Proti plagiátorstvu chcú školy bojovať technológiami či väčšou zodpovednosťou hodnotiteľov

  • Školy / Spravodajstvo
  • 20. júla 2020, 13:00

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školy (SAAVŠ) začiatkom júla zverejnila nové kritériá, ktoré bude vyžadovať od vysokých škôl. Platiť budú od 1. septembra.ilustr. foto (Autor: vd)


Univerzity sa s plagiátorstvom chcú vysporiadať pomocou moderných technológií, dôraznejším upozorňovaním na akademické hodnoty či presunutím väčšej zodpovednosti na oponenta a školiteľa prác. Vyplýva to z odpovedí vybraných univerzít.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školy (SAAVŠ) totiž začiatkom júla zverejnila nové kritériá, ktoré bude vyžadovať od vysokých škôl s platnosťou od 1. septembra. Vysoké školy budú mať na zosúladenie svojich vnútorných predpisov so štandardami dva roky od dátumu ich účinnosti. Školy by tiež mali vypracovať a prijať vnútorný systém zabezpečovania kvality, ktorý by zadefinoval všetky vnútorné mechanizmy a grémia strážiace kvalitu. Požiadaviek na kvalitu štúdia, za ktoré zodpovedá škola, je v štandardoch viac a sú konkrétnejšie. Nové vnútorné systémy, ktoré školy predstavia agentúre, by mali dokázať aj efektívne odhaľovať a postihovať plagiátorstvo či ďalšie akademické podvody.

Detailná úprava plagiátorstva, ako podotkol hovorca Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Tomáš Zavatčan, v štandardoch nie je, keďže ide o rámcový dokument. Dodal, že v prípade plagiátorstva ide o neetický jav, za ktorý je zodpovedný autor plagiátu a proti ktorému univerzita aktívne bojuje kontinuálne. A to buď dôrazom na kvalitu vzdelávania v oblasti etiky vedeckej práce, kvalitným školením alebo adekvátnym trestaním odhalených podvodov. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave vyzdvihuje najmä to, že štandardy sa okrem odborných vzdelávacích a vedeckých požiadaviek venujú aj otázkam morálky a transparentnosti pedagogickej a vedeckej práce. „Táto skutočnosť je dôležitá najmä pri predchádzaní plagiátorským aktivitám. Plagiátorstvo je nielen vecou svedomia každého jednotlivca – učiteľa, školiteľa či oponenta a napokon najmä študenta, ale aj vecou kvalitne nastavených vnútorných predpisov,“ priblížila hovorkyňa UK Lenka Miller.

Plagiátorstvo nie je podľa rektora Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) Stanislava Kmeťa ničím novým a vyskytuje sa aj na vysoko kvalitných svetových univerzitách. „Najlepším spôsobom ako plagiátorstvo minimalizovať, je dôsledné a trpezlivé vysvetľovanie princípov akademickej práce. Súčasne je potrebné zaujímať nekompromisný prístup k presadzovaniu akademickej etiky vo vzdelávacom i vedecko-výskumnom procese,“ vysvetlil. Pri kontrole prác a odhaľovaní plagiátov preto plánujú na TUKE používať najnovšie softvérové produkty. Dodal, že technické vysoké školy sú pre experimentálny a projektový charakter záverečných prác konfrontované s plagiátorstvom v minimálnej miere.

Prešovská univerzita v Prešove (UNIPO) má podľa svojej hovorkyne Anny Poláčkovej nastavené interné predpisy a postupy, ktoré spoľahlivo riešia predchádzanie možného výskytu takýchto nežiaducich prejavov porušovania akademických princípov. No vedenie UNIPO považuje za nutné pravidelne upozorňovať na potrebu dodržiavania akademických hodnôt. Na škole je aj v súčasnosti plagiátorstvo predmetom disciplinárneho konania a v minulosti boli študenti za tento priestupok zo štúdia vylúčení. Vedenie je za nekompromisné potrestanie všetkých preukázaných prípadov plagiátorstva podľa platnej legislatívy. „Ojedinelé prípady porušovania týchto princípov vrhajú zlé svetlo na činnosť univerzít, na ich študentov i zamestnancov, vytvárajú zlý obraz vo verejnosti, s čím nemožno súhlasiť,“ uviedla.

Ako podotkol manažér pre vnútorný systém kvality Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici Ján Závadský, štandardy neobsahujú konkrétne opatrenia, no bude úlohou univerzity, akým spôsobom splní požiadavky na dodržiavanie akademickej etiky a akým spôsobom zabráni akademickým podvodom. Zdôraznil, že škola s plnou vážnosťou pristupuje k zabráneniu akéhokoľvek porušovania akademickej etiky a prijíma opatrení, ktoré idú nad rámec zákona o vysokých školách, zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a zverejnených štandardov. „Od nového akademického roka sme pripravili prvý súbor opatrení, ktorými chceme zvýšiť transparentnosť tvorby, vedenia a oponovania záverečných, rigoróznych a habilitačných prác a taktiež zabrániť akademickým podvodom, kam patrí aj plagiátorstvo. Každá práca prejde procesom náležitého posúdenia dôveryhodnosti, aby sa znížilo riziko, že bude porušovať akademickú etiku,“ vysvetlil. Ako ďalej doplnil, bude úlohou vedúceho práce a jej oponenta prácu posúdiť nad rámec centrálneho registra záverečných prác. Ďalším opatrením, ktoré chcú zaviesť, je podávanie vyhlásení, že vedúci alebo oponent práce nie sú v konflikte záujmov so študentom, ktorého prácu vedú či posudzujú. Uviedol, že UMB chce byť v tejto oblastí lídrom a príkladom dobrej praxe aj pre iné vysoké školy.

Vysoké školy by mali zosúladiť svoje vnútorné predpisy s novými akreditačnými štandardami dva roky od dátumu ich účinnosti, teda od 1. septembra. Najneskôr do roku 2024 musia požiadať o prvú akreditáciu vnútorných systémov. Nové štandardy nahrádzajú kritériá Akreditačnej komisie, ktorá skončila v decembri 2019.

SITA

0 Shares

Najnovšie správy

Známy slovenský herec Jozef Vajda sa chystá oživiť kúpeľné mesto Piešťany humorom a smiechom. Od 16. do 19. augusta sa…
  • 19.04.2024, 08:32
  • Kultúra a spoločnosť / Piešťany
sobota, 20. apríla 2024
Meniny má Marcel, zajtra Ervín