Školy by mali reagovať na požiadavky trhu práce

  • Mladí dnes / Školy
  • 28. novembra 2016, 14:26
  • Autor:red

O Základnú školu F. E. Scherera v Piešťanoch prejavila záujem spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien (DSA). Po rokovaniach na mestskom úrade, keďže mesto je zriaďovateľom základných škôl na území Piešťan, dostala DSA príležitosť predstaviť svoje plány aj vedeniu základnej školy, rade školy i rodičom. O zámeroch spoločnosti na Slovensku sme sa porozprávali s predsedom jej predstavenstva Marekom Niklom.

Aké skúsenosti má vaša spoločnosť s prevádzkovaním základných, resp. stredných odborných škôl?
DSA je dcérskou spoločnosťou nemeckého Združenia EBG (Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft) so sídlom v Magdeburgu. Za viac ako 20 rokov vybudovala vo viacerých spolkových krajinách sieť 36 stredných odborných škôl a odborných stredísk. Na Slovensku pôsobí EBG 10 rokov. Založila a úspešne prevádzkuje tri stredné odborné školy – pedagogické a sociálne akadémie v Brezne, Žiari nad Hronom a v Humennom. Pred dvomi rokmi vznikla naša spoločnosť – Deutsch-Slowakische Akademien, ako nositeľ projektu transformácie verejných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov, na súkromné základné a stredné školy. Cieľom DSA nie je vytvárať priamu konkurenciu existujúcich škôl v regióne založením novej školy, ale formou spolupráce so samosprávou doplniť ponuku regionálneho školstva prevzatím zriaďovateľskej pôsobnosti k existujúcej škole.

V ktorých školách na Slovensku máte v súčasnosti zriaďovateľské kompetencie?
Od jesene minulého roka sme sa stali zriaďovateľom Strednej odbornej školy v Trebišove, od 1. septembra tohto roka sme prevzali zriaďovateľské kompetencie na Strednej odbornej škole polytechnickej v Trnave, ako aj na dvoch základných školách v Považskej Bystrici a v Prešove. Len pred dvomi týždňami odhlasovali mestskí poslanci v Lučenci zmenu zriaďovateľa základnej školy na našu spoločnosť.

DSA v Berlíne.

Na strednej odbornej škole v Trebišove ste novým zriaďovateľom už viac ako rok. Ako sa vám darí plniť záväzky, ktoré ste prevzali zmenou zriaďovateľských kompetencií od Košického samosprávneho kraja?

Keďže sa v škole roky neinvestovalo, začali sme s obnovou fasády, pribudli plastové okná a v súčasnosti sa rekonštruujú vnútorné obvody. Materská spoločnosť EBG zabezpečila dodávku strojov a zariadení, aby sa modernizovali priestory dielní. Učitelia školy aj vybraní žiaci absolvovali exkurzie do partnerských škôl a odborných stredísk EBG v Nemecku. Zároveň sme od tohto školského roka začali s budovaním systému duálneho vzdelávania. Na základe dohody so Slovenským vodohospodárskym podnikom absolvujú naši študenti v rámci nového študijného odboru prax v tejto spoločnosti s perspektívou, že tam po ukončení štúdia budú môcť nastúpiť do zamestnania.

Len nedávno došlo k dohode a schváleniu prebratia zriaďovateľských povinnosti na ZŠ s MŠ na Námestí Kubínyiho v Lučenci. Ako k tomu pristúpili orgány samosprávy, vedenie školy, rodičia a obyvatelia mesta?
V Lučenci sme od začiatku cítili ústretový konštruktívny prístup všetkých zúčastnených. Začínajúc pani primátorkou, cez poslancov až po vedenie a zamestnancov základnej školy. Všetci videli v zmene zriaďovateľa na našu spoločnosť šancu pre školu. Ešte pred hlasovaním mestských poslancov boli dohodnuté s vedením mesta právne dokumenty, ktoré stanovovali presné podmienky prechodu zriaďovateľských kompetencií. Dôležité bolo, že sa nám podarilo vysvetliť prínosy vstupu DSA na školu aj rodičom žiakov. V rade školy ako aj pri následnom hlasovaní poslancov sme získali jednomyseľnú podporu.

Zástupcovia DSA na rokovaní v partnerskej škole v Nemecku.

Panovali pred zmenou zriaďovateľa v Lučenci podobné obavy ako v Piešťanoch?

