Iveta Babičová: Kraj je dôležitý prvok pri čerpaní eurofondov!

 • Nezaradené
 • 28. augusta 2017, 16:26
 • Autor:Jozef Vojčiniak

Nezadržateľne sa blížia voľby do krajských samospráv. Piešťanský okres v trnavskom krajskom zastupiteľstve zastupujú piati poslanci. Často však radový občan ani netuší, čím sa tento vyšší územný celok zaoberá, čo občanom prináša a aké sú jeho kompetencie.

O tom, čo vlastne pre Piešťany Trnavský samosprávny kraj robí, sme sa porozprávali s mestskou, ale i krajskou poslankyňou Ivetou Babičovou.
Môžete vysvetliť, aké má vlastne kompetencie krajská samospráva, ktorej ste aj vy predstaviteľkou?
– Mnohí občania, bohužiaľ, nevedia a priamo ani nevidia význam a funkciu samosprávneho kraja. Pritom Trnavský samosprávny kraj (TTSK) hospodári s rozpočtom asi 122 miliónov eur a je kľúčovým pre čerpanie eurofondov cez Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorého je tvorcom. Ide o strategický dokument, v ktorom každá krajská samospráva určí, ktoré oblasti potrebuje rozvíjať, určí svoje investičné priority zo štrukturálnych fondov Európskej únie, samozrejme, v spolupráci s obcami a mestami. Jednoducho povedané, aké zámery neobsahuje IROP, také nebudú financované z eurofondov.
Aktuálne spomeniem financovanie výstavby cyklotrás nielen v meste Piešťany, ale aj v okrese Piešťany. Konkrétne cyklotrasa Vrbové – Chtelnica v dĺžke desať kilometrov za cca 750-tisíc eur je financovaná z prostriedkov TTSK. Treba spomenúť aj cyklotrasu Piešťany – Vrbové, ktorá je mojou srdcovou záležitosťou. Tu treba poďakovať najmä Jurajovi Valovi, starostovi Trebatíc, ktorý vynakladá veľa energie a práce pre realizáciu tohto projektu. Bola by škoda, keby sa nepodarilo pre túto cyklotrasu získať finančné prostriedky z eurofondov len kvôli niektorým jednotlivcom z mesta Piešťany a zo seniorského parlamentu, ktorí sústavne maria našu snahu.
IROP obsahuje aj rekonštrukcie ciest druhej a tretej triedy, ktoré spravuje TTSK. Aktuálne je schválený projekt rekonštrukcie Krajinského mosta a cesty v obci Banka v sume 1,6 milióna eur. V tomto volebnom období sa Krajinský most už rekonštruoval – prvá etapa zahŕňala opravu „zvrchu“, teraz pôjde druhá etapa – oprava „zospodu“.
TTSK je zriaďovateľom stredných škôl, domovov sociálnej starostlivosti, kultúrnych zariadení (múzeí, galérií, knižníc, osvetových stredísk a divadiel). V našom okrese máme osem stredných škôl a Balneologické múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, nemáme žiaden domov sociálnej starostlivosti.
Ako som spomínala, TTSK je správcom ciest, vydáva licencie na autobusovú dopravu, reguluje a spolufinancuje prímestskú autobusovú dopravu. TTSK je hlavným akcionárom Letiska Piešťany, čo je veľmi aktuálna otázka, pretože my všetci Piešťanci bojujeme za zachovanie letiska. Doposiaľ aj TTSK zo svojich prostriedkov pomáhal finančne letisku, len či to tak bude aj v budúcnosti?
Podľa akého kľúča sa volia zástupcovia piešťanského regiónu do krajského zastupiteľstva? Je to systémom volebných obvodov alebo sa kandidát z Piešťan môže uchádzať o hlasy do krajského zastupiteľstva kdekoľvek na území Trnavského kraja?
– Vo voľbách do vyšších územných celkov je Trnavský kraj rozdelený do volebných obvodov podľa okresov. Každý obvod má stanovený počet poslancov podľa počtu obyvateľov. Okres Piešťany je štvrtý volebný obvod a budú ho zastupovať piati poslanci – tak ako doteraz. Kandidát na poslanca sa môže uchádzať len o hlasy voličov, ktorí majú viac ako 18 rokov a majú trvalý pobyt v okrese Piešťany.
