Transparentnosť prezentujú len do chvíle, kým sa ich priamo netýka

  • Spravodajstvo
  • 6. apríla 2018, 07:36
  • Autor:Jozef Vojčiniak

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany (Rezort) hospodári v prevažnej miere s financiami pochádzajúcimi z obecných rozpočtov, ale prostredníctvom dotácií aj s financiami štátu.

Členmi sú mesto Piešťany, obce Moravany nad Váhom, Veľké Orvište, Ostrov a z podnikateľských subjektov Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Medical Wellness Hotel Máj, Hotel Park, Zuckmann Villa. Predsedom predstavenstva je poslanec z politického zoskupenia Spoločne pre Piešťany (SpP) Peter Tremboš. Je však verejne známou skutočnosťou, že túto organizáciu v skutočnosti z pozadia riadi predseda SpP Tomáš Hudcovič.
Na základe našich informácií, ale aj informácií z verejne dostupných webov sa v poslednom období nad činnosťou tejto organizácie vynorilo množstvo otáznikov. Preto sme pred časom poslali e-mailom otázky predsedovi predstavenstva Petrovi Trembošovi, aby okolnosti verejnosti vysvetlil. Aj napriek prísľubu odpovede doposiaľ neprišli. Práve naopak, snaha umlčať tých, čo sa pýtajú, sa preukázala i na marcovom mestskom zastupiteľstve, keď poslanci za SpP Tomáš Hudcovič a Michal Fiala hrubými verbálnymi útokmi napadli svojho poslaneckého kolegu Petra Jančoviča so snahou umlčať ho. Podľa tvrdení tejto dvojice vraj Jančovičove otázky smerujúce na činnosť Rezortu zabíjajú turizmus v Piešťanoch.
Popritom práve títo dvaja poslanci spolu s ich celým politickým zoskupením SpP vchádzali do volebnej súťaže v roku 2014 s hlavným mottom o zvyšovaní transparentnosti verejnej správy. No podľa ich reakcií z mestského zastupiteľstva sa teraz dá konštatovať, že im ide o zvyšovanie transparentnosti len v prípade, ak sa ich transparentnosť netýka.
A tak sme sa rozhodli zverejniť otázky, ktoré sme adresovali P. Trembošovi a ktoré podľa tvrdení M. Fialu a T. Hudcoviča vraj zabíjajú turizmus v piešťanskom regióne.
Dňa 18., resp. 19. decembra 2017 Rezort objednal od troch subjektov (Martin Palkovič, EuroMed Slovensko, s. r. o., a Q7 digital Media, s. r. o.) dodanie článkov a aktualizovanie webovej stránky spolu za 6000 eur (Martin Palkovič 300 eur, EuroMed Slovensko 2100 eur a Q7 digital Media 3600 eur) s termínom dodania 31. decembra 2017. Podľa našich informácií boli uvedené sumy fakturované a v dňoch 21. decembra a 22. decembra boli faktúry uhradené.
1. Môžete presne vyšpecifikovať, čo konkrétne bolo vytvorené a Rezortu dodané, že už po dvoch dňoch od vystavenia objednávok boli faktúry uhradené?
2. Faktúry boli uhradené až po dodaní článkov a aktualizovaní webov alebo dopredu ako preddavok?
3. Akým druhom verejného obstarávania, podľa akých zákonov, prípadne smerníc či metodických spresnení Rezort vybral uvedené subjekty na dodanie zadaní v zmysle objednávok?
4. Ak neboli tovar a služby dodané v deň ich uhradenia, kedy v skutočnosti boli dodané?
Podľa zoznamu objednávok zverejnených na webovom sídle visitpiestany.sk, konkrétne u objednávky číslo 201776 s názvom objednanej služby „Tvorba a tlač propagačných predmetov“ v hodnote 13 500 eur, nie je k tejto objednávke určenej pre firmu RE PUBLIC GROUP, s. r. o., náležitá faktúra, ale faktúry bez náležitej objednávky, ktoré sú podobné z hľadiska súčtu sumy a podobnosti objednanej služby, sú vedené pod číslami 17366, 17369, 17371, 17372. K týmto štyrom faktúram je v zozname faktúr priradená objednávka pod č. 201770. Lenže pod týmto číslom je v zozname objednávok evidovaná objednávka na dielo v sume 1555 eur na koordináciu sprievodných akcií Cinematik 2017 pre firmu LIQUID CIRCLE.
Rozdelenie sumy 13 500 eur z objednávky č. 201776 na štyri objednávky pod fingovaným číslom objednávky 2017770 na faktúry č. 17366 v hodnote 400 eur, č. 17369 v sume 4000 eur, č. 17371 v sume 2000 eur, č. 17372 v sume 3500 eur javí známky účelovosti. Z dôvodu, aby Rezort na sumu 13 500 eur nemusel robiť verejné obstarávanie a mohla byť práca firme zadaná priamym zadaním, prípadne len formálnym prieskumom trhu prostredníctvom internetu.
1. Považujete takéto rozdeľovanie dodaných služieb u jednej firmy, v jednom kalendárnom roku, za takmer totožný produkt za hospodárne, efektívne a účinné nakladanie s verejnými prostriedkami?
Tlačoviny, ktoré Rezort podľa faktúr uhradil, sú Piešťany NAJ, TOP Piešťanské produkty, História Piešťan, Piešťanská fauna a flóra, Aktívny oddych v Piešťanoch, Prírodné zaujímavosti Piešťan a okolia, Sprievodca Piešťan – propagačný materiál. Avšak v Piešťanskom informačnom centre je možné získať k nahliadnutiu len Piešťany NAJ, História Piešťan a TOP Piešťanské produkty, čo sú tri tlačoviny zo siedmich zaplatených.
