Príspevky aktívnej politiky trhu práce

  • Nezaradené
  • 8. novembra 2017, 10:28
  • Autor:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany

Od 1. februára 2004 nadobudol účinnosť zákon o službách zamestnanosti. Hlavnou úlohou zákona je adresné nasmerovanie opatrení v politike trhu práce k znevýhodneným skupinám. Príspevky, ktoré poskytuje oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a európskeho sociálneho fondu, sú určené buď uchádzačom o zamestnanie, alebo zamestnávateľovi.

„Porozprávam o tých najčastejšie využívaných. Úrad môže poskytnúť príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť uchádzačovi o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii najmenej tri mesiace. Jednoducho povedané, ak sa nezamestnaný občan rozhodne stať živnostníkom, môžeme mu poskytnúť príspevok, ktorého výška závisí od priemernej mzdy na Slovensku. Pre rok 2017 je to 3593,55 eur. V prípade, ak sa rozhodne podnikať občan so zdravotným postihnutím, na štart svojho podnikania môže získať 4791,40 eur,“ hovorí PhDr. Zuzana Komárková, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch.
„Momentálne je preferovaná absolventská prax. Umožňuje mladým ľuďom do 26 rokov získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu ich vzdelania. Nie sú zamestnancami, naďalej sú v evidencii úradu práce. Trvať môže maximálne šesť mesiacov a absolvent dostáva mesačne 65 percent sumy zo životného minima. Často sa stáva, že ak je zamestnávateľ spokojný, absolvent sa u neho zamestná,“ pokračuje riaditeľka.
„Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo pre samosprávny kraj slúži na podporu udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi. Ľudia sa starajú o zlepšenie životného prostredia, starajú sa o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt. K dávke v hmotnej núdzi môžu mesačne získať ďalších 63,07 eur. Podobne funguje aj dobrovoľnícka služba. Uchádzačovi o zamestnanie sa vypláca príspevok vo výške životného minima, ktoré je od 1. 7. 2017 vo výške 199,48 eur. Počas šiestich mesiacov vykonávajú v rôznych neziskových organizáciách alebo zariadeniach pre seniorov činnosti v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu a pri tvorbe, ochrane životného prostredia. Týždenne si odpracujú 20 hodín,“ pokračuje Z. Komárková.
Príspevok je tu aj pre tých, ktorí cestovali na výberové konanie alebo sa rozhodli dochádzať za prácou. „Úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie náhradu časti cestovných výdavkov, ktoré súvisia s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa. Po nástupe do novej práce môže už zamestnanec, ktorý bol predtým vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne tri mesiace, požiadať o príspevok na dochádzku za prácou. Mesačne to môže byť maximálne 135 eur. Suma závisí od vzdialenosti miesta trvalého alebo prechodného bydliska do miesta výkonu zamestnania. V prípade, že sa naši klienti rozhodnú presťahovať za prácou, môžu si požiadať o príspevok na podporu mobility za prácou najmenej na šesť mesiacov zamestnancovi, ktorý bol vedený v evidencii najmenej tri mesiace. Zamestnanec preukazuje mesačné výdavky na úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo nájomné,“ vysvetľuje riaditeľka.
Aj pre zamestnávateľov sú príspevky, ktoré im môžu pomôcť vytvoriť nové pracovné miesto. „Je dôležité, aby úrad práce pomáhal zamestnávateľom pri tvorbe nových miest. Existujú príspevky na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača, ktorý je určený na zamestnávanie najohrozenejších skupín uchádzačov, teda ľudí nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaných a ľudí so základným vzdelaním. Obce i mestá môžu využiť príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti. Myslí sa aj na mladých ľudí. Pre nich bol vytvorený príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní. Výška príspevkov sa vyrátava z celkovej ceny práce zamestnanca. Spúšťajú sa aj rôzne národné projekty. O aktuálnych ste si už mohli prečítať. Ak sa zamestnávateľ rozhodne prijať do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie so zdravotným postihnutím, úrad môže poskytnúť príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. Každý zo spomenutých príspevkov má viacero podmienok, ktoré treba splniť. Naši zamestnanci uchádzačom o zamestnanie i zamestnávateľom ochotne poskytnú dôležité informácie, aby uľahčili rozhodovanie a predkladanie žiadostí o príspevok,“ dodáva Z. Komárková.
V ďalšom čísle sa dočítate o zmenách, ktoré priniesla novela zákona o službách zamestnanosti v roku 2017.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 1. apríla. V tento deň sa v roku 1805 v Blatnej narodil a 16. marca 1879 v…
  • 31.03.2023, 22:27
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 2. apríla. Tento deň je Medzinárodným dňom detskej knihy, Európskym dňom akcií za práva migrantov a Svetovým…
  • 02.04.2023, 02:36
  • Dobré ráno, Piešťany!
nedeľa, 2. apríla 2023
Meniny má Zita, zajtra Richard