Peter Bohuš z AŠK Piešťany: Spojili nás spoločné ciele a problémy

  • Šport / Ostatné športy
  • 5. júla 2018, 16:00

V posledných mesiacoch prišlo v piešťanskom športovom zákulisí k významným pohybom. Športové kluby, organizácie a združenia začali otvárať myšlienku vzájomnej spolupráce a jednotného postupu za účelom realizovania spoločných cieľov a riešenia spoločných problémov. V máji sa o tom verejnosť dozvedela v memorande o spolupráci športových klubov, ktoré podpísalo vyše 20 subjektov. Teraz spolupráca vyústila do založenia Asociácie športových klubov Piešťany.


Prvou akciou, na ktorej sa AŠK Piešťany podieľala, bola júnová Cesta rozprávkovým parkom. (Autor: archív HK Havrani)

Viac sme sa opýtali Petra Bohuša, ktorého angažovanosť stála za zrodom tejto asociácie.

Na úvod nám priblížte Asociáciu športových klubov Piešťany. V akom formáte by mala fungovať a aké sú jej základné ciele?

Práve v týchto dňoch sme podali žiadosť o zaregistrovanie stanov asociácie na ministerstve vnútra, čím vznikne de facto samostatný právny subjekt – občianske združenie. V rámci stanov sú zadefinované okrem predmetu činnosti aj ciele združenia, orgány a členstvo v združení. Asociácia a jej formovanie je stále v procese.

Už dnes však vieme zadefinovať niekoľko cieľov, ktorých napĺňanie určuje základné rámce spolupráce členov združenia. Základom je spolupráca, a to na všetkých úrovniach, od jednotlivca ako športovca, športového odborníka, cez kluby a záujmové združenia až po samosprávu, ktorá má v tomto reťazci nezastupiteľné miesto. Cítime potrebu vystupovať jednotne, a to nielen v otázke rozvoja športu a výchovy mládeže v Piešťanoch. Chceme svojou činnosťou pomôcť k vytvoreniu adekvátneho prostredia a podmienok smerujúcich k rozvoju všetkých oblastí zasahujúcich a podieľajúcich sa na výchove detí a mládeže.

Ako asociácia by sme chceli združovať kluby v spoločných aktivitách, akými sú propagačné a náborové akcie, rôzne športové akcie pre mládež a širšiu verejnosť, organizácia športovo-vzdelávacích aktivít v podobe seminárov na rôzne témy v oblasti športu, mentálnej prípravy športovcov, trénerov a rodičov. Ak v kluboch nie je spolupráca na úrovni športovec, tréner a rodič, nefungujú veci správne. Práve tu vidíme priestor na spoluprácu a rozvoj nových myšlienok.

Za zmienku určite stojí založenie športovo-informačného portálu www.askpn.sk, kde sa verejnosť dozvie všetko o športe v Piešťanoch. Tých spoločných tém je viac, ako sme si na začiatku mysleli.

Peter Bohuš je funkcionárom HK Havrani Piešťany.

Ste rodič malého športovca, pracujúci človek a amatérsky športovec. Čo vás viedlo k tomu, že ste sa dali na tento boj a pokúsili sa spojiť kluby?

Skôr než bojom by som to nazval pocitom potreby spraviť niečo pre naše mesto. Šport má v mojom živote nezastupiteľné miesto, od svojho detstva sa mu neustále venujem a snažím sa k tomu viesť aj svoje deti. Záujem o veci verejné v oblasti športu sa začal prihlásením môjho syna na hokej. Na začiatku som niektoré veci nechápal, prečo fungujú tak, ako fungujú. Časom prišli fakty a pochopenie celej situácie ohľadom financovania športu, vzťahu športového klubu k športovisku a ďalšie aspekty vplývajúce na chod klubu.

