Čo sa v súčasnosti deje v mestskom parku

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 4. apríla 2019, 00:00

Mestský park v Piešťanoch je národnou kultúrnou pamiatkou. Pamiatkovým objektom je Mestský park – Sad Andreja Kmeťa. Aj na základe toho musí k nim mesto pristupovať aj v zmysle záväzných dohovorov ako napríklad Medzinárodná charta o historických záhradách, tzv. Florentskú chartu z roku 1982.

Pracovníci Služieb mesta Piešťany odstraňujú pne po vypílených stromoch. © archív SMP

Mestský park bol pôvodne kúpeľným parkom, založil ho v roku 1865 majiteľ majetkov v Piešťanoch a Hlohovci Jozef Erdödy, neskôr ho zveľaďovali nájomcovia kúpeľov Winterovci. Napríklad hlavnú dvojitú aleju v parku vysadili začiatkom 20. storočia. V roku 1963 bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku.

Viaceré stromy v parku majú vek presahujúci sto rokov. Približne 90-95 percent stromov má rovnaký (vysoký) vek. V minulosti nedochádzalo k čiastočným náhradám a dnes musíme toto úžasné historické dielo zachovať i pre ďalšie generácie. Musíme pristúpiť k rekonštrukcii parku.

Arboristickými zásahmi v poslednom období sa podarilo predĺžiť životnosť drevín. Je treba si uvedomiť, že strom v mestskom prostredí je vystavený mnohým stresovým faktorom, ktoré sa v prirodzenom prírodnom prostredí nevyskytujú a ktoré v urbanizovanom prostredí znižujú kvalitu drevín a dĺžku ich života. Takéto stresy sú napríklad vysoké teploty, sucho, zhutnenie pôdy, deficit živín, vyšší výskyt chorôb, ale aj vplyv človeka.

Park je kultúrnou pamiatkou, preto každý zásah musí byť konzultovaný s Krajským pamiatkovým úradom v Trnave. Ten žiada okamžite konať. Mesto Piešťany sa rozhodlo v záujme bezpečnosti ľudí a ochrany majetku nechať posúdiť zdravotný stav a stabilitu niektorých stromov, nachádzajúcich sa v blízkosti chodníkov. Po vizuálnej kontrole 150 vybraných drevín realizovanej certifikovaným arboristom dalo v auguste 2018 vypracovať expertízny posudok – prístrojové hodnotenie stability stromov akustickým tomografom FAKOPP 3D, teda zistenie zdravotného stavu stromov v parku. Tento posudok vypracovala Slovenská akadémia vied – Ústav ekológie lesa v Nitre. Výsledky vyšetrenia sú viac než alarmujúce – väčšina z hodnotených stromov je v rizikovom stave a odporúčaný je ich výrub.

Nová výsadba postupne nahrádza veľmi staré stromoradia.

Bývalý primátor Miloš Tamajka krátko po nástupe do funkcie vydal celoplošný zákaz výrubu stromov. Na základe tohto zákazu mohli byť odstránené stromy iba z bezpečnostných dôvodov. Revitalizácia parku podľa projektu, ktorý zvíťazil v krajinno-architektonickej súťaži, bola pozastavená, keďže niektoré výruby bolo potrebné vykonať i z kompozičných dôvodov.

Mestu Piešťany a jeho súčasnému vedeniu záleží na kvalite drevín, na zachovaní pôvodnej výsadby a udržaní životnosti stromov čo najdlhšie. Nie však na úkor bezpečnosti ľudí, ochrany ich majetku a straty funkčnosti historickej kompozície parku. Winterovský park dožíva práve pri našej generácii, avšak našim deťom a ďalším generáciám chceme zanechať funkčný a bezpečný park. Je nevyhnutná „generačná“ výmena stromov. Je potrebné odstrániť dreviny, ktoré dožívajú, a vysadiť nové. Ide o pamiatkovú metódu obnovy parku.

Z tohto dôvodu Služby mesta Piešťany a na základe odborného posúdenia a následného súhlasu príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny už začali s výrubom chorých stromov. Prvé boli vyrúbané tie so zníženou prevádzkovou bezpečnosťou a vysokým rizikom ublíženia na zdraví a majetku.

V tomto jarnom období pristúpilo mesto k odstráneniu stromov okolo komunikácií. Ide o topoľovú aleju a pagaštany konské za kinom (spolu 19 stromov). Na jeseň sa predpokladá výrub ďalších desiatich drevín. Vyrúbané stromy uvoľnia priestor pre novú výsadbu.

V mestskom parku pri silnejšom vetre dochádzalo aj k nebezpečným pádom stromov.

Primátor mesta Peter Jančovič ako presvedčený ochranca prírody si je vedomý, že výrub nie je jednoduchá záležitosť. Podrobne sa oboznámil s celým procesom a presvedčil sa, že obnova našej prírodnej pamiatky je riadne pripravená a podložená posudkami viacerých odborníkov. „Výsledky posudkov sú nekompromisné a bezpečnosť ľudí, návštevníkov parku, je prvoradá,“ zdôraznil. Aj preto prísne dohliada na novú výsadbu. Tá je súbežne realizovaná mestom a službami mesta. Minulú jeseň bolo v parku vysadených 39 stromov, teraz na jar ďalších deväť jedincov. Výsadba bude pokračovať opäť na jeseň.

Verejnosti bol už dávnejšie predstavený plán rekonštrukcie mestského parku. Pre bezpečnosť sa niektoré práce realizujú „opačne“, prednostne sa rieši zeleň.

Aj z tohto dôvodu primátor zvolal vo štvrtok 21. marca pracovnú poradu. Stretli sa odborní pracovníci mestského úradu a služieb mesta, autorka projektu rekonštrukcie parku, ale aj autori publikácie „Piešťany 2034 – Mesto bez stresu, vízia pre naše deti“, aby spoločne diskutovali o budúcnosti parku. Vzhľadom na finančnú náročnosť diskutujúci navrhli mestu rozdeliť celú rekonštrukciu na čiastkové etapy. Jej výsledkom je, aby v priebehu pár rokov bol park zrekonštruovaný s plnou funkčnosťou a so zaujímavými prvkami.

V parku sa prebúdza život, nie je to len v dôsledku prichádzajúcej jari. Odchádza časť jednej generácie stromov, aby priestor dostala zdravá, silná, atraktívna generácia drevín. Už dnes tam pribudli topoľ čierny, dub letný, javor poľný, javor mliečny, jarabina prostredná, lipa malolistá, ginko dvojlaločné a pagaštan pleťový. Na jeseň pribudnú ďalšie dreviny.

V súvislosti s týmito prácami prosíme verejnosť o trpezlivosť a zhovievavosť. Výrubové práce sú náročné, vykonávajú ich pracovníci služieb mesta. Každé miesto bude označené a ľudia musia byť pozorní a nesmú vstupovať do pracovného priestoru výrubu.

Hana Dupkaničová, Miroslava Martinkovičová, Drahomíra Moretová

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 17. júla. Tento deň je pamätným dňom Výročia deklarácie o zvrchovanosti SR. Meniny má Bohuslav.
  • 17.07.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
štvrtok, 18. júla 2024
Meniny má Kamila, zajtra Dušana