Uplynulý víkend sa niesol v znamení zápisu prvákov

  • Mladí dnes / Školy
  • 8. apríla 2019, 14:30

Do prvých tried základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany na školský rok 2019/2020 bolo v dňoch 5. – 6. apríla 2019 zapísaných 283 detí. Z tohto počtu sú tri deti zapísané na plnenie školskej dochádzky v zahraničí, osem detí má doklad o odklade a 18 detí bolo navrhnutých na odklad povinnej školskej dochádzky. Najviac detí je zapísaných na ZŠ Brezová a ZŠ Mojmírova.

© MsÚ Piešťany

Koľko tried ktorá škola otvorí, zatiaľ  nie je jasné. Riaditelia jednotlivých škôl podajú zriaďovateľovi (Mestu) žiadosť, koľko tried by chceli otvoriť. Mesto bude posudzovať tieto žiadosti v súlade s  požiadavkami podľa osobitných predpisov, a to hlavne podľa podmienok, ktoré umožňujú vzdelávať žiakov v jednotlivých triedach bez ohrozenia ich bezpečnosti a ostatných požiadaviek (v súlade so  zákonom č. 527/2007 Z.z., zákonom č. 124/2006 Z.z. a zákonom  č. 355/2007 Z.z.), ako aj  v súlade  so záväznými  normatívmi na povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu podporujúce kvalitu a efektívnosť vyučovacieho procesu uskutočňovaného  v triedach, odborných učebniach a ďalších priestoroch školy ( v súlade s platným Štátnym vzdelávacím programom).

ts MsÚ

0 Shares

Najnovšie správy

Služobne najstaršou redaktorkou Piešťanského týždňa je Vierka Dusíková. Do redakcie prišla na jeseň 1992, s niekoľkými prestávkami v nej pracuje…
  • 14.07.2024, 00:01
  • Piešťanský týždeň / Kultúra a spoločnosť / Piešťany
utorok, 16. júla 2024
Meniny má Drahomír, zajtra Bohuslav