1. Kde je možné získať zvyšné štyri tlačoviny, resp. do nich aspoň nahliadnuť?
2. Ak ešte nie sú vyrobené, kedy budú Rezortu dodané?
V prípade objednávok u spoločnosti SYSTEM SOLUTIONS, s. r. o., konkrétne k objednávke č. 201781 – Vyhodnotenie súčasných trendov vo vývoji cestovného ruchu za sumu 8040 eur, nejestvuje faktúra, ale zato faktúra č, 2017030 s názvom súčasné trendy vo vývoji cestovného ruchu na 8040 eur nemá náležitú objednávku. Objednal si Rezort, čo nebolo dodané, alebo zaplatil za niečo, čo si neobjednal?
Pod číslom objednávky 201755 – Spracovanie databáz a vyhodnotenie prieskumov nejestvuje faktúra. Iná faktúra s účelom Spracovanie databáz z prieskumu má podobný názov, len je evidovaná pod číslom objednávky 201781. Suma 12 408 eur sa však v oboch prípadoch zhoduje. I v tomto prípade sa to dá vyhodnotiť ako poriadny neporiadok v účtovníctve Rezortu, prípadne opäť nebolo dodané, čo bolo objednané a naopak.
1. Kto zodpovedá za výber dodávateľov služieb a tovarov pre Rezort?
2. Akým spôsobom a v zmysle akej legislatívy výber dodávateľov tovarov a služieb Rezort uskutočňuje?
3. Kto zodpovedá za vystavovanie objednávok a faktúr, kto robí ich priebežnú kontrolu, kto ich schvaľuje a kto dáva pokyn na uhrádzanie faktúr?
Od roku 2014 Rezort neobjednáva služby alebo tovar prostredníctvom zmlúv, ale len na základe objednávok. Podľa zverejnených objednávok ide často napríklad o fotografie či články, ktoré podliehajú autorskému zákonu. Po správnosti by Rezort mal napríklad aj fyzické osoby za dodanie tovaru či služby vyplácať v zmysle autorského zákona, napríklad v prípade Martina Palkoviča. Takisto objednávaním bežného tovarov a služieb, prípadne diel podliehajúcim autorskému zákonu prostredníctvom zmlúv by Rezort mohol ich dodanie lepšie vyšpecifikovať, a to i z hľadiska ich kvality či dodržania termínu dodania. Ale prostredníctvom zmlúv by Rezort v nich dokázal zapracovať i prípadné sankcie za ich nekvalitu či nedodržanie termínu dodania, a podobne.
Odkedy je P. Tremboš predsedom predstavenstva tejto organizácie, Rezort prestal riešiť svoje obchodné vzťahy prostredníctvom riadnych zmlúv a robí to len na objednávky.
1. Nepovažujete takéto počínanie Rezortu za zníženie transparentnosti pri utrácaní verejných prostriedkov?
2. Nepovažujete obchodné vzťahy vytvorené len na základe objednávok, v ktorých sa nedá dôslednejšie vyšpecifikovať ich kvalita, termín dodania či zapracovanie sankcie, za nedodržanie zmluvných podmienok, za nehospodárne nakladanie so zverenými verejnými finančnými prostriedkami?
3. Kto zodpovedá za zistené nedostatky, aké opatrenia prijmete a voči komu a aké budú vyvodené dôsledky?
Rezort Piešťany hospodáril v roku 2017 s dotáciou od štátu 43-tisíc eur a podľa uvedeného sa mu tieto prostriedky nedarilo utrácať dobrým a prehľadným spôsobom, ktorý by nejavil známky nehospodárnosti. V roku 2018 bude mať po príchode štátnej dotácie Rezort rozpočet v objeme asi 400-tisíc eur.
1. Má Rezort svojimi členmi už schválený rozpočet či plán činnosti na rok 2018? Ak áno, kde je možné do neho nahliadnuť?
2. Viete garantovať, že pri narábaní s verejnými prostriedkami v roku 2018 nedôjde k obdobným pochybeniam ako v roku 2017?
3. Môžete garantovať, že obchodné vzťahy medzi Rezortom a niektorými externými dodávateľmi neboli v prospech niektorých externých dodávateľov ovplyvnené priateľskými väzbami členov poslaneckého klubu Spoločne pre Piešťany?
V závere však treba uviesť, že po našom medializovaní podivných narábaní so zverejnenými finančnými prostriedkami iniciovalo vedenie Rezortu hĺbkovú kontrolu účtovníctva dozornou radou. Do akej miery bude táto kontrola úspešná, tiež vyvoláva otázky, keďže predsedníčka dozornej rady je v súčasnosti na materskej dovolenke.
Objektívne informácie o hospodárení by však mohla priniesť kontrola hlavného mestského kontrolóra. Tej sa však Rezort bráni, a to tým, že mu odmieta predložiť kompletnú účtovnú dokumentáciu. Vraj môže skontrolovať len utrácanie tých peňazí, ktoré do Rezortu vložilo mesto Piešťany. A podľa našich najnovších informácií vraj už nemôže kontrolovať ani to a má si najprv počkať, kým svoju kontrolu neukončí dozorná rada.
A tak sa natíska prirodzená otázka. Toto je tá transparentnosť, s ktorou ako hlavným mottom svojho volebného programu operovali členovia SpP? 

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 1. apríla. V tento deň sa v roku 1805 v Blatnej narodil a 16. marca 1879 v…
  • 31.03.2023, 22:27
  • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 1. apríla 2023
Meniny má Hugo, zajtra Zita