Najhoršie na tom bolo zistenie, že podobné problémy majú v našom meste skoro všetky kluby. A to bol začiatok vytvorenia spoločnej platformy, pretože jedine spoločný postup nám môže pomôcť zlepšiť nevyhovujúcu situáciu, s ktorou dnes zápasíme.

Aká bola prvotná reakcia klubov?

Na moje prekvapenie hneď na prvom stretnutí som pocítil, že viacerí zdieľame ak nie rovnaké, tak určite podobné pocity. Postupne sme na stretnutiach identifikovali spoločné ciele a problémy, ktoré nás spájajú. Samozrejme, nie všetci vyjadrili hneď ochotu ísť do spoločného projektu, ale verím, že postupne sa naša členská základňa bude rozširovať, aby sme vedeli využívať v čo možno najširšom kontexte synergie, ktoré takáto spolupráca môže prinášať.

Je dôležité, že už dnes vieme o záujme vstupu do združenia zo strany viac ako 15 klubov, resp. športových organizácií a niekoľkých ďalších športových odborníkov a osobností.

Určite bolo potrebné odpracovať obrovské množstvo práce. Našli sa v kluboch či vo verejnosti ďalší dobrovoľníci, ktorí sú ochotní venovať svoju energiu v prospech veci?

Toto je asi najdôležitejší moment, prečo sa nám podarilo dostať až sem. Hneď od prvého momentu som dostal pozitívne ohlasy od futbalistov, plavcov, basketbalistov, triatlonového oddielu a turistov. Nesmiem zabudnúť, samozrejme, na havranov. Je to výnimočná partia ľudí, ktorí boli a sú ochotní dobrovoľne, bez nároku na odmenu pracovať pre šport v našom meste. Dovoľte mi touto cestou poďakovať všetkým aktívnym kolegom, ktorí nám pomáhajú. Som rád, že mám možnosť s nimi spolupracovať a rozvíjať spoločné myšlienky.

Postupom času sa pridávajú ďalší a dnes je nás dostatočný počet, ktorý zaručuje, že asociáciu bude vidieť a počuť. Momentálne môžeme konštatovať, že všetky tradičné aj netradičné športy sa k nám pridali a veľmi sa tomu tešíme.

Spoločná aktivita vyústila do podania návrhu na založenie združenia. Aké sú ďalšie plány na najbližšie obdobie?

V prvom rade musíme zavŕšiť fázu založenia asociácie ako samostatného právneho subjektu v podobe občianskeho združenia. Po registrácii stanov ministerstvom vnútra bude nasledovať ustanovujúca schôdza, na ktorej sa budú voliť orgány združenia. Týmto sa zavŕši prvá fáza založenia asociácie aj po právnej stránke. Nasledovať budú aktivity za účelom postupného napĺňania deklarovaných cieľov. V jesennom bloku plánujeme rozbehnúť semináre so športovým psychológom, spoločnú náborovú kampaň pre deti v predškolskom veku, založiť sieň slávy známych športovcov z nášho mesta, vytvoriť na našich stránkach kalendár akcií a v neposlednom rade to bude pripomienkovanie návrhu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019.

Nasledovať bude tvorba materiálu, ktorý zadefinuje smer, akým by sa mal rozvoj športu v Piešťanoch uberať. Na všetky tieto dokumenty máme v pláne otvoriť verejnú diskusiu a hľadať konsenzuálne riešenie s ohľadom na ostatné oblasti rozvoja mesta.

Vaše ďalšie plány znejú zaujímavo. Športové semináre, športový web, kalendár športových podujatí, pohybové aktivity, náborové akcie. Kto všetko je cieľovou skupinou pre asociáciu športových klubov?

V zásade možno povedať, že nemáme vekovú cieľovú skupinu, skôr športovo a pohybovo orientovanú časť obyvateľstva. Dôležité sú pre nás deti v predškolskom veku, pretože toto je základ zdravej populácie a rozvoja detí, a teda aj športu. Rovnako však sú naše aktivity určené pre celú verejnosť naprieč vekovými skupinami. Či už ide o rodičov malých športovcov, amatérskych športovcov každého veku, športových fanúšikov. Každý si bude môcť vybrať z jednotlivých aktivít.

