Gymnázium založili pred 80 rokmi Šindelár, Loubal a Winter

  • História
  • 4. novembra 2016, 13:18
  • Autor:Margita Mamráková/vd

Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch oslavuje v týchto dňoch osemdesiat rokov od svojho založenia. Jeho prvý názov bol Spolkové československé reálne gymnázium v Piešťanoch. Vyučovanie sa začalo 3. septembra 1936. Do prvej a druhej triedy nastúpilo 102 žiakov. Učili ich traja profesori a ďalší traja pedagógovia. Dnes je realita iná. V 23 triedach študuje 618 žiakov. Z nich je sedem tried osemročného štúdia, dve triedy päťročného bilingválneho štúdia a 14 tried štvorročného štúdia. Výučbu zabezpečuje plne kvalifikovaný 52-členný pedagogický zbor, dvaja externí učitelia a 16 nepedagogických zamestnancov. Gymnázium sídli na Námestí SNP. Aké však boli jeho prvopočiatky?

Prvým vážnym krokom v snahe založiť v Piešťanoch strednú školu bola žiadosť Obecnej rady Piešťan podaná 3. júna 1929 Referátu Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave, v ktorej z podnetu miestnych občanov požadovala zriadenie „takej strednej školy, ktorá poskytne všeobecné vzdelanie teoretické a praktické, aby navštevovateľom umožnené boli prípadné ďalšie štúdiá, pritom aby však boli aj prakticky vyškolení“. Žiadosť bola zamietnutá a ani osobná intervencia nemala úspech. Obecná rada predkladala požiadavku niekoľko rokov, avšak bez úspechu, pretože vláda v čase hospodárskej krízy nemala finančné prostriedky na vybudovanie a udržiavanie školy.

Spolkové československé reálne gymnázium


Starosta Piešťan Alexander Šindelár zvolal 9. mája 1935 schôdzu miestnych kultúrnych spolkov, na ktorej bol ustanovený prípravný výbor na založenie Matice školskej v Piešťanoch. Dňa 24. apríla 1936 sa na porade v hoteli Royal rozhodlo o jej vytvorení. Do čela matičného výboru boli zvolení starosta obce A. Šindelár, miestostarosta J. Loubal a generálny riaditeľ kúpeľov Ľ. Winter. Matica školská sa stala zakladateľkou a udržiavateľkou novej školy – po mnohých intervenciách dalo Ministerstvo školstva a národnej osvety v Prahe súhlasnú odpoveď na žiadosť obecnej rady z 12. marca 1936 a výnosom z 29. apríla 1936 bolo zriadené Spolkové československé reálne gymnázium v Piešťanoch.

Dňa 3. septembra 1936 bolo slávnostným zhromaždením v Obecnom dome otvorené vyučovanie. Viedli ho traja štátni profesori a traja vedľajší členovia zboru v dvoch prenajatých miestnostiach v budove vtedajšej Krajinskej nemocnice na Poštovej ulici. Do prvej a druhej triedy po prijímacích skúškach nastúpilo 102 žiakov.

Koncom 30. rokov mali študenti výučbu v budove „Nový svet“ na Štefánikovej ulici.

Finančné prostriedky na chod školy sa získavali z poplatkov žiakov, zvyšok zabezpečili príspevky členov Matice školskej, obecného úradu (ročne prispieval sumou 70-tisíc korún), okresu, podpory peňažných ústavov a dobrovoľné príspevky rodičov. Od roku 1939/40 odoprelo ministerstvo financií hradiť platy profesorov, hrozilo aj zrušenie školy. Len veľkým úsilím Matice školskej, okresu, obce i rodičovského združenia sa podarilo piešťanské gymnázium zachrániť. Matica školská musela prevziať platenie miezd učiteľov i zabezpečiť profesorov, lebo štát pridelil iba jedného na každú triedu.

Žiaci ročne platili 100 korún zápisné, 400 korún školné a mesačné udržiavacie poplatky boli odstupňované podľa majetkových pomerov rodičov – od 25 do 250 korún. Študenti pochádzali zväčša zo sociálne slabších rodín, nemohli si dovoliť študovať v inom meste a platiť tam školné i ubytovanie. Najchudobnejším žiakom sa poskytovala finančná i materiálna pomoc. Gymnázium v Piešťanoch malo teda nielen dôležité kultúrne, ale i sociálne poslanie.

Počas 80-ročnej existencie prešla škola mnohými štrukturálnymi a obsahovými zmenami v súvislosti s historicko-spoločenským vývojom a s tým súvisiacimi reformami v školstve.

