Hlavný kontrolór poukazuje na šafárenie v Rezorte

  • Piešťany / Spravodajstvo
  • 28. júna 2018, 09:00

Účelové delenie objednávok z väčších na menšie, aby sa mohli prideľovať priamo, nehospodárnosť a hrubé porušovanie zákonov v Rezorte Piešťany!

rezort clanok ilustracka
O podozreniach ohľadom podivných finančných operácií sme od začiatku roka písali viackrát. © apt

Také sú konštatovania hlavného mestského kontrolóra Martina Svorada po kontrole narábania s verejnými prostriedkami v oblastnej organizácii cestovného ruchu. Kontrolór tak potvrdil zistenia Piešťanského týždňa z úvodu tohto roka, ktoré Tomáš Hudcovič, líder SpP a súčasný kandidát na primátora, označil za klamstvá.

Ale poďme poporiadku a zhrňme si, čo mestský kontrolór Martin Svorad vlastne v Rezorte Piešťany (Rezort) zistil. Ako uvádza v úvode viac ako 50-stranovej správy, plnej konštatovaní o chybách a nezákonnostiach v tejto organizácii, jeho kontrola neprebiehala hladko a vedenie Rezortu sa mu v nej najprv pokúšalo zabrániť.

Martina Svorada vykonaním kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami, ktoré mesto Piešťany do Rezortu ako svoj členský príspevok vkladá, poverilo mestské zastupiteľstvo ešte vo februári tohto roka ako reakciu na články v Piešťanskom týždni, v ktorých sme naše podozrenia o „bačovaní“ v Rezorte na základe verejne prístupných informácií zverejnili.

Poslanci odsúhlasili kontrolu, pri ktorej sa mal M. Svorad zamerať na organizovanie výberových konaní i na rozhodovanie, ktorí dodávatelia budú oslovení. Taktiež na to, kto viedol rokovania s dodávateľmi, kto rozhodol o zaplatení, kto podpísal príkaz k úhrade či kedy došlo k úhrade. Mal tiež zistiť, kto robil rozpočet Rezortu, naceňovanie jednotlivých položiek v predmete dodania i ďalšie úkony v odberateľsko-dodávateľských vzťahoch.

Avšak vo chvíli, keď kontrolór svoj zámer v duchu poslaneckého uznesenia Rezortu oznámil, predstavenstvo tejto organizácie, ktorému predsedá poslanec za SpP Peter Tremboš, nesúhlasilo s vykonaním kontroly v tej podobe, akú jeho kolegovia poslanci navrhli. Zaujímavé je, že keď sa kontrola v zastupiteľstve odhlasovala, voči nej nič nenamietal. Práve naopak, teatrálne ju privítal.

Martin Svorad sa však aj napriek prekážkam svojej úlohy nevzdal a o stanovisko požiadal sekciu cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá je odborným gestorom všetkých slovenských oblastných turistických organizácií.

„Kontrola zo strany hlavného kontrolóra mesta Piešťany bola v Rezorte Piešťany vykonaná v minulosti v roku 2016 za obdobie roka 2015, pričom bolo skontrolované konkrétne využitie transferu členského príspevku z rozpočtu mesta Piešťany. Kontrola vykonaná hlavným kontrolórom zo strany Rezortu Piešťany nebola spochybnená,“ zaslalo svoje stanovisko ministerstvo. Až na základe tohto stanoviska predstavenstvo Rezortu prestalo kontrolórovi v jeho práci brániť.

Opodstatnené obavy

Hlavný kontrolór preveroval, či Rezort dodržuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Práve na jeho ignorovanie sme poukazovali my, keď nám Rezort na naše otázky o jeho hospodárení odmietol odpovedať. „Povinná osoba pri zverejňovaní informácií nepostupovala v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,“ konštatuje kontrolór.

V ďalšom sa M. Svorad zameral na faktúry a objednávky v zmysle zákonov o účtovníctve, ale aj na to, či vôbec to, čo Rezort zaplatil, aj niekto prevzal, prípadne či peniaze, ktoré Rezort poskytol tretím subjektom na kultúrne, spoločenské či športové akcie, prijímateľ dotácie minul na určený účel.

