Deň potom, alebo quo vadis Piešťany po pandémii

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 6. apríla 2020, 01:03

Mestá na Slovensku, vrátane mesta Piešťany, prijali mnoho okamžitých a veľmi dôležitých opatrení. Ďalšie opatrenia môžu nasledovať z dôvodu očakávaného vrcholu na prelome júna, júla a vyžadujú si už teraz prípravu na minimalizáciu rizík z hľadiska zdravia občanov, zásobovania tovarmi a poskytovaním nevyhnutného rozsahu služieb.

Quo vadis Piešťany po pandémii (Autor: rs)

Prehľad prijatých opatrení:

Organizačé: uzavretie prevádzok, zrušenie podujatí, obmedzenie služieb, zmena fungovania činnosti jedální,…

Personálne: skracovanie pracovnej doby, Home Office, dočerpávanie dovolenky,…

Finančné: úprava splátok miestnych daní a poplatkov, odpustenie parkovného, regulácia MHD, úprava nájomného, prehodnocovanie zazmluvnených podujatí, ale aj krátenie platov a odmien, pozastavenie dotácií, prechod na energetické úspory, presun  zdrojov na preventívne opatrenia, pozastavenie investičných akcií,….

Ďalšie opatrenia môžu nasledovať z dôvodu očakávaného vrcholu na prelome júna, júla a vyžadujú si už teraz prípravu na minimalizáciu rizík z hľadiska zdravia občanov, zásobovania tovarmi a poskytovaním nevyhnutného rozsahu služieb (komunálny odpad, náhrada hromadnej dopravy, zásobovanie, prevádzka sociálnych služieb a zdravotníckych zariadení, komunikácia, ale aj vybrané úlohy zabezpečované Službami mesta Piešťany. 

Dopady pandémie, najmä ak bude trvať dlhšie, sa prejavia na poklese hospodárskeho rozvoja s dopadom na trh práce, na mestských financiách, ale napríklad aj na trhu s nehnuteľnosťami. Okrem negatívnych dopadov výnosu štátnych daní na rozpočet mesta, napríklad už prvý odhad SLK Piešťany hovorí o najbližšom možnom návrate zahraničnej klientely v septembri tohto roku (možno je to iba skrytá túžba) a piešťanský úrad práce hlási prvé podnety na prepúšťanie zamestnancov.

Čím bude kríza trvať dlhšie, tým bude úpadok väčší a najmä mestá s najvyšším rastom cien, vyššou životnou úrovňou obyvateľov, pocítia najvyšší pokles. A medzi takéto mestá patria aj Piešťany. Môžu sa s problémom, po zdolaní pandémie, vyrovnávať rôzne.

Využiť nové podmienky pre úpravu stratégií rozvoja, definovanie nových priorít na základe skúseností a očakávaných trendov,

zvýšiť spoluprácu so súkromným sektorom, o. i. aj prehodnotením duplicitné poskytovanie služieb verejným a súkromným sektorom, privatizáciou služieb,…..

Pokúsiť sa získať viac stimulov/podpory zo štátneho rozpočtu.

V každom prípade nezaobídeme bez opatrení, ktoré by okrem odstraňovania následkov  mohli pomôcť lepšie nastaviť miestny systém správy a efektívnejšie využívanie disponibilných zdrojov. Je preto na zváženie predstaviteľov mesta, či popri krízovom „pandemickom“ štábe, nevytvoria aj špeciálnu strategickú skupinu pre riešenie dopadov krízy na život v našom meste, v ktorej bude zastúpený verejný (mestský úrad, poslanci, predstavitelia miestnej štátnej správy) aj súkromný sektor (významní miestni podnikatelia, banky, odborníci…) a ktorá by prispela k návrhom napríklad na:

  • zvýšenie efektívnosť bežných výdavkov, napr.: úpravou štruktúry správy na území mesta (úrad, podriadené organizácie), optimalizáciou prevádzky mesta, napr. vrátane vnútromestskej mobility, zvýšením podielu platieb súkromného sektora a obyvateľov nebývajúcich v Piešťanoch za služby ktoré im mesto poskytuje, prehodnotením „zvykových“ výdavkov mestského rozpočtu vo väzbe na novú situáciu, prednostné financovanie povinných úloh,
  • zvýšenie príjmov mesta lepším využitím zastaveného územia mesta a jeho infraštruktúry čo súvisí so zmenou územného plánu a prehodnotením regulácií v meste, uprednostnením intenzifikácie zastaveného územia pred extenzívnym záberom plôch, ktorý spôsobuje rast prevádzkových nákladov mesta, ale aj úpravou miestnych daní a poplatkov vo väzbe na priority, zvýšením výnosu za statickú dopravu, zlepšením manažment plôch, t.j. získavanie plôch, zásobovanie sa plochami, revitalizácia plôch, zvyšovanie ich hodnoty a následný prenájom napr. dlhodobo za fixnú cenu), ale aj manažmentu priestorov v správe mesta, získaním nových,….
  • zvýšenie efektívnosti mestských investícií (hodnota za peniaze), ale aj väčšie zapojenie úverovania do výstavby a rozvoja mesta – odbúranie mýtu o „zlých dlhoch“,
  • významnejšie zapojenie súkromného sektora do rozvoja a správy mesta, do poskytovanie služieb, ale aj zlepšenie služieb pre podnikateľov,
  • vytvorenie katalóg finančných aj nefinančných podpôr zo strany mesta, najmä vo väzbe na súčasnú situáciu, či už obyvateľom, alebo podnikateľom

Dokonca možno je aj diskusia o opatreniach na lokálnom trhu práce: nezabúdajme, že viac ako tretina pracovných miest v Piešťanoch je v službách a teda vo väzbe na cestovný ruch, ktoré reštart bude veľmi pomalý

Nakoniec, takmer všetky uvedené námety boli súčasťou Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo. Len nikdy sa nepovažovali, vďaka „dobrým rokom“, za tak dôležité ako sú v súčasnosti a budú v nasledujúcich rokoch. Buďme optimistickí pri likvidácii pandémie, ale majme na zreteli, že jej dôsledky budeme znášať určite niekoľko rokov.

Viktor Nižňanský

17 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 25. mája. Tento deň je Sviatkom sv. Urbana – patróna vinohradníkov, Medzinárodným dňom nezvestných detí a Dňom…
  • 25.05.2020, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 25. mája 2020
Meniny má Urban, zajtra Dušan