Viackrát sa musela riešiť otázka vyhovujúcich a dostačujúcich priestorov na výučbu. Po provizóriu na začiatku vyučovania Matica školská kúpila a sprevádzkovala v máji 1937 budovu Nový svet na Štefánikovej ulici, kde dnes sídli základná umelecká škola. Dňa 14. septembra 1941 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie budovy bývalého hotela Metropol na Rázusovej ulici, ktorú Matica školská kúpila s finančnou pomocou obce Piešťany a Trenčianskej župy za 590-tisíc korún a adaptovala na školské ciele. V dvojposchodovom objekte bolo osem tried, telocvičňa, kresliareň, kabinety, vedľa školy priestranný školský dvor.

Na Námestí SNP sídli škola od roku 1953


Od 1. septembra 1953 škola sídli v budove bývalej ľudovej a meštianskej školy na Stalinovom námestí č. 3 (dnešná budova gymnázia na Námestí SNP č. 9). Objekt s renesančnými prvkami je postavený podľa projektu pražského architekta Ladislava Skřivánka, vybudovala ho piešťanská firma Berta & Kováč (Školu T. G. Masaryka otvorili 1. septembra 1926). Budova je pod ochranou pamiatkového ústavu, neprípustné sú zmeny jej vonkajšieho vzhľadu, uskutočnili sa však mnohé úpravy interiéru s cieľom získať odborné učebne, výdajňu stravy, kabinety.

Ján Chlapík viedol gymnázium celých 25 rokov (1962-1987).

Problémy so statikou telocvične sa vyriešili výstavbou modernej viacúčelovej telocvične – začala sa stavať 19. apríla 1999, dokončená a slávnostne otvorená bola v septembri 2001. V školskom roku 2001/2002 sa položili základy šesťtriednej budovy pôvodne pre osemročné štúdium so štyrmi apartmánmi a spoločenskou miestnosťou, do užívania bola odovzdaná na začiatku školského roka 2002/2003. V lete 2015 boli na školskom dvore vybudované najnovšími technológiami moderné športoviská.

Škola, to je však predovšetkým živý organizmus, tvoria ju žiaci, učitelia a prevádzkoví zamestnanci, na jej účinkovaní sa podieľajú aj rodičia žiakov, priatelia a podporovatelia, zriaďovateľ a štát. A piešťanské gymnázium žilo a žije naozaj intenzívne.

Za 80 rokov existencie škola sedemkrát zmenila svoj názov, v riaditeľni sa vystriedalo 11 riaditeľov. Najdlhšie ju viedol Ján Chlapík – 25 rokov a Ivan Luknár 22 rokov. Do života vyslala viac ako 10-tisíc absolventov s maturitnou skúškou. Ich úspešné účinkovanie v ďalšom živote vytvorilo škole dobré meno a dnes patrí určite k najlepším svojho druhu na Slovensku. Dokazujú to študijné výsledky žiakov, umiestnenia jednotlivcov i celej školy v merateľných porovnávaniach úrovne kvality školy v rámci okresu, kraja i celého Slovenska i záujem o ňu medzi absolventmi základných škôl. V externej forme maturity, ktorá má zmapovať kvalitu vzdelávania na všetkých slovenských stredných školách, sa Gymnázium Pierra de Coubertina umiestňuje pravidelne na prvom mieste v Trnavskom kraji a výborne v rámci Slovenska. V školskom roku 2003/2004 skončilo zo 129 gymnázií na prvom mieste a o rok neskôr ho ministerstvo školstva vyhlásilo za najlepšie gymnázium na Slovensku.

Na gymnáziu olympionici nielen v športe


Vynikajúce výsledky dosiahli mnohí žiaci školy vo vedomostných súťažiach a olympiádach aj na medzinárodnej úrovni. Školu reprezentovali Tomáš Bzdušek, Boris Fačkovec, Lukáš Konečný, Jakub Konečný, Andrea Pločeková, Mikuláš Krupa, Jozef Bucko.

Stanislav Štepka, šéf Radošincov, ako mladý gymnazista s fotoaparátom.

V oblasti obsahu vzdelávania škola prešla dôrazom na svetonázorovú a ideovú výchovu, pracovnú výchovu, polytechnizáciu, posilnenie výučby prírodovedných predmetov, cudzích jazykov. Priekopnícku úlohu zohralo piešťanské gymnázium v rámci Západoslovenského kraja v zavádzaní predmetu programovanie pre samočinné počítače. Prvá trieda s týmto zameraním sa vytvorila v školskom roku 1975/76. Vyučujúci programovania zakladali tradíciu vyučovania tohto odboru v kraji, sami si obstarávali a tvorili študijný materiál a programy, úzko spolupracovali so Školským výpočtovým strediskom. Dňa 1. septembra 1998 sa začalo vyučovanie v triede príma osemročného štúdia so zameraním na cudzie jazyky. Žiaci tejto triedy maturovali v školskom roku 2005/2006). Dve triedy štvorročného štúdia sa učia podľa alternatívneho učebného plánu (široká voliteľnosť predmetov v štvrtom ročníku). Súčasná výučba sa riadi Štátnym školským vzdelávacím programom pretransformovaným na potreby Gymnázia Pierra de Coubertina. Škola ponúka tri typy gymnaziálneho štúdia: štvorročné všeobecného zamerania, od septembra 2015 aj päťročné bilingválne (anglický jazyk) a osemročné všeobecného zamerania.