Všetko bude uverejňované na stránkach asociácie, aby si záujemca o šport vedel nájsť potrebnú informáciu na jednom mieste. Máme ambíciu propagovať šport tak, aby sa čo najväčší počet detí a mládeže venoval pohybovaným aktivitám. Našťastie, v tomto je naše mesto unikát a je dobre, že šport je úzko spätý s Piešťanmi. Nepochybujem o tom, že pokiaľ budú vytvorené podmienky, športovať bude významný podiel obyvateľstva.

Na druhej strane je však až zarážajúca slabá podpora športu zo strany samosprávy. Najmä z pohľadu finančnej podpory na činnosť klubov, ktoré sa venujú športu vo všetkých formách, či už ako mládežnícky, amatérsky, alebo rekreačný. Asociácia nemá ambíciu zastrešovať profesionálny šport, i keď jeho propagácii sa nebudeme vyhýbať.

Jednej akcie ste sa už dokonca zúčastnili aj pred oficiálnym založením. Mali sme vás možnosť vidieť na Ceste rozprávkovým parkom. Ako ju hodnotíte?

Bola to veľmi dobre pripravená akcia, hodnotíme ju pozitívne. V praxi sa potvrdila ochota klubov reálne spolupracovať. Sme vďační Materskému centru Úsmev za možnosť zúčastniť sa tejto akcie, ktorú v takomto rozmere s účasťou viac ako 1500 detí široko-ďaleko v okolitých mestách nenájdeme. Sme vďační za priestor, kde sme mohli vytvoriť sektor športu a ponúknuť na ňom možnosť deťom vyskúšať, ako sa hádže lopta do basketbalového koša, kope lopta do futbalovej bránky, ako sa „mieša“ a strieľa hokejkou do hokejovej bránky či ako sa odpaľuje loptička golfovou palicou do jamky. Deti si mohli zahrať futbal a hokejbal s rovesníkmi z klubov, obliecť sa do výstroja hokejového brankára alebo povoziť na golfovom autíčku. V tom všetkom ich výdatne povzbudzoval maskot Havran. Zažili sme veľa pozitívnej energie a už dnes sa nevieme dočkať ďalšieho ročníka. Práve takéto akcie nám nabíjajú baterky na ďalšiu činnosť.

Poďme k citlivejším témam. Jedným z vašich cieľov je výrazné zvýšenie dotácie na šport a zmena prerozdeľovania týchto financií. Je dosiahnutie tohto cieľa reálne?

Myslím si, že pokiaľ otvoríme vecnú a argumentačne podloženú diskusiu, tak to vidím reálne. Výsledok, samozrejme, nezávisí len od nás. Je však dôležité rokovať s kompetentnými vo vecnej rovine. Myslím si, že vzhľadom na veľký počet členov a zúčastnených klubov v rámci asociácie máme silný mandát, aby sme boli vypočutí. Bez podpory a nastavenia pravidiel v rámci strategických dokumentov rozvoja športu v meste sme stále odkázaní výlučne na dobrovoľníkoch z radov trénerov a rodičov. Je to síce fajn, ale iba ako dočasné riešenie. Tento stav však predstavuje neudržateľný model fungovania, ktorý sa môže veľmi rýchlo zvrtnúť, a z toho máme všetci obavu.

Čo v prípade odmietavého stanoviska zástupcov mesta? Viacero z vašich cieľov je naviazaných na spoluprácu s mestom.

Poviem to takto – vyhodia nás cez dvere, vrátime sa oknom. Inak to nepôjde a opakujem, ak sú argumenty podložené faktami, tak jednoducho podpora sa musí zvýšiť. A nehovoríme len o priamych dotáciách na činnosť športových klubov, hovoríme o športoviskách, ktorých stav a počet tiež nie je ideálny. Aspektov, ktoré na to vplývajú, je celkom dosť a treba to vnímať komplexne.

