Zmeny týkajúce sa uchádzačov o zamestnanie od 1. 5. 2017

  • Nezaradené
  • 22. novembra 2017, 09:37
  • Autor:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany

Zákon o službách zamestnanosti prešiel v roku 2017 zmenou. V článku si môžete prečítať, ktoré zmeny sa najviac dotkli nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.

Ilustračné foto

Hlavné zmeny, ktoré novela zákona priniesla, sa týkajú najmä postavenia uchádzača o zamestnanie a jeho povinností, rozšírenie možnosti vykonávania absolventskej praxe či úpravy príspevku na podporu mobility za prácou. Novela mala priniesť aj zníženie administratívnej záťaže žiadateľov o príspevok a presun preukazovania splnenia podmienok – potvrdení zo žiadateľa na úrad.
„Uchádzačov o zamestnanie sa značne dotkla regulácia podmienok, za ktorých môže vykonávať zárobkovú činnosť. Nezamestnaní evidovaní na úrade práce môžu zarobiť mesačne 199,48 eur, teda výšku životného minima. Odpracovať môžu maximálne 40 kalendárnych dní za rok, pričom sa započítava skutočný počet dní trvania dohody, nie len odpracované dni,“ začína vysvetľovať zmeny riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch, PhDr. Zuzana Komárková.
„Uchádzači nemôžu mať viac dohôd súčasne a ešte pred začatím dohody musia predložiť kópiu dohody na úrade práce. Zárobkovú činnosť môžu vykonávať u zamestnávateľa, u ktorého pred zaradením do evidencie neboli v pracovnom pomere. Tiež je dôležité vedieť, že nemôžu pracovať ani u toho zamestnávateľa, ktorý ich v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením dohody neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom. Nezamestnaný môže vykonávať aj osobnú asistenciu, ale výška mesačnej odmeny nemôže presiahnuť sumu životného minima,“ pokračuje riaditeľka.
Uchádzačovi sa neumožní jeho bezprostredný opätovný vstup do evidencie na obdobie šiestich mesiacov od skončenia zamestnania, ak tento občan skončil zamestnanie sprostredkované úradom do jedného mesiaca, a to opakovane v priebehu troch rokov. Uchádzač môže byť vyradený z evidencie po vzniku pracovného pomeru, zistením vykonávania nelegálnej práce alebo po zániku dlhodobého pobytu v prípade štátneho príslušníka tretej krajiny.
„Vyradiť uchádzača môže úrad aj pre nespoluprácu. Pod týmto pojmom rozumieme napríklad nepredloženie kópie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, odmietnutie ponuky na účasť alebo odmietnutie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce a tiež predčasné skončenie aktivít bez vážnych dôvodov,“ objasňuje Z. Komárková.
Výraznejšia zmena nastala aj v prípade dodržiavania liečebného režimu uchádzačov o zamestnanie počas dočasnej pracovnej neschopnosti. „Doteraz kontrolu organizoval posudkový lekár a vykonával zamestnanec úradu. Teraz dodržiavanie liečebného režimu prítomnosť nezamestnaného doma počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti vykonáva určený zamestnanec úradu práce, ktorý môže spolupracovať s ošetrujúcim alebo posudkovým lekárom,“ hovorí riaditeľka úradu práce.
Absolventom stredných a vysokých škôl sa trochu uľahčil výkon absolventskej praxe. Tá umožňuje získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy. Už sa neprihliada len na študijný odbor. Uchádzač, ktorý vykonáva absolventskú prax, menšie obecné služby pre obec alebo dobrovoľnícku službu, nesmie pracovať aj na dohodu.
Pre nových zamestnancov je zaujímavý aj príspevok na dochádzku za prácou. Ak počas poskytovania príspevku zamestnanec nastúpi do ďalšieho zamestnania bezprostredne nadväzujúceho na predchádzajúce zamestnanie, v poskytovaní tohto príspevku sa môže pokračovať a opätovne môže byť poskytnutý po uplynutí jedného roka. Pred novelou sa mohol poskytovať až po uplynutí dvoch rokov.
„Príspevok na podporu mobility za prácou je určený na úhradu časti výdavkov na bývanie súvisiacich so zmenou pobytu v súvislosti so získaním zamestnania najmenej na šesť mesiacov. Ak počas poskytovania príspevku zamestnanec nastúpi do ďalšieho zamestnania bezprostredne nadväzujúceho na predchádzajúce alebo zmení miesto trvalého pobytu či nahlási nový prechodný pobyt, v poskytovaní príspevku sa pokračuje. Manželia žiadajú o príspevok spoločnou žiadosťou, v ktorej uvedú manžela, ktorému sa má príspevok poskytovať. Mesačná výška príspevku je 80 percent zo sumy výdavkov na bývanie, pričom sú určené maximálne výšky príspevky aj podľa dĺžky evidencie. Tiež sa môže opätovne poskytnúť po uplynutí jedného, nie dvoch rokov od poskytovania príspevku,“ ukončuje rozprávanie Z. Komárková.
Veríme, že články o úrade práce vás zaujali, a v prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na našich zamestnancov.

0 Shares

Najnovšie správy

Kamil Moravčík, riaditeľ Základnej školy M. R. Štefánika na Vajanského ulici v Piešťanoch, po vyše týždni zareagoval na naše otázky…
  • 22.03.2023, 22:32
  • Piešťany / Blogy / Blogy
Dnes je piatok 24. marca. Tento deň je Svetovým dňom tuberkulózy. Meniny má Gabriel.
  • 23.03.2023, 22:30
  • Dobré ráno, Piešťany!
piatok, 24. marca 2023
Meniny má Gabriel, zajtra Marián