Piešťanské gymnázium počas celej svojej existencie vyvíjalo bohatú záujmovú činnosť najmä v oblasti kultúry a športu. Z kultúrnych aktivít si zaslúži spomenúť Samovzdelávací krúžok Štefana Moyzesa (vznikol v školskom roku 1940/1941), ktorý dával žiakom možnosť zdokonaliť sa v spoločenskom a verejnom vystupovaní, uplatniť nadanie v rôznych odvetviach umeleckých a odborných, pripravoval programy na školské slávnosti, členovia nacvičili a predviedli viacero divadelných predstavení, usporadúvali umelecké súťaže. V roku 1940/1941 znamenal začiatok intenzívnej a systematickej hudobnej výchovy (hra na dychových a sláčikových nástrojoch, vznik školských súborov – koncertovali v kúpeľnom parku, účinkovali na mestských slávnostiach). V školskom roku 1963/1964 založila a dlhé roky viedla profesorka Margita Vavrová Literárny krúžok Ivana Kraska, v ktorom žiaci rozvíjali svoje interpretačné a tvorivé umelecké schopnosti. Najlepšie práce členov krúžku boli každoročne zverejnené v literárnom zborníku Jar. V máji 1970 vznikol úspešný dievčenský spevácky súbor Máj s dirigentkou profesorkou Evou Kleinovou, v októbri 1996 založili nadšení milovníci ľudového spevu a tanca manželia Viktória a Ján Horňákovci folklórny súbor Máj (má zložku tanečnú, spevácku, hudobnú), ktorý veľmi úspešne reprezentuje naše ľudové umenie nielen na Slovensku, ale aj v rôznych kútoch sveta. Od roku 1971 vychádza školský študentský časopis Gymnazista (tri-štyri čísla ročne) odzrkadľujúci život a záujmy stredoškolákov.

Pedagogický zbor piešťanského gymnázia v roku 2004.

Veľkú popularitu malo plávanie (najlepší plavec Ľudovít Komadel vyrovnal v roku 1945 svetový rekord na 400 m prsia), ľahká atletika, loptové hry, lyžovanie. Veľké úspechy v rôznych športových súťažiach v rámci okresu, kraja i republiky sa datujú od 70. rokov 20. storočia a pokračujú i v súčasnosti – športovci školy sa umiestňujú pravidelne na prvých priečkach súťaže Škola roka. Výborná úroveň školy, jej úspechy v športe i viacero športovcov – olympionikov (Martina Moravcová, Jaroslav Žitňanský, Marcela Erbanová), ktorí ju absolvovali, boli dôvodmi, že jej bol v roku 2003 udelený názov Gymnázium Pierra de Coubertina. Stala sa tak členom medzinárodného spoločenstva škôl s menom zakladateľa novodobých olympiád, jej reprezentanti sa zúčastňujú každé dva roky celosvetových stretnutí týchto škôl a v roku 2015 zorganizovala s veľkým úspechom v Piešťanoch X. medzinárodné mládežnícke fórum Pierra de Coubertina s účasťou dvadsať národných delegácií z celého sveta.

V školskom roku 2016/2017 na Gymnáziu Pierra de Coubertina v 23 triedach študuje 618 žiakov (sedem tried 8-ročného štúdia, dve triedy 5-ročného bilingválneho štúdia, 14 tried 4-ročného štúdia), výučbu zabezpečuje plne kvalifikovaný 52-členný pedagogický zbor, dvaja externí učitelia a 16 nepedagogických zamestnancov. Na čele školy je od roku 2014 Miroslava Hanková, prvá žena na poste riaditeľa v histórii gymnázia.

Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 44, ktoré je v predaji od 31. októbra.

0 Shares

Najnovšie správy

So slzami v očiach a piesňou na perách sme sa v sobotu 21. septembra rozlúčili s Antóniou Mitošinkovou z Krakovian.
  • 23.10.2021, 09:49
  • Kultúra a spoločnosť / Región
Stredisko verejnej zelene Služieb mesta Piešťany skrášľuje mesto aj počas jesene. Nejde len o orezy stromov a kríkov či kosenie…
  • 23.10.2021, 00:01
  • Piešťany / Spravodajstvo
sobota, 23. októbra 2021
Meniny má Alojzia, zajtra Kvetoslava