Prevádzka mestského kultúrneho strediska a knižnice stojí z verejných peňazí ročne milión eur

Na minulotýždňovom zasadnutí mestskej rady predkladali svoje vyúčtovanie hospodárenia mestské organizácie, ktoré fungujú z verených prostriedkov mestskej kasy – mestské kultúrne stredisko, mestská knižnica, ale aj Služby mesta Piešťany. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime priblížiť, aká je úloha dvoch kultúrnych ustanovizní a koľko peňazí ich činnosť daňových poplatníkov stojí.

Mestské kultúrne stredisko je organizácia pôsobiaca v oblastiach kultúry a umenia. Súčasťou štruktúry je aj Kultúrno-spoločenské centrum Fontána. (Autor: red)

Hospodárenie MsKS

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany (MsKS) je mestská organizácia pôsobiaca v oblastiach kultúry a umenia, ktorej poslaním je prinášať ponuku kultúrnych podujatí a zároveň vytvárať zázemie pre miestne súbory a organizácie. V roku 2019 boli jeho výdavky vo výške 568 785 eur.

V účtovnom období rok 2019 MsKS vykázalo výsledok hospodárenia vo výške -27 861,52 eur. K zápornému výsledku hospodárenia podľa predloženého materiálu prišlo navýšením položky „Osobné náklady“ v dôsledku nárastu položiek „Mzdové náklady“ a „Zákonné sociálne poistenie“ z dôvodu navýšenia tarifných platov vo verejnej správe, ale takisto navýšením ostatných osobných nákladov z dôvodu úpravy Zákonníka práce.

Súčasťou štruktúry je aj Kultúrno-spoločenské centrum Fontána a prevádzka Výstavná sieň na Winterovej ulici v Piešťanoch, ktorej činnosť je zameraná na predaj umeleckých diel a rôznych darčekových predmetov.

Hospodársky výsledok kina Fontána za rok 2019 bol nasledovný. Počet filmových predstavení 525. Počet návštevníkov kina za celý rok bol 26 661, čiže priemerná návštevnosť na jedno predstavenie tvorí 51 osôb. Priemerná tržba na predstavenie bola 234,70 eur.

Hospodárenie mestskej knižnice

Základné a špeciálne knižnično-informačné služby sú hlavnými výstupmi činnosti knižnice a sú poskytované bezplatne. Na priamej realizácii služieb pre používateľov sa podieľajú oddelenie pre dospelých čitateľov a oddelenie pre deti a mládež. V roku 2019 bola knižnica pre návštevníkov otvorená 52,5 hodín týždenne. Okrem toho počas víkendových dní organizovala aj podujatia pre rodiny s deťmi.

Rozpočet mestskej knižnice obsahuje prostriedky aj na činnosť Piešťanského informačného centra. Príspevok na činnosť knižnice z mestskej pokladne dosiahol za rok 2019 celkový objem finančných prostriedkov 425 098 eur.

Výdavky na energie predstavovali 21 565,34 eur, opravy 3272,53 eur, materiálne výdaje 40 212,17 eur. Honoráre, služby, servis a pod. 103 682,56 eur, mzdy 223 098,24 eur, odvody 78 923,01 eur, povinné sociálne výdaje 14 670,12 eur.

Výška príjmov dosiahla 30 235,82 eur a pozostávala z príjmov za prenájmy v hodnote 3361 eur a príjmov z predaja spomienkových predmetov v sume 26 874,50 eur. Knižnica hospodárila po priebežných úpravách jej rozpočtu mestským zastupiteľstvom s vyrovnaným rozpočtom.

Knižnica má 6025 aktívnych používateľov, z toho detí do 15 rokov je 2406. V minulom roku ju navštívilo 163 367 osôb. Počet návštevníkov na podujatiach knižnice bol 119 111.

Návštevníkov internetu pre verejnosť bolo 1708. V roku 2019 bolo z fondu knižnice vypožičaných spolu 139 177 knižničných jednotiek.

Ponuka inštitúcií je duplicitná

Činnosť MsKS a knižnice sa pri organizovaní výstav a kultúrnych podujatí často prekrýva. Na mestskej rade tak odznela požiadavka na vznik kalendára podujatí, aby si jednotlivé kultúrne aktivity dvoch mestských inštitúcií navzájom nekonkurovali. V budúcnosti by vraj dokonca mohlo dôjsť k ich zlúčeniu.

Činnosť oboch inštitúcií stojí mestskú pokladňu dohromady zhruba milión eur ročne.

0 Shares

Najnovšie správy

Známy slovenský herec Jozef Vajda sa chystá oživiť kúpeľné mesto Piešťany humorom a smiechom. Od 16. do 19. augusta sa…
  • 19.04.2024, 08:32
  • Kultúra a spoločnosť / Piešťany
sobota, 20. apríla 2024
Meniny má Marcel, zajtra Ervín