Zaskočení plynári nakoniec ušetrili 7000 eur

  • Spravodajstvo
  • 2. decembra 2015, 15:07
  • Autor:Tibor Hlobeň

V správe o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany Peter Konečný 26. novembra na zasadnutí mestského zastupiteľstva okrem iného uviedol, že od septembra až do 7. októbra žiadosti o vydanie súhlasu na výrub stromov mestský úrad nevybavoval v zmysle príslušnej legislatívy. Asi nie náhodou, veď v rámci novej organizačnej štruktúry prišlo k zrušeniu miesta jediného človeka s oprávnením dávať povolenia na výruby.

Radka Škodná, bývalá referentka pre zeleň a ochranu prírody a krajiny dnes už neexistujúceho referátu životného prostredia, absolvovala počas 16 rokov, strávených na tejto pozícii, viacero súbojov s občanmi i podnikateľskými subjektmi o záchranu či výrub stromov, v poslednom období aj s neodbornými zásahmi vedúcich predstaviteľov mesta do jej práce, čo prezradila v rozhovore pre Piešťanský týždeň.

► V roku 2013 požiadal Slovenský plynárenský priemysel samosprávu o odstránenie všetkých stromov, rastúcich na plynových rozvodoch v katastri mesta Piešťany. Ako ste na túto žiadosť reagovali?
Prišli by sme minimálne o 80 percent všetkých uličných stromoradí, s čím sme nemohli súhlasiť. Následné vzájomné rokovania dospeli k nepísanej dohode, že plynári budú tolerovať výsadbu stromov v uliciach, ak mesto opatrí každú novú výsadbu stromov ochranou proti prerastaniu koreňov a zvolí vhodné druhy stromov s neagresívnym koreňovým systémom, aby neohrozovali plynové potrubia. Mali sme s plynármi obojstranne veľmi korektný a ústretový vzťah.

► Napriek tomu v apríli 2013 požiadala spoločnosť SPP-distribúcia o výrub 20 stromov, rastúcich na Bratislavskej ceste. Plánovanú rekonštrukciu verejného plynovodu ste považovali za dostatočný dôvod?
Sedemnásť javorov, sofora a slivka rástli v nevyhovujúcom zdravotnom stave a v trase plánovaných výkopov. Na mestskom úrade sme evidovali aj niekoľko podnetov od obyvateľov, žijúcich na tejto ulici, žiadajúcich riešiť ohrozenie ich rodinných domov rastúcimi drevinami. V minulosti sa stromy na Bratislavskej zrezávali tzv. na hlavu, po nezahojených rezoch sa časom vytvorili hnilobné dutiny a rozklad postupoval dolu kmeňom ku koreňom. Jeden smrek rástol v dobrom zdravotnom stave, ale pri asi 18-metrovej výške by neustál pokopanie plytkého koreňového systému pri stavebných prácach. Odstránenú zeleň sme plánovali nahradiť druhovo jednotnou novou výsadbou.

► Mesto Piešťany prostredníctvom bývalého primátora Rema Cicutta vydalo rozhodnutie so stanovenou finančnou náhradou za výrub drevín vo výške 7029 eur. Poslúžili tieto peniaze na náhradnú výsadbu zelene v lokalite?
V máji 2013 nadobudlo rozhodnutie právoplatnosť a SPP-distribúcia sa v ňom zaviazali oznámiť plánovaný začiatok výrubov Mestu Piešťany a najneskôr 14 dní po tomto termíne zaslať na mestský účet spomínanú sumu. Stačila by nielen pre potreby náhradnej výsadby na Bratislavskej ceste, ale aj na ošetrenie niekoľkých stromov a výsadbu nových drevín v mestskom parku. Keď začiatkom roku 2015 plynári oznámili novému vedeniu mesta prvú fázu prác na rekonštrukcii plynovodu na Bratislavskej ceste, dozvedeli sa od primátora Miloša Tamajku, že im výrub nepovolí. Rozhodol sa bez informácií od do veci priamo zainteresovaných zodpovedných pracovníkov úradu. Plynári zostali zaskočení, nová situácia im narušila harmonogram plánovaných prác, ale stále mali nachystanú rekonštrukciu plynovodu i finančnú náhradu 7029 eur pre mesto. Keď noví vedúci predstavitelia Piešťan trvali na nepovolení výrubu, druhá strana sa po porade s právnikmi rozhodla podať návrh na zrušenie pôvodného rozhodnutia mesta na Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Piešťanoch, a zároveň podala v súlade so zákonom o ochrane prírody oznámenie zámeru vyrúbať predmetné stromy na Bratislavskej ceste. O 15 dní od podania mohli začať s výrubom.

► Napriek tomu, že povolenie výrubu si plynári vybavili u vyššej inštitúcie, vtedajšia prednostka mestského úradu Dáša Reháková iniciovala ďalšie stretnutia a plynárov prosila o zachovanie stromov. Aký to malo význam?