Nemáme ružové okuliare, pozeráme sa na dané problémy reálnou optikou. To bude asi jeden z dôvodov, prečo sme presvedčení o tom, že sa situácia zlepší. Je tiež treba podotknúť, že si uvedomujeme potrebu nielen žiadať, ale niečo našim deťom a obyvateľom aj ponúknuť. A tu sa vraciam k cieľom, ktoré som spomínal.

Financie sú nevyhnutnosťou pre fungovanie každej organizácie. Ako je to u vás? Dobrovoľníctvom sa nedá riešiť úplne všetko.

Ako asociácia začíname v podstate na zelenej lúke, čo je možno aj výhoda. Začíname princípom úhrady ročných členských poplatkov od členov združenia ako základ pre začatie fungovania. V ďalších mesiacoch sa plánujeme zapojiť do rôznych grantových schém a projektov, využiť inštitút dvoch percent z daní a verím, že nás podporia sympatizanti a podnikatelia z nášho mesta. Svoju činnosť chceme a musíme vykonávať na princípe transparentnosti. To znamená, že uverejnenie rozpočtu, zverejnenie faktúr bude samozrejmosťou.

Všetci členovia združenia, vrátane členov vo výkonnom výbore, budú pracovať bez nároku na odmenu. Výdavky asociácie budú smerovať primárne na aktivity súvisiace s napĺňaním cieľov a predmetu činnosti, ktoré sú uvedené a popísané v stanovách.

V čom vidíte najväčší prínos asociácie pre mesto?

Hodnotiť prínosy môžeme až s odstupom času, dnes je predčasné niečo hodnotiť. Verím však, že to, čo sme si vytýčili, sa podarí dosiahnuť a naďalej budeme rozvíjať nové témy v oblasti športu a pohybových aktivít. Máme však zadefinované ciele na najbližší rok a vyhodnotenie ich plnenia bude určite predmetom podrobnej analýzy, ktorá bude predložená o rok kongresu a verejnosti.

Kde vidíte asociáciu o päť rokov? V akom stave vidíte o päť rokov šport v Piešťanoch?

Budem rád, ak asociácia pomôže k zvýšeniu počtu športujúcich detí a mládeže. Ak pomôžeme propagovať športové kluby, ich výsledky a úspechy, podarí sa kompetentných presvedčiť o adekvátnej podpore pre šport a pohybové aktivity, budeme to považovať za úspech a posun vpred. Je dôležité si pravidelne uctiť úspechy známych piešťanských športovcov, informovať o ich športovej ceste verejnosť.

Verím, že budeme stabilným organizátorom náborových akcií pre deti v predškolskom veku, pomáhať materským a základným školám v určitých pohybových aktivitách. Ak sa toto podarí, verím, že sa nám splní náš vysnívaný spoločný cieľ vytvorenia športového centra na úrovni základného vzdelávania, ktorý sa zaradí do školského systému SR. Už teraz zbierame skúsenosti z iných miest a okolitých štátov. Ciele sú ambiciózne, čas ukáže, do akej miery reálne, ale chuť pracovať máme. Ideme do tohto projektu s pokorou a odhodlaním.

Tomáš Horký

Deti si na Ceste rozprávkovým parkom mohli vyskúšať rôzne športy.
295 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 22. marca. Tento deň je Medzinárodným dňom tuleňov a Svetovým dňom vody. Meniny má Beňadik.
  • 21.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 21. marca. Tento deň je Medzinárodným dňom boja proti rasovej diskriminácii, Svetovým dňom Downovho syndrómu, Medzinárodným dňom…
  • 20.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 22. marca 2023
Meniny má Beňadik, zajtra Adrián