Koľko detí prijmú piešťanské školy?

  • Spravodajstvo
  • 22. apríla 2018, 08:02
  • Autor:Alexandra Mathiasová

Pred vyše týždňom hrdí rodičia z Piešťan po prvý raz viedli svoje ratolesti na zápis do prvého ročníka základnej školy. Kým kedysi bývalo zvykom prihlasovať dieťa do „spádovej“ školy, teda tam, kam podľa bydliska patrí a v podstate ju má najbližšie, dnes rodičia zvažujú, kam svoje potomstvo prihlásiť.

Na zápis do piatich základných škôl (ZŠ), ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, prišlo 279 detí. Najviac sa hlásilo na ZŠ Brezová, kam rodičia doviedli 90 detí. O dve menej priviedli rodičia na ZŠ Mojmírova. ZŠ M. R. Štefánika zapísala 44 detí, ZŠ Holubyho 33 detí a ZŠ F. E. Scherera 24 budúcich žiakov. Do cirkevnej spojenej školy, ktorú zriaďuje Trnavská arcidiecéza, priviedli rodičia 30 adeptov na vzdelanie.
Podľa školskej referentky piešťanského mestského úradu Eleny Skovajsovej mesto nezisťuje dôvody, prečo sa rodičia rozhodujú k zápisu do školy mimo obvodu: „Počet zapísaných detí na jednotlivé školy je ovplyvnený rôznymi faktormi, napríklad počtom detí vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky v danom školskom obvode, zameraním školy v rámci svojich školských vzdelávacích programov, dostupnosť u detí, ktoré dochádzajú z iných obcí, lokalita školy a podobne. Zriaďovateľ mesto Piešťany ani riaditelia škôl nezisťujú dôvody, ktoré vedú zákonných zástupcov žiakov k zápisu ich detí na základnú školu mimo ich obvodu.“

Starší žiaci zo ZŠ F. E. Scherera čakali na budúcich prvákov v maskách.

Mesto Piešťany pri „otváraní tried“ vždy zohľadňuje počet prihlásených detí v danom obvode, aby v tom svojom žiaci mohli plniť povinnú školskú dochádzku. Avšak rodičia majú právo svoje deti prihlásiť kamkoľvek. V zmysle školského zákona je však riaditeľ spádovej školy povinný prednostne prijať žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v obvode spádovej školy.
„Pri prihlásení vyššieho počtu detí do prvých ročníkov aj z iných školských obvodov je plne v kompetencii riaditeľa rozhodnúť, ktoré z detí prijme v rámci počtu tried schválených mestom Piešťany a ktorým zákonným zástupcom detí vydá rozhodnutie o neprijatí žiaka. Tí musia požiadať riaditeľa inej základnej školy o prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,“ uviedla E. Skovajsová.
Zhodnotili zápisy
ZŠ Brezová, ktorá spomedzi piešťanských škôl skončila v hodnotení INEKO najlepšie, viedla aj v počte zapísaných detí. Prijať ich môžu 88. „S počtom zapísaných detí sme veľmi spokojní a touto cestou ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru,“ povedala riaditeľka Bronislava Fačkovcová.
Uviedla tiež, že každoročne v testovaní T5, T9 škola dosahuje veľmi dobré výsledky, čo je približne 10-15 percent nad celoslovenským priemerom. Nad priemerom skončili aj medzinárodné testovania ich žiakov v prírodovednej, čitateľskej a matematickej gramotnosti.
„Všetky predmety sú vyučované kvalifikovane, školský klub detí je v prevádzke od 6.30 do 17.00 h. Naši žiaci majú úspechy v športových i vedomostných súťažiach. V tomto školskom roku sme vyhrali grant – Športová akadémia Mateja Tótha. Snažíme sa organizovať mimoškolskú činnosť k spokojnosti našich žiakov,“ vyzdvihla časť kvalít riaditeľka.
Druhou najvyhľadávanejšou je ZŠ Mojmírova. Tá bude spomedzi 88 zapísaných riešiť prijatie 76 detí. „Počet žiakov prevyšuje momentálne kapacitné možnosti školy. Urobíme všetko, aby sme vyhoveli čo najväčšiemu počtu zapísaných detí,“ informovalo vedenie školy.
Majú radosť, že je o ňu stále veľký záujem. „Podiel na tom má poloha školy, generačná výmena obyvateľov sídliska A. Hlinku a nová výstavba, počet materských škôl v spádovej oblasti školy. Treba vyzdvihnúť predovšetkým kvalitný pedagogický zbor, ktorý je vnímavý k potrebám detí. Tiež zamestnancov školy, ktorí sa starajú o príjemné prostredie a jej chod. Školský klub vychádza v ústrety rodičom časom prevádzky, školský psychológ je nápomocný pri riešení problémov žiakov,“ dodalo vedenie.
Žiaci z „päťky“ sú tiež nad celoslovenským priemerom v testovaní T5 a T9. V športových a predmetových súťažiach postupujú až do krajských kôl, prípadne celoslovenských.
ZŠ Holubyho zapísala 34 budúcich žiakov. „Prijať môžeme aj chceme i tých, ktorí budú odmietnutí v iných školách. S počtom zapísaných detí však spokojní nie sme,“ skonštatoval riaditeľ Vilém Vrba.
Do cirkevnej spojenej školy zavítalo 30 detí, otvárať tam budú dve triedy. Podľa zástupkyne Anny Lovnianskej majú ešte voľné miesta a sú schopní prijať ďalšie deti. S počtom zapísaných sú však spokojní.
Na ZŠ F. E. Scherera rodičia zapísali 24 detí, pričom jeden žiak má odklad povinnej školskej dochádzky a jeden pravdepodobný. V budúcom školskom roku otvoria jednu triedu. „Žiaci našej školy privítali prvákov v maskách a budúci žiaci dostali malé darčeky, ktoré vytvorili žiaci na výtvarnej výchove. Občerstvenie pripravila školská jedáleň. Tešíme sa na nový školský rok,“ uzavrela riaditeľka školy Gizela Talačová.
Vedenie ZŠ M. R. Štefánika do uzávierky na naše otázky neodpovedalo.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 2. marca. Tento deň je Svetovým dňom modlitieb žien. Meniny má Anežka.
  • 02.03.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 5. marca 2024
Meniny má Kazimír, zajtra Fridrich