Na území Piešťan je niekoľko stredných škôl, ktorých je kraj zriaďovateľom. Čo sa podarilo vo vzťahu k týmto školám poslancom za piešťanský región presadiť za posledné volebné obdobie? Aké konkrétne investície sa vám osobne podarilo počas vášho pôsobenia v krajskom zastupiteľstve pre Piešťany presadiť?
– Na tomto mieste by bolo dobré ozrejmiť, akým spôsobom pracujú poslanci v TTSK. Práca a aktivita poslanca sa sústreďuje do práce v komisii. Komisií je desať a sú zložené zo siedmich poslancov. V komisiách sa rozhoduje o tom, čo sa bude v danom okrese robiť a do čoho sa bude investovať. Takto pripravený materiál potom schváli zastupiteľstvo. Zoznam a zloženie komisií je možné vidieť na stránke www.trnava-vuc.sk/komisie-ttsk.
Úrad TTSK zostavuje a pripravuje materiály na rokovanie podľa potrieb a požiadaviek riaditeľov organizácií, podľa návrhov predsedu TTSK, poslaneckých klubov a poslancov. Takto vzniká register investícií v jednotlivých oblastiach. Komisie odporúčajú a vyberajú z registra investícií, čo sa urobí v danom kalendárnom roku. Je veľmi dôležité aktívne v týchto komisiách pracovať a presadzovať najmä potreby organizácií v našom okrese.
Osobne pracujem v dvoch komisiách – v Komisii pre životné prostredie a rozvoj vidieka a v Komisii pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru ako podpredsedníčka. Mala som teda možnosť priamo presadzovať záujmy a požiadavky stredných škôl a Balneologického múzea. Keďže sa predával v meste Piešťany majetok škôl (budova a internát SPŠE, pozemky pri záhradníckej škole a hotelovej akadémii), navrhla som uznesenie, aby sa 50 percent sumy získanej z predaja vrátilo do tej istej oblasti, z ktorej boli peniaze získané. V roku 2016 sme takto získali do školstva v Piešťanoch viac ako 800-tisíc eur. Treba spomenúť aj investície z eurofondov na modernizáciu telocviční, na podporu vzdelávacích projektov a na zníženie energetickej náročnosti budov.
Takisto kraj investuje do rekonštrukcie škôl aj vlastné prostriedky. Aby som bola konkrétna, vymenujem najväčšie investície. Hotelová akadémia – rekonštrukcia telocvične, kuchyne a jedálne, internátu. Stredná odborná škola technická – modernizácia učební, v tomto roku ešte rekonštrukcia telocvične. Gymnázium – rekonštrukcia sociálnych zariadení, vstupu do budovy, výdajne stravy a oprava celej fasády budovy. Stredná priemyselná škola elektrotechnická a záhradnícka škola – výmena okien, rekonštrukcia internátu, kuchyne, telocvične a v tomto roku ešte rekonštrukcia strechy. Stredná odborná škola obchodu a služieb – výmena okien na budove školy. Na všetkých školách modernizujeme aj učebný proces nákupom didaktických pomôcok, počítačov, interaktívnych tabúľ.
V oblasti kultúry to bola rekonštrukcia Vily dr. Lisku, v ktorej má výstavné priestory Balneologické múzeum. Po krádeži sme investovali aj do modernizácie bezpečnostného systému múzea.
Oblasť rekonštrukcie ciest spadá pod Komisiu pre pozemné komunikácie a dopravu, ktorej členovia vybrali v poslednom čase z registra investícií opravu križovatky pri cintoríne, opravu Krajinského mosta a cesty na Banke.
Niektoré piešťanské stredné školy majú v poslednom období problémy s počtom študentov. Je to podľa vás zapríčinené zníženou populačnou krivkou detí v stredoškolskom veku alebo je to stratou záujmu o štúdium na školách v Piešťanoch?
