Udržanie prevádzky letiska je veľmi rizikové a nezaobíde sa bez dotácií

 • Spravodajstvo
 • 14. marca 2018, 06:10
 • Autor:gak

Trnavský župan Jozef Viskupič chce zachraňovať letisko v Piešťanoch bez toho, aby sa na názor spýtal dotknutých obyvateľov Piešťan, Hornej Stredy a iných obcí pod letovými koridormi.

Ak letisko podľa jednej z deklarácií potrebuje na prežitie 100-tisíc cestujúcich ročne, je to prinajmenšom 1500 až 2000 naplnených stredných lietadiel, teda minimálne 3000 až 4000 pristátí a štartov, teda viac ako desať denne. Čo na to napríklad obyvatelia Žilinskej cesty v Piešťanoch?
Nechceme maľovať čerta na stenu, ale určite veľmi spokojní nebudú. Pritom prvé kroky k rozlietaniu letiska už Trnavský samosprávny kraj (TTSK) rozbehol, keď na poslednom jeho zastupiteľstve poslanci odsúhlasili 400-tisíc eur na jeho záchranu. Stále sa spomína strategický investor či využitie letiska pre medzinárodné lety. Majú tieto kvetnaté reči aj reálny základ? Spýtali sme sa na to Ing. Jozefa Legényho, bývalého náčelníka Školského oddelenia Vojenskej leteckej akadémie gen. M. R. Štefánika v Košiciach, ktorý problematiku využitia letiska dobre pozná a rozanalyzoval ju.

Jozef Legény, bývalý náčelník Školského oddelenia Vojenskej leteckej akadémie gen. M. R. Štefánika v Košiciach.

Čo poslanci nevedeli alebo si neprečítali pred hlasovaním o piešťanskom letisku?
Poslanci sa pri rozhodovaní o navýšení základného imania spoločnosti Letisko Piešťany rozhodovali na základe materiálu „Návrh riešenia situácie Letiska Piešťany, a. s., z pohľadu akcionára Mesto Piešťany (alternatíva voči likvidácii)“. Tento deväťstránkový materiál (ďalej označovaný len ako Návrh), neobsahuje žiadnu projekciu hospodárenia letiska do budúcnosti.
To neobsahuje ani pôvodná 73-stránková štúdia s názvom „Posúdenie ekonomického stavu Letiska Piešťany, a. s., vo vzťahu k akcionárovi Mesto Piešťany“ (ďalej len Posúdenie) zodpovedného riešiteľa Prof. Kazdu a riešiteľa Ing. Hromádku zo Žilinskej univerzity, na ktorú sa materiál „Návrh“ odkazuje. Tento materiál má uvedený tých istých riešiteľov.
Poslanci napriek nejasnej, nedefinovanej, a teda neistej perspektíve zámer z dôvodu záchrany letiska ako medzinárodného letiska schválili. Z toho vyplýva, že žiadny potenciálny investičný projekt bez existencie medzinárodného letiska nebude akceptovaný.
Predpokladajme, že som ten očakávaný investor. Akceptujem nutnosť zachovať medzinárodné letisko, a preto najskôr skúmam perspektívu tohto letiska a jeho budúce hospodárenie. Pôvodná štúdia „Posúdenie“ je obsiahla, obsahuje veľa faktov, jej spracovanie garantoval medzinárodne uznávaný odborník znalý miestnych pomerov, teda ako prichádzajúci zvonka nemám dôvod jej obsah spochybňovať.
Okrem toho tu vstupuje časový faktor, spoločnosť Letisko Piešťany mala byť daná do konkurzu už pred niekoľkými rokmi a akcionári už čiastočne stratili schopnosť ovplyvňovať vývoj v spoločnosti. Musím teda spracovať biznis plán, aký je obvyklý pri takýchto transakciách.
Aký je reálny trhový potenciál letiska – teda počet cestujúcich, ktorý môže investor dosiahnuť?
Keďže maximum cestujúcich v poslednom desaťročí v Piešťanoch kulminuje okolo 2000, je zjavné, že je tu nevyužitý potenciál. Štúdia definuje spádové oblasti pre Piešťany pre všetky tri segmenty, teda pravidelnú, charterovú i súkromnú leteckú prepravu.
Pre rýchly odhad ako investor akceptujem tú najväčšiu oblasť, ktorá zahŕňa 12 okresov s asi 867-tisíc obyvateľmi. Keďže sa nemám reálne o čo oprieť, hrubý výpočet založím na analýze vzájomných pomerov letísk Viedeň, Budapešť, Bratislava, Košice, Poprad a Piešťany.
Letisko Viedeň dosahuje svoje výkony vďaka dvom samostatným vzletovo-pristávacím dráham (VPD), vybudovaným terminálom s rozvinutým zázemím parkovacích domov a hotelov, všetko skoncentrované v jednom komplexe. Už viac rokov sa pokúša o schválenie výstavby tretej VPD, ale pre značný odpor verejnosti a dnes už aj zamietajúcim rozsudkom sa to nedarí. V prípade definitívneho zamietnutia očakáva manažment letiska jeho saturáciu medzi rokmi 2020 a 2025, časť low cost prepravy by sa mohla presunúť do Bratislavy a možno aj do Piešťan.
Potenciál Letiska Piešťany v osobnej leteckej doprave.

