Ryby v Dubovej otrávili kanalizačné splašky

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 9. júla 2019, 08:00

Ani nie po roku opäť plávali dolu potokom Dubová ryby hore bruchom. Masívnu otravu zistili v piatok 21. júna v úseku od prevádzky Billa po Alzheimer centrum v Piešťanoch. Po nahlásení sa udalosťou začali zaoberať inšpektori životného prostredia, polícia, vodohospodári, veterinári, ale aj predstavitelia mesta a Trnavskej vodárenskej spoločnosti. Práve posledná z menovaných inštitúcií si môže sypať popol na hlavu. Masívnu otravu rýb spôsobili kanalizačné splašky.

Pokutu za mimoriadne zhoršenie vôd a následnú otravu rýb bude znášať pôvodca. foto: Ladislav Lacko

„Slovenskej inšpekcii životného prostredia nahlásili úhyn rýb vo vodnom toku Dubová v piatok 21. júna. Nahlasovateľ uviedol, že túto udalosť oznámil aj Policajnému zboru SR, Okresnému úradu Piešťany a Slovenskému vodohospodárskemu podniku, závod Piešťany. Inšpekcia po prijatí hlásenia o mimoriadnom zhoršení vôd ihneď kontaktovala aj pracovníkov Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy so sídlom v Trnave,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej inšpekcie životného prostredia Brigita Pokorná.

Inšpektori vykonali obhliadku Dubovej, pri ktorej zistili, že vodný tok je zakalený, trávnaté porasty vyskytujúce sa na priľahlých brehoch boli uľahnuté vplyvom vysokej hladiny vody. Popri brehoch i v toku spozorovali uhynuté ryby. Následne pracovníci Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy z Trnavy odobrali vzorky rýb na zistenie príčiny úhynu.

Odborníci zistili, že k mimoriadnemu zhoršeniu vôd došlo 20. júna okolo ôsmej hodiny večer, keď sa mestom prehnala silná búrka. „Prívalový dážď bol takej intenzity, že splaškové odpadové vody museli byť odľahčované. Na verejnej kanalizácii mesta Piešťany je vybudovaných deväť odľahčovacích objektov, z toho dva z nich boli takmer zatopené. Pri odľahčovaní odpadových vôd z uvedených dvoch objektov vytekala do vodného toku Dubová splašková odpadová voda s prímesou hrubých nečistôt. Išlo o nečistoty, ktoré mali byť zachytené v čistiarni odpadových vôd na hrubých a jemných hrabliciach, respektíve česlách. Na základe vykonaného riešenia inšpekcia zistila, že odpadové vody z odľahčovacích objektov do povrchového toku Dubová vypúšťala Trnavská vodárenská spoločnosť (TAVOS) Piešťany počas trvania prívalových dažďov dňa 20. júna bez právoplatného povolenia orgánu štátnej vodnej správy (príslušný okresný úrad), čím došlo k porušeniu vodného zákona,“ skonštatovala B. Pokorná.

Potok Dubová: Odpadové vody z odľahčovacích objektov vypúšťala Trnavská vodárenská spoločnosť počas trvania prívalových dažďov dňa 20. júna bez právoplatného povolenia. foto: Supa

Podľa inšpektorky teda nedovoleným vypúšťaním odpadových vôd bez právoplatného povolenia došlo k náhlemu, nepredvídanému zhoršeniu kvality vody v Dubovej, ktoré sa prejavilo najmä výskytom tuhých látok, zhlukmi splaškov v toku a následným úhynom rýb. Vedúca pracovníčka Slovenskej inšpekcie životného prostredia dodala: „Odpadové vody z odľahčovacích objektov možno vypúšťať do povrchových vôd v rámci povoleného vypúšťania odpadových vôd z verejnej kanalizácie počas trvania prívalových dažďov. Pri výstavbe a prevádzke stokovej siete však treba vykonať, s prihliadnutím na miestne pomery, opatrenia na zmiernenie nepriaznivého vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na recipient. Uvedenú povinnosť vyplývajúcu z vodného zákona pôvodca mimoriadneho zhoršenia vôd tiež porušil. Na základe uvedeného bude inšpekcia pokračovať v konaní o uložení pokuty.“

Podľa našich informácií v rámci riešenia mimoriadneho zhoršenia vôd sa pracovná skupina, ktorá zasadala v Piešťanoch 28. júna, dohodla, že príslušné orgány vykonajú tri zásadné opatrenia, ktoré by mali predísť či eliminovať ďalšie možné ohrozenie vôd. Správca toku, čiže Slovenský vodohospodársky podnik, zabezpečí odmeranie výšky dnových sedimentov pod odľahčovacími objektmi. Spoločnosť TAVOS zabezpečí prepočítanie prepadových hrán, respektíve technické posúdenie odľahčovacích objektov a na dvoch, ktoré haváriu spôsobili, osadí hustejšiu mrežu na zachytávanie plávajúcich látok. Mesto, obvodný úrad i polícia preveria nelegálne pripojených producentov odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku do potoka Dubová. Ak nedôjde k nejakým iným okolnostiam v tomto prípade, ďalšie stretnutie pracovnej skupiny je naplánované na september.

(vd)

41 Shares

Najnovšie správy

Kvetinárky Monika Čimová a Jana Vdovičková zo Služieb mesta Piešťany sa tešia z nových originálnych tričiek. Vyšívané tričká im darovala…
  • 11.07.2020, 10:00
  • Kultúra a spoločnosť / Piešťany
Klub kaktusárov a pestovateľov sukulentov sa opäť prezentoval nielen hodnotnou výstavou v priestoroch Malej scény Mestského kultúrneho strediska v Piešťanoch,…
  • 12.07.2020, 00:01
  • Kultúra a spoločnosť / Príroda / Podujatia / Piešťany
Kaktusy a sukulenty sprevádzajú rôzne mýty o tom, aké ťažké je ich úspešné pestovanie. Hovorí sa, že veľmi ťažko kvitnú,…
  • 12.07.2020, 00:02
  • Kultúra a spoločnosť / Príroda / Piešťany
nedeľa, 12. júla 2020
Meniny má Nina, zajtra Margita