– V oboch týchto tvrdeniach je pravda a obe spolu súvisia. Nízky počet žiakov na základných a stredných školách je problém celoslovenský, ktorý a týka aj Piešťan. Problémy s počtom žiakov a naplnenosťou tried majú všetky stredné školy v Piešťanoch, okrem gymnázia a hotelovej akadémie. Najmenej žiakov má záhradnícka škola. Od počtu žiakov závisí aj objem finančných prostriedkov od štátu, pretože školy sú financované sumou na žiaka. Treba povedať, že kraj dofinancováva stredné školy zo svojich prostriedkov a financuje tiež internáty a jedálne. Určite je znížený aj záujem o niektoré študijné a učebné odbory, ktoré sú v súčasnosti nepopulárne z hľadiska budúcej práce a profesie, čo je škoda, lebo mnohé profesie už na trhu práce chýbajú.
V poslednom období aj na celoslovenskej úrovni odznievajú hlasy zamestnávateľov, že majú nedostatok stredoškolsky odborne vzdelaných zamestnancov. V roku 2007 sa v Piešťanoch zrušilo vodohospodárske učilište, a tak odborná škola strojárenského charakteru zostala v Piešťanoch už len jedna. Považujete počet stredných odborných škôl na území mesta za dostatočný?
– Vodohospodárske učilište bolo zrušené, lebo o štúdium na ňom nemali žiaci záujem. Po jeho zrušení sa študijné a učebné odbory, ako aj vybavenie presťahovali na SOŠ technickú. To však neznamenalo, že by sa zvýšil záujem žiakov o tieto odbory. Vzhľadom k počtu detí je počet stredných škôl dostatočný, možno až predimenzovaný.
Je pravda, že v praxi už mnohé profesie chýbajú. Niektoré povolania sú nepopulárne a nie je o ne záujem ani u detí, ani u ich rodičov. Ak v budúcnosti budú chýbať automechanici, elektrikári, inštalatéri, stolári a odborníkov budú zamestnávatelia, ako sa hovorí, zlatom vyvažovať, potom sa snáď zvýši záujem o tieto odbory.
V minulosti prevažná časť mládeže končila po ukončení základných škôl na stredných odborných školách a len tí najšikovnejší sa dostali na priemyslovky a gymnáziá. Dnes je ten pomer evidentne opačný. Gymnáziá praskajú vo švíkoch a odborné školy pre nezáujem zo strany študentov zanikajú, a to i napriek tomu, že zo strany zamestnávateľov je o zamestnancov vzdelaných na stredných odborných školách veľký záujem. V čom vidíte rozdiel v zmene záujmu? Zväčšil sa počet šikovných detí alebo niekdajšie školy určené pre šikovnejšie deti znížili latku náročnosti na uchádzačov? Ako sa dá tento trend zmeniť?
– Celý problém odčerpávania žiakov gymnáziami má korene práve v systéme financovania na žiaka a v nízkom počte detí. Každý jeden žiak prinesie škole peniaze. Gymnáziá prijímajú aj žiakov, ktorí nie sú dobrými študentmi a nemajú predpoklad ďalšieho štúdia na vysokej škole. Gymnáziá odčerpajú žiakov s horším prospechom, avšak možno manuálne zručných a technicky zdatných, ktorí by sa skôr uplatnili v odbornej škole. Keď bude detí dostatok, veď populačná krivka rastie, školy si budú môcť žiakov vyberať podľa schopností, talentu, prospechu a nadania. Zatiaľ sme všetci nútení prijímať každého, kto sa prihlási bez ohľadu na to, či má na štúdium predpoklady.

Najnovšie správy

Dobrovoľný hasičský zbor Pobedim má síce kategorizáciu s označením „A“, no relevantné „áčko“ nekoluje v žilách všetkým členom. Podaktorí disponujú…
 • 20.06.2018, 18:00
 • Spravodajstvo / Región
Dnes je štvrtok 21. júna. Tento deň je Dňom kvetov, Svetovým dňom hudby a Medzinárodným dňom skejtovania. Meniny má Alojz.
 • 21.06.2018, 08:00
 • Dobré ráno, Piešťany! / Spravodajstvo
Vládu nad piešťanským letným kinom si po troch rokoch preberá naspäť príroda. Pôvodný účel, ktorý na desiatky rokov upadol do…
 • 21.06.2018, 10:00
 • Spravodajstvo / Piešťany
Teplé a suché počasie vyhnalo poľnohospodárov do žatvy o približne dva týždne skôr ako býva zvykom. Netýka sa to však…
 • 21.06.2018, 14:00
 • Spravodajstvo / Región
Štvrtok, 31. september 2017
Meniny má Noro, zajtra Drahoslava