Bratislava má výrazné rezervy v kapacite, a preto v prípade nepovolenia výstavby tretej dráhy vo Viedni sa dá očakávať najskôr snaha o prepojenie týchto dvoch letísk a obnovenie tlaku na realizáciu rýchlodráhy medzi obomi letiskami. Vtedy možno očakávať presun niektorých low cost letov na periférne letiská ako Piešťany.
Čo presne hovoria číselné údaje a štatistiky?
V tabuľke „Potenciál letiska Piešťany v osobnej leteckej preprave“ sú uvedené základné údaje o letiskách a parametre, ktoré zásadným spôsobom korelujú s počtom odbavených pasažierov. Hodnoty korelačných koeficientov pre súbory Viedeň-Budapešť-Bratislava-Košice-Poprad a Bratislava-Košice-Poprad nasvedčujú, že relevantnejšie pre výpočet potenciálu letiska Piešťany bude lineárny trend pre súbor Bratislava-Košice-Poprad-Piešťany. To dokazuje aj samotný výpočet, kde som zahrnul aj viedenské a budapeštianske letisko. Pri všetkých parametroch vychádza záporný potenciál Piešťan pre letisko, teda letisko nemá zmysel.
To potvrdzuje súčasne výnimočnosť postavenia Viedne a Budapešti, ich atraktivitu a rozvinuté služby pre cestovný ruch, lebo na rozdiel od slovenských letísk väčšinu ich klientely tvoria prichádzajúci zahraniční turisti a návštevníci týchto metropol a krajín. Na Slovensku je letecký biznis postavený na Slovákoch odlietajúcich na dovolenku alebo za prácou.
Aj pri vzatí do úvahy len slovenských letísk sú v dvoch parametroch výsledky pre Piešťany záporné. Je to dané aj tým, že parametre letiska Poprad sú deformované jeho polohou, ktorá zužuje spádovú oblasť, na druhej strane svojou atraktivitou výrazne prevyšuje ostatné slovenské lokality. Je to však signál, že na stabilnú prevádzku letiska Piešťany sú potrebné najmenej dve pravidelné linky, výrazne je potrebné zvýšiť podiel cudzincov na klientele piešťanských kúpeľov alebo absolútne zvýšiť počet návštevníkov kúpeľov. Hodnota 71-tisíc cestujúcich predstavuje potenciál letiska ako priemer vypočítaných šesť hodnôt potenciálu.
Zjednodušený výkaz ziskov a strát piešťanského letiska.