Ako som spomenul, dodnes sme sa stali novým zriaďovateľom už v piatich základných, resp. stredných odborných školách na celom území Slovenska. Samozrejme, určité obavy a neistotu sme pociťovali v každom prípade, čo je však úplne prirodzené. Školy predtým roky spravovali samosprávne kraje, resp. mestá. Keď zrazu prichádza súkromný zriaďovateľ a ešte k tomu so zahraničným akcionárskym zázemím, vedenie školy, učitelia, rodičia, poslanci si kladú otázky, čo takáto zmena môže priniesť. O to viac, že sa to deje v prostredí výchovy a vzdelávania mladých ľudí. Všetci kompetentní, čiže vedenia krajov, miest aj vedenia škôl, však vedeli, že DSA nie je neznáma firma bez skúseností, know-how. Náš projekt od začiatku podporovalo ministerstvo školstva, ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a koordinovali sme svoj postup aj so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou v Bratislave.

Najčastejšia otázka učiteľov aj rodičov sa týka ďalšieho financovania školy, pýtajú sa, z akých zdrojov by ho DSA zabezpečovala.
Spoločnosť DSA je v otázke financovania maximálne transparentná. Hlavným zdrojom financovania výchovno-vzdelávacieho procesu je normatívne financovanie, ktoré je rovnocenné s verejnými školami. Rozvojové aktivity a investičnú činnosť financujeme z vlastných zdrojov z podnikateľskej činnosti a, samozrejme, z kapitálu poskytnutého materskou spoločnosťou EBG. Treba takisto pripomenúť, že aj súkromné školy sa môžu uchádzať o projekty v rámci európskych štrukturálnych fondov za rovnakých podmienok ako štátne. Tým, že máme materskú spoločnosť v Nemecku ako v ďalšom členskom štáte Európskej únie, otvára nám to aj zaujímavé možnosti pripravovať spoločné projekty v rámci cezhraničnej spolupráce.

Prvý zľava predseda predstavenstva Marek Nikel.

Na zhromaždení učiteľov a rodičov sa debatovalo aj na tému, či je vôbec možné, aby súkromná spoločnosť – keď ako nový zriaďovateľ vstúpi na základnú školu a následne tam investuje – mohla po čase dosiahnuť pozitívny hospodársky výsledok.
Naše fungovanie nielen v Nemecku, ale aj na spomínaných troch slovenských stredných školách počas desiatich rokov dokazujú, že školy môžu byť ekonomicky úspešné a prosperovať. Nakoľko na našich školách nevyberáme školné, ostáva forma hospodárenia školy nezisková, to však neznamená, že takáto škola musí byť zákonite stratová. S transformáciou a ozdravením školy, rovnako ako so založením novej školy, sú spojené investície, počítame však s ich strednodobou návratnosťou. Predpokladom úspešného projektu je správne nastavenie ekonomických a riadiacich procesov, ktoré ide ruka v ruke s marketingovou stratégiou. Stále viac pritom využívame aj komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí.

Padli aj otázky na konkrétne sumy na prípadné investície.
Predmetom záujmu rodičov a pedagógov v Piešťanoch boli, samozrejme, aj investície do školy samotnej, nakoľko táto otázka je pre nich dlhodobo témou číslo jedna. Čo sa týka konkrétneho investičného plánu, zatiaľ sme nemohli poskytnúť žiadne konkrétne odpovede na položené otázky, nakoľko sme doteraz nemali možnosť bližšie sa oboznámiť s technickým stavom školy. V Piešťanoch sme boli na prvom, takpovediac „zoznamovacom“, stretnutí s vedením školy. Žiadny zodpovedný manažér by nemohol seriózne hovoriť o konkrétnej výške prípadných investícií bez toho, aby detailne poznal technický stav, ekonomickú situáciu školy a jej celkový potenciál. Investičný plán môže vzniknúť len na základe ďalších rokovaní a relevantných podkladov.


Čo okrem materiálnych podmienok ako zriaďovateľ ponúkate?

Z nášho pohľadu je kľúčové vedieť osloviť rodičov a žiakov, ponúknuť im určitú pridanú hodnotu, či už vo forme modernej jazykovej prípravy, podporou tvorivého prostredia, zavádzaním nových študijných odborov, využívaním informačných technológií, kontaktov v zahraničí, exkurzií, brigád alebo podporou športových aktivít. Dnešná doba je veľmi dynamická. Najmä v oblasti technologického pokroku, ale aj možností a spôsobov komunikácie dochádza k zmenám, ktoré niekedy ani nie je možné predvídať. Na tieto zmeny je potrebné reagovať aj vo výchovno-vzdelávacom procese. Nové technológie v kombinácii s nemeckými skúsenosťami pri reforme školstva nám umožňujú modernizovať aj metódy výučby. Nejde pritom o žiadne experimenty. EBG má dlhoročné skúsenosti s výchovou a vzdelávaním odborníkov v rôznych oblastiach od technických smerov až po humanitné.