Význam tohto kroku vidím asi len v medializácii vykreslenia obrazu primátora ako záchrancu zelene v Piešťanoch. Pretože plynári už v tom čase splnili zákonnú podmienku a akákoľvek snaha o ich zachovanie nemala zmysel. Na prerokovávanie zrušenia pôvodného rozhodnutia ma prednostka spolu s právničkou zobrala na Okresný úrad, kde vystupovala ako zástupca v tom čase práceneschopného primátora i viceprimátora, pretože ten sa nemohol dostaviť z pracovných dôvodov. Plynári ale znovu otvorili možnosť postupovať podľa platného rozhodnutia z roku 2013, chceli mestu zaplatiť 7029 eur, pretože by im to umožnilo urýchliť začiatok stavebných prác. Opierali sa dokonca o odôvodnenie z rozhodnutia, že pre nevyhovujúci zdravotný stav stromov nie je vhodné ich zachraňovať. Na to vtedajšia prednostka pred pracovníčkami okresného úradu a piatimi členmi vedenia SPP-distribúcia tvrdila, že rozhodnutie vypracovávala osoba, ktorej vedenie mesta nedôveruje. Podľa jej slov neverila, že stromy sú v takom stave, a znova žiadala ich záchranu, aj keď vedela, že plynári stromy určite odstránia.

► Začiatkom marca okresný úrad rozhodnutie Mesta Piešťany na výrub stromov na Bratislavskej ceste zrušil. Znamená to, že ste pri jeho vypracovávaní nepostupovali v súlade so zákonom?
Stanovisko okresného úradu ešte nenadobudlo právoplatnosť a D. Reháková ma spolu s vedúcim vtedajšieho referátu životného prostredia Jánom Baranovičom predvolala k sebe do kancelárie a udelila mi kárne opatrenie, upozornenie za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. Nespokojnosť s mojou prácou odôvodnila tým, že občania žiadajú moje odstúpenie z miesta referenta a ponúkla mi rozviazanie pracovného pomeru dohodou. Informovala ma, že ak ju nepodpíšem, prepustí aj môjho vedúceho, pretože zodpovedá za nesprávne konanie pri povoľovaní výrubu na Bratislavskej ceste. Všetky dôvody na prepustenie som vyvrátila a dohodu odmietla podpísať.

Pre nevyhovujúci zdravotný stav nemalo význam pôvodné stromy zachraňovať.

► Aké argumenty ste použili?
Vyžiadala som si stanovisko ministerstva životného prostredia. Potvrdilo môj správny postup pri vybavovaní žiadosti SPP-distribúcia. V piatok popoludní, v posledný deň lehoty na podanie odvolania, som kontaktovala M. Tamajku so žiadosťou, aby konal a mesto tak neprišlo o viac ako sedemtisíc eur.

► Poslal primátor odvolanie na okresný úrad?
Poslal, ale po stanovenej lehote. Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Piešťanoch sa ním nezaoberal a zrušil pôvodné rozhodnutie, vydané R. Cicuttom, čím sme prišli o 7029 eur. Následne M. Tamajka zrušil mne udelené upozornenie za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny a výpoveď sa ďalej neriešila.

► V júli tohto roku vytvorila vedúca dnes už neexistujúceho odboru
správy Eva Pobjecká pracovnú skupinu zloženú z pracovníkov referátov dopravy a životného prostredia poverenú rokovaním s plynármi. Aké mala konkrétne úlohy?
Mali sme vymerať plochy zostávajúcich pásov zelene a pripraviť realizáciu živých plotov s výsadbou malokorunných stromov, napríklad typu čerešní, vysadených na Nálepkovej ulici alebo višní, rastúcich na Bernolákovej ulici. Zároveň sme zisťovali aj priestorové možnosti pre umiestnenie cyklochodníka. V auguste sme už na rokovanie s plynármi súhlas nedostali a 1. septembra 2015 podľa novej organizačnej štruktúry pracovné posty E. Pobjeckej, J. Baranoviča i môj zanikli ako nepotrebné.

Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 49, ktoré je v predaji od 1. decembra.

0 Shares

Najnovšie správy

Neznámy „dobrák“ narobil zbytočnú prácu hasičom z Piešťan a z Trnavy, ale aj polícii a starostovi Rakovíc. V stredu 27.…
  • 03.06.2020, 00:01
  • Spravodajstvo / Región
Piešťanskí hasiči zasahovali v utorok 26. mája v noci pri požiari opusteného rodinného domu pri diaľnici D1 v katastri obce…
  • 03.06.2020, 00:01
  • Krimi / Spravodajstvo / Región
Dnes je streda 3. júna. Vo Vrbovom sa v tento deň v roku 1926 narodil dôstojník Anton Muržic. Meniny má…
  • 03.06.2020, 00:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
streda, 3. júna 2020
Meniny má Oxana, Xénia, zajtra Karolína