Aké kroky treba vykonať pre rozlietanie letiska?
Na základe odporúčaní štúdie vypracovanej pod vedením profesora Kazdu a dodatku prezentovaného pri hlasovaní treba vykonať viaceré opatrenia. Najskôr je nutné predĺžiť a rozšíriť VPD na dĺžku 2500 metrov a šírku 45 metrov, čo vzhľadom na súčasný stav vyžaduje komplexnú rekonštrukciu v hodnote 21,8 mil. eur (vyčíslenie v prílohe 3 štúdie, zdôvodnenie na stranách 7-8 a 46-47). Štúdia uvádza, že rekonštrukciu treba vykonať najneskôr do desiatich rokov. S ohľadom na to, že prevádzka je v porovnaní s predpokladanou minimálna, je opravu potrebné vykonať hneď, aby neobmedzovala rozlietavanie letiska v budúcnosti.
Ďalším opatrením je udržať dotácie zo strany štátu na úrovni 220-tisíc eur ročne v cenách roku 2015 a zmluvne zabezpečiť aj ďalšie dotácie na rozvoj letiska s ohľadom na to, že z prevádzky malého letiska, ako vyplýva zo záverov štúdie, profituje región a najmä subjekty podnikajúce v cestovnom ruchu.
Príspevok zo strany TTSK by sa riešil po analýze prínosov prevádzky letiska pre región, mal by byť minimálne vo výške 50-tisíc eur ročne.
Ďalší partner, ktorý by mal prispievať na prevádzku letiska, by mal byť Rezort Piešťany. Od mesta Piešťany sa očakáva trvalé odpustenie dane z nehnuteľností. Všetky opatrenia v súlade s návrhom štúdie na strane 65, z ktorého vyplýva štúdiou navrhnutá schéma financovania.
Má zmysel trvať na medzinárodnom charaktere letiska?
Zámer udržať medzinárodný charakter letiska je veľmi rizikový s ohľadom na položenie letiska. Nedávno bola ukončená napríklad činnosť letiska v Užhorode, ktoré medziiným doplatilo aj na uvoľnenejší režim cestovania občanov Ukrajiny do Európskej únie a relatívnu blízkosť košického a budapeštianskeho letiska.
Investíciu do priestoru piešťanského letiska teda treba zabezpečiť finančnou a zmluvnou konštrukciu rozkladajúcou riziko. Preto sa ako optimálny javí odpredaj investorovi všetkých voľných pozemkov a budov využívaných pre inú ako leteckú činnosť a teraz prenajímaných rôznym subjektom. Je to celkovo asi 170-tisíc metrov štvorcových pozemkov za cenu 50 eur/m2, čo je približne 8,5 mil. eur. Z uvedenej sumy letisko vyplatí svoje dlhy voči iným subjektom okrem TTSK a mesta Piešťany, ktoré svoje pohľadávky kapitalizovali. Zvyšné peniaze zostanú na účtoch spoločnosti.
Následne dôjde k zníženiu základného imania spoločnosti a prerozdeleniu ich akcií štátu, mesta a TTSK podľa ich vzájomnej dohody a jeho zreálneniu vo vzťahu k hodnote majetku. Vstupom investora dôjde k opätovnému zvýšeniu základného imania spoločnosti vkladom investora tak, aby získal v spoločnosti majoritu. Výška vkladu by spolu s investičnou dotáciou zo strany štátu mala postačiť na vykonanie rekonštrukcie letiska.
Vklad asi 16 mil. eur zo strany investora je plne postačujúci na dofinancovanie rekonštrukcie letiska. V prípade neochoty štátu investovať by bol akceptovateľný iba pri 90-percentnom podiele na vlastníctve spoločnosti a zachovaní symbolickej účasti štátu, TTSK a mesta Piešťany v spoločnosti. Ako alternatíva k predaju časti pozemkov sa javí ich prenájom.
Spravili ste analýzu udržateľnosti navrhovaného modelu fungovania spoločnosti. Čo preukázala?
V tabuľke „Zjednodušený výkaz ziskov a strát spoločnosti Letisko Piešťany, a. s., po oddlžení“ (čísla v časových radách sú v tisícoch eur) sú zapracované všetky návrhy z oboch materiálov. Sú tam vykonané niektoré zmeny, ktoré súvisia aj s niektorými výrokmi pána Viskupiča pri obhajovaní zámeru a ktoré vyplývajú z niektorých rozporov v odporúčaniach pôvodnej štúdie a doplnkového materiálu.
V časti odmeny členom orgánov som vyčlenil na začiatku 40-tisíc eur pre odborníkov, ktorí budú letisko rozlietavať a prinášať zmeny v jeho riadení. Napriek tomu, že v roku 2015 je položka predaj tržby z predaja tovaru zrejme nadopovaná koncertom skupiny Kabát 31. 5. 2015, akceptujem jej štruktúru.