Pre každé vedenie školy, s ktorým ste začali rokovať, je možný prechod zriaďovateľských kompetencií zo štátu, kraja, resp. mesta na súkromný subjekt veľkou zmenou. Aké máte skúsenosti, ako reagovali riaditelia a vedenia škôl?
Môžem povedať, že v drvivej väčšine chápali riaditelia možnú zmenu zriaďovateľa ako výzvu, ale aj ako veľkú šancu. Prichádzali sme na školy, kde z rôznych príčin nebol ideálny stav ani v počte študentov, ani v oblasti doterajších investícií, ani z hľadiska perspektívy. Z nášho pohľadu je potrebné, aby k transformácii dochádzalo v úzkej spolupráci DSA, vedenia školy a samosprávy. Pokiaľ nie sú všetky zainteresované strany takpovediac „na jednej vlnovej dĺžke“, rokovania sa spravidla nedostanú ani do prípravnej fázy projektu.

Študenti DSA v Štrasburgu

Na stretnutí s vedením školy viackrát zaznelo slovné spojenie privatizácia ZŠ. Ako ste to vnímali?
To je nedorozumenie. Zmena zriaďovateľa z kraja, resp. z mesta na súkromnú spoločnosť je transparentný zákonom jasne stanovený proces, kde nový zriaďovateľ síce získa kompetencie prevádzkovať školu, ale jej majetok a celé zariadenie zostáva vo vlastníctve samosprávy. Budova školy a majetok sú novému zriaďovateľovi iba prenajaté na dohodnuté obdobie. Podmienky prechodu kompetencií upravujú zmluvy, ktorých obsah musia odsúhlasiť poslanci hlasovaním.

Máte nemeckú materskú spoločnosť. Je výučba nemeckého jazyka na školách vo vašom portfóliu dobrovoľná alebo bude pre žiakov povinnou?
Na školách v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, rovnako ako všetkých ostatných školách na Slovensku, je povinná výučba anglického jazyka, čo je dané štátnym vzdelávacím programom. Ďalšie cudzie jazyky vrátane nemčiny sú ponechané v dobrovoľnom režime. Ponuka rozšírenej výučby nemeckého jazyka je na našich školách samozrejmosťou, pričom hodláme zapájať učiteľov z Nemecka, ako aj využívať najmodernejšie formy jazykovej prípravy formou e-learningu a distance learningu, čiže výučby prostredníctvom videokonferencií. Ako však zvykneme hovoriť, k cudzím jazykom je lepšie deti viesť „ťahom ako tlakom“. Na školách, kde sme zriaďovateľskú pôsobnosť prevzali, je potrebné pristupovať k školskému vzdelávaciemu programu individuálne, s ohľadom na celkovú vôľu a pripravenosť samotných žiakov ako aj pedagogického zboru.

Prečo máte záujem ponúkať polytechnickú výchovu?
Duálne vzdelávanie je zo zákona možné až na stredných odborných školách, ale rozšírenie polytechnickej výchovy, väčší dôraz na dielne, môže žiakom základnej školy napomôcť rozvíjať ich danosti a talent aj týmto smerom a lepšie ich zorientovať pri výbere vhodnej strednej odbornej školy či gymnázia. Základné technické zručnosti a používanie informačných technológií považujeme spoločne s rozvojom tvorivého myslenia za dobrú výbavu do života každého dieťaťa, bez ohľadu na to, pre aké profesijné smerovanie sa v živote rozhodne.

Musia rodičia žiakov na vašich školách v súvislosti so zvýšením kvality výučby počítať s novými poplatkami?
Nie, štúdium aj po zmene zriaďovateľa zostane bezplatné. Naopak, žiakom ponúkame možnosť pobytov, stáží a exkurzií v našich zriadeniach na Slovensku i v partnerských školách a zariadeniach v Nemecku. Plánujeme sa podieľať príspevkami pre školu a žiakov na organizovaní výletov a pobytov, čo by malo predstavovať určitý motivačný prvok pre žiakov a finančnú podporu pre rodičov.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je sobota 9. decembra. Tento deň je Medzinárodným dňom boja proti korupcii. Meniny má Izabela.
  • 08.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 8. decembra. V Piešťanoch sa 8. decembra 1911 narodil staviteľ Jozef Haring, ktorý navrhol množstvo domov v…
  • 07.12.2023, 22:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
sobota, 9. decembra 2023
Meniny má Izabela, zajtra Radúz