Mestský úrad porušoval zákony

  • Spravodajstvo
  • 18. januára 2018, 08:34
  • Autor:Jozef Vojčiniak

Decembrová správa piešťanského hlavného kontrolóra Martina Svorada odhalia množstvo nezrovnalostí vo finančných dokladoch aj v pracovných zmluvách zamestnancov i porušovanie zákonníka práce na radnici. Zistenia tiež poukázali na to, že súčasné vedenie radnice nerešpektuje uznesenia poslancov, ktoré sú preň záväzné.

Hlavný kontrolór mesta Piešťany tiež vyhodnotil skutočný výkon práce zamestnancov mesta v porovnaní s ich pracovnými náplňami vychádzajúcimi z pracovných zmlúv. Vo viac ako dvoch desiatkach zmlúv Martin Svorad zistil opakované porušenie zákona o finančnej kontrole a audite, ktorý je základom hospodárneho a efektívneho výkonu funkcií samosprávy.
Rovnaký nedostatok zistil i v sedemdesiatich dohodách o zmene pracovných podmienok zamestnanca vystavených v roku 2015, teda v období, keď primátor Miloš Tamajka prepúšťal nepohodlných zamestnancov a mestský úrad reorganizoval.
V niektorých prípadoch boli pracovné náplne zamestnancov spracované až po polroku od ich nástupu na mestský úrad. V mnohých personálnych dokladoch boli uvedené i nelogické dátumy ich podpisovania zamestnancami, a to aj počas nedieľ či štátnych sviatkov. V jednom prípade dokonca zamestnankyňa podľa uvedeného dátumu svoju pracovnú náplň podpísala 19 dní predtým, ako sa na úrade zamestnala.
Martin Svorad sa zameral aj na vyhodnotenie kontroly mestskej pokladne a pokladničných dokladov. Konštatoval, že pri viacerých účtovných operáciách chýba zákonom stanovená finančná kontrola. Poprípade ju vykonal niekto iný ako oprávnená osoba, alebo tieto finančné kontroly boli robené až následne po uskutočnení účtovnej operácie, a nie pred ňou, ako to nariaďuje zákon.
Kontrolór odhalil nedostatky aj pri vyúčtovaní pracovných ciest zamestnancov mestského úradu, pri verejnom obstarávaní tovarov a služieb úradníkmi, tiež neoprávnené vyplácanie záloh na mzdu vo výške 200 až 700 eur, a to opakovaným spôsobom.
V kontrolovanom období sa tiež obchádzalo množstvo interných predpisov a noriem radnice. Napríklad sadzobník správnych poplatkov, ktoré radnica vyberá od obyvateľov, nie je zosúladený s novelizovanými zákonmi. Neaktuálna a nezosúladená so zákonom je i smernica o ochrane osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní v informačnom systéme mesta Piešťany.
Rovnako smernica pre vedenie účtovníctva a mnohé ďalšie interné smernice radnice, ktorých by sa mali úradníci pridržiavať, aby pri svojej práci v prospech obyvateľov postupovali objektívne a zákonne, a nielen na základe ich prípadnej dobrej vôle.
Najzarážajúcejšie v prípade interných mestských noriem však je nerešpektovanie poslaneckých uznesení, ktoré ich majú možnosť svojím hlasovaním dopĺňať či meniť. Ešte v úvode minulého roka ako reakciu na udalosti v bytovom podniku poslanci prijali uznesenie na úpravu smernice „Zásady hospodárenia s majetkom mesta“, aby výrazne obmedzili právomoci konateľa mestskej eseročky Pavla Vermeša i primátora Tamajku. Mestský úrad toto uznesenie nerešpektoval a nezmenil ustanovenia citovanej smernice, čím došlo k zmareniu plnenia uznesenia poslancov.
Spomínanú úpravu smernice pred rokom inicioval poslanec Tomáš Hudcovič, no informácia hlavného kontrolóra o nesplnení tejto povinnosti ho nijako nevzrušila a počas otvorenej diskusie na to ani len nereagoval, hoci patrí k najviac diskutujúcim poslancom. Pripomienky k správe kontrolóra ako celku mali akurát poslanci Peter Jančovič, Adriana Drahovská a Eliška Gocká. Vedenie mesta vyzvali k dôslednejšej práci pri spracovaní mestskej agendy, nakoľko nerešpektovanie zákonov by v prípade kontrol štátnych orgánov mohli mestu priniesť finančné pokuty.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 1. apríla. V tento deň sa v roku 1805 v Blatnej narodil a 16. marca 1879 v…
  • 31.03.2023, 22:27
  • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 1. apríla 2023
Meniny má Hugo, zajtra Zita