U takmer stovky skontrolovaných faktúr kontrolór konštatuje, že Rezort síce peniaze uvoľnil, no ako s nimi bolo naložené, sa viac-menej ani nestaral. A nejde o žiadne drobné, ale o desiatky tisíc eur pochádzajúcich najmä z peňaženiek Piešťancov.

V prípade niektorých objednávok, ku ktorým sa viaže ochrana v zmysle autorského zákona, M. Svorad konštatoval to isté, čo pred časom my – Rezort pod vedením P. Tremboša nemá narábanie s nimi ošetrené licenčnými zmluvami. A tak sa mu v budúcnosti môže poľahky stať, že takzvaní „nadšenci“, čo grafiku i fotky Rezortu dnes dodávajú vraj zadarmo, sa poľahky môžu prihlásiť s požiadavkou o vyplatenie honorárov, a to pokojne aj súdnou cestou.

Osemtisíc nevedeli nájsť

V prípade zákazky „Vyhodnotenie súčasných trendov vo vývoji cestovného ruchu, komparatívna analýza vybraných štatistických údajov“, ktorú robili vysokoškolskí študenti a Rezort im za to zaplatil osemtisíc eur, nemalo vedenie Rezortu túto analýzu ani k dispozícii. Až na naliehanie Svorada mu ju Tremboš k nahliadnutiu priniesol.

Aj podivné vystavovanie objednávok a ich urýchlené vyplácanie v závere minulého roka hlavný kontrolór preveril a potvrdil naše podozrenia, že služby objednané v závere roka, v rozpätí troch dní aj vyplatené, boli dodané až v roku 2018 a ich dodanie v jednom prípade Tremboš kontrolórovi ani nevedel vydokladovať.

A tak M. Svorad vo svojej správe konštatuje: „Objednané tovary a služby v zmysle objednávok a fakturácie boli dodané v niektorých prípadoch priamo Rezortu, v iných prípadoch organizátorom jednotlivých akcií a podujatí. Z uvedených informácií vyplýva, že OOCR Rezort Piešťany na mnohých podujatiach organizačne neparticipuje, iba formálne vystaví objednávku a následne zrealizuje úhradu bez toho, aby zamestnanec Rezortu overil reálne dodanie objednaného tovaru alebo poskytnutej služby.“

A ďalej o svojich zisteniach píše: „Povinná osoba vo viacerých prípadoch nezdokladovala písomné prevzatie predmetu objednávky. Zamestnanec Rezortu nezabezpečil úplnosť dokumentácie vrátane predloženia potvrdených a podpísaných preberacích protokolov, príp. dodacích listov. V niektorých prípadoch bol predmet objednávky dodaný pred vystavením objednávky. V niektorých prípadoch nebol dodržaný termín dodania v zmysle vystavených objednávok. Povinná osoba vo viacerých prípadoch nedodržiavala dátum splatnosti v zmysle predložených faktúr. V niektorých prípadoch bol zistený nesúlad medzi objednaným a dodaným množstvom. Na základe predložených dokladov nebolo možné vo väčšine prípadov overiť skutočné dodanie predmetov jednotlivých objednávok.“

Správa na 53 stranách uvádza rad ďalších zistení o porušovaní zákonov a svedčí o doslovnom „bačovaní“, a nie riadení Rezortu. Pri ich kompletnom vymenovaní by sme potrebovali zrejme zvláštne vydanie Piešťanského týždňa. Celú správu hlavného kontrolóra však nájdete na webovej stránke mesta Piešťany a vo štvrtok 28. júna sa s ňou na zasadnutí mestského zastupiteľstva oboznámia aj poslanci.

Jozef Vojčiniak

42 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 2. apríla. Tento deň je Medzinárodným dňom detskej knihy, Európskym dňom akcií za práva migrantov a Svetovým…
  • 02.04.2023, 02:36
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je sobota 1. apríla. V tento deň sa v roku 1805 v Blatnej narodil a 16. marca 1879 v…
  • 31.03.2023, 22:27
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 2. apríla 2023
Meniny má Zita, zajtra Richard