme, že toto nie je Vaším cieľom.

Uvedomujeme si, že v meste sa stretávajú rôzne záujmy a dobra správa mesta vyžaduje kompromisy. Ak sa predložený návrh VZN pokúša riešiť nejaké konkrétne problémy, ktoré by neregulovaná pouličná produkcia mohla spôsobovať, boli by sme radi, ak by sme ich riešenie mohli hľadať v spoločnom dialógu.

Pouličné umenie má v kultúrnych krajinách vyspelého sveta už vybudovanú tradíciu a má štatút plnohodnotného umenia popri mainstreamovom. Sú usporiadavané niekoľkodňové festivaly s medzinárodnou účasťou, ktoré prinášajú mestám viac návštevníkov, života, financií, dobré meno. 

Prosím, buďme v tomto svetoví a urobme spoločne pravidlá tak, aby boli Piešťany prístupné kvalitným miestnym aj svetovým pouličným umelcom.

V neposlednom rade prosíme za umelcov všeobecne, opatrenia proti COVIDU nás reálne pripravili o takmer všetky možnosti realizácie a obživy, každé sťaženie situácie je pre nás likvidačné.

Petíciu spoluvyhlasujú a podporujú: Sára Halíková, umelkyňa, Urban Tone, organizátor Street Art Festival Piešťany, OZ Zvukopriestor , Neha! vokálna skupina.

107 Shares

Najnovšie správy

Pieskoviská v Piešťanoch sa pomaly pripravujú na nájazdy malých návštevníkov. Zašpinenému a vyfúkanému piesku po zime odzvonilo a bol nahradený…
  • 01.03.2024, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
Dnes je sobota 2. marca. Tento deň je Svetovým dňom modlitieb žien. Meniny má Anežka.
  • 02.03.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 4. marca 2024
Meniny má Kazimír, zajtra Fridrich