Štúdia jednoznačne konštatuje nutnosť rekonštrukcie dráhy najneskôr do desiatich rokov. Charterové lety sú práve tým segmentom, ktorého rozvinutie je podmienené rozšírením a predĺžením dráhy. Nie je to dané len otázkou veľkosti lietadiel, je to dané aj tým, že rozšírením a predĺžením dráhy sa zvyšuje bezpečnosť s ohľadom na vycvičenosť posádok a schopnosť riešiť krízové situácie. Pri 20-ročnej odpisovej lehote celého projektu rekonštrukcie budú ročné odpisy 1,09 mil. eur.
Rozlietanie letiska bude vyžadovať aj zvýšenie počtov zamestnancov. Navrhované zvýšenie zamestnancov je výrazne pod realitou letiska v Poprade. Na druhej strane príjmy z odbavovania cestujúcich a ďalšie, ktoré súvisia s prevádzkou, sú navrhnuté dvojnásobne vyššie oproti realite v Poprade a od prvého dňa. Pre zaujímavosť na rozlietanie linky poskytujú letiská zľavy, budapeštianske priamo na svojich webových stránkach ponúka stopercentnú zľavu na niekoľko rokov. Takisto je aj príjem z nájmov od prvého dňa funkcie letiska po rekonštrukcii započítaný v plnej odhadovanej výške. V modeli sa počíta s príjmom z predaja pozemkov len za tie pozemky, ktoré sú priamo odporúčané štúdiou na predaj, teda iba s príjmom 4,48 mil. eur. Počíta sa súčasne s úplným oddlžením spoločnosti.
Výsledok je taký, že či už s investíciou 21,8 mil. eur do rekonštrukcie letiska alebo bez nej je spoločnosť dlhodobo stratová. Kladné výsledky v rokoch 2024 a 2026 vo verzii bez realizácie rekonštrukcie sú len vďaka tomu, že model systematicky počíta z oslobodením od dane z nehnuteľností.
Aký bude výsledok aplikácie navrhovanej metódy?
Najistejším výsledkom aplikácie tohto plánu bude odpredaj „nepotrebných a nevyužitých“ pozemkov letiska „investorovi“. Príjem z tohto predaja umožní prežívať letisku aj bez realizácie opravy dráhy a bez reálnej snahy o oživenie leteckej prepravy najmenej ďalších sedem až desať rokov. Z hľadiska výsledku je v podstate jedno, či to bude riadená alebo neriadená privatizácia.
Zásadným problémom je to, že po skrachovaní tohto projektu alebo po divokej privatizácii bude namiesto dnes kompaktného územia k dispozícii niekoľko celkov, ktorých rozvoj bude problém skoordinovať. Letisko ako potenciál pre rozvoj má zmysel iba v celku. Podľa môjho názoru by sa výrazne zvýšila jeho príťažlivosť, ak by sa do jeho riešenia zahrnul i areál bývalých leteckých kasární.
Na základe analýzy a mojich skúseností s arabským svetom si myslím, že najvhodnejším investorom by pre Piešťany bola spoločnosť podnikajúca v rozvíjajúcom sa medicínskom sektore v Dubaji alebo iných emirátoch, ktorá by súčasne prevzala aj časť aktivít v piešťanských kúpeľoch. To je jediný reálny rozvojový impulz pre rozvoj medzinárodnej leteckej dopravy v Piešťanoch. Okrem toho islamské bankovníctvo predstavuje pre takýto komplexný projekt s rizikovým prvkom ideálneho partnera.
Čo sa týka materiálu „Návrh“, ten hodnotím ako neúplný, v niektorých konštatovaniach rozporný a, pravdu povediac, mám veľké pochybnosti, či si ho profesor Kazda bude uvádzať v zozname svojich prác. Ja by som ho mojim študentom určite vrátil na prepracovanie. Nebolo by asi od veci spýtať sa pána profesora, či ho naozaj schválil. K tomuto záveru ma vedie kvalita spracovania štúdie „Posúdenie“, ktorá pri pozornom čítaní hovorí čitateľovi, že udržanie medzinárodnej a akejkoľvek leteckej prevádzky na letisku Piešťany vyžaduje systematickú podporu investičnými aj neinvestičnými dotáciami. Teda niečo úplne v rozpore s tým, čo sa snaží preukázať materiál predložený ako riešenie situácie na zastupiteľstvo.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 27. marca. Tento deň je Svetovým dňom divadla. Meniny má Alena.
 • 26.03.2023, 22:30
 • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je utorok 28. marca. Tento deň je Dňom učiteľov. Meniny má Soňa.
 • 27.03.2023, 22:44
 • Dobré ráno, Piešťany!
Žiaci tanečného súboru Austedis pod vedením učiteľky Miriam Šupenovej zo Základnej umeleckej školy v Piešťanoch predviedli svoje tanečné schopnosti v…
 • 26.03.2023, 00:01
 • Mladí dnes / Piešťany
Dnes je nedeľa 26. marca. Tento deň je Svetovým dňom epilepsie. Meniny má Emanuel.
 • 25.03.2023, 22:07
 • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 28. marca 2023
Meniny má Soňa, zajtra Miroslav