40. výročie základnej školy v Hornej Strede

  • Spravodajstvo
  • 23. mája 2014, 08:38
  • Autor:Michaela Macejková, Dominika Pekníková, Lucia Majerníková

V nadchádzajúcom období sa Základná škola s materskou školou Horná Streda pripravuje na oslavy 40. výročia založenia školy. Horná Streda je pomerne veľká obec na Považí a bohatá je nielen na prírodnú scenériu, ale aj na zaujímavé kultúrne podujatia. Tie sa v obci konajú pri rôznych príležitostiach a za aktívnej účasti obyvateľov i starostu Ľubomíra Krajňanského. Neoddeliteľnou súčasťou života v Hornej Strede je teda aj miestna základná škola, ktorej žiaci svojimi vystúpeniami obohacujú kultúrny život obce.

Škola už od svojich začiatkov poskytovala základné vzdelanie žiakom prvého a druhého stupňa z Hornej Stredy aj Brunoviec a nie je to inak ani v dnešných dňoch. V roku 1974 dostali žiaci v Hornej Strede do užívania osemnásťtriednu základnú deväťročnú školu spolu s materskou školou. Nová moderná škola nahradila rôzne provizóriá roztrúsené po obci, ktoré slúžili na výučbu detí z obce.
Štyridsaťročné jubileum je i pre človeka bezpochyby časom, keď bilancuje, hodnotí, no zároveň neprestáva snívať a plánovať. Tak je to i v živote školy. Tá hornostredská vychovala množstvo vzdelaných, zdravo sebavedomých a úspešných ľudí. To, čo bolo v minulosti dostačujúce, dnes však už v mnohých ohľadoch nestačí. Moderná doba si vyžiadala nové moderné materiálno-technické zabezpečenie a vybavenie školy. V ostatných dvoch rokoch prebehla čiastočná rekonštrukcia samotnej budovy školy – výmena okien, revitalizácia vchodu do budovy, výmena dverí, podlahových krytín, celková modernizácia vnútorného zariadenia školy. Z dôvodu veľkého záujmu rodičov o umiestnenie detí v MŠ v Hornej Strede prebieha v súčasnosti rozširovanie prevádzky o ďalšiu, v poradí už tretiu triedu pre tých najmenších. Veľká vďaka patrí v danej oblasti práve starostovi obce Ľ. Krajňanskému za finančné a mnohokrát i organizačné zabezpečenie spomínaných zmien.

V školských dielňach sa chlapci učia pracovať s rozličným náradím.

Budova školy patrí stále kapacitne k najväčším z okolitých dedín. Hoci demografický vývoj v posledných desaťročiach donútil časť priestorov odstaviť, stále má bez nutnosti ďalších stavebných zásahov, a teda i financií okamžitú dispozíciu pre približne 270 detí. Výborné dispozičné riešenie priestorov školy umožnilo zachovať v budove všetky plne funkčné špecializované učebne, ktorých potrebu v budúcnosti avizuje aj pripravovaný nový štátny vzdelávací program. Samozrejmosťou je učebňa informatiky, prírodovedná a interaktívna učebňa, dielne, učebňa hudobnej výchovy, cvičná kuchynka, školská študovňa, dve telocvične, multifunkčné ihrisko priamo v areáli školy, rozsiahly školský dvor vhodný aj pre nácvik atletických disciplín, no i často využívaná spoločenská miestnosť.
Dôležitým atribútom školy v súčasnosti nie sú však len účelné a moderné priestory. Bežnou praxou „hornostredských“ pedagógov sú otvorené hodiny, projektové vyučovanie, využívanie medzipredmetových vzťahov a informačných technológií na hodinách, „zážitkové“ vyučovanie, moderné didaktické postupy. Výsledkom kvalitnej práce pedagógov sú účasti žiakov na vedomostných a tvorivých súťažiach, ale i mnohé ocenenia a prvenstvá získané na regionálnej, dokonca i medzinárodnej úrovni. Na škole nechýba ani pestrá krúžková činnosť. Ich ponuka vychádza vždy z prieskumu aktuálneho záujmu žiakov. Tradične sú tými najžiadanejšími krúžky: Športový pre I. a II. stupeň, Tanečný, Výtvarný, Konverzácia v anglickom jazyku, Tvoríme časopis či Dobroty našej kuchynky. Za zmienku stojí i približne 80 akcií, aktivít, podujatí organizovaných v tomto školskom roku popri samotnom vyučovacom procese, ktoré sú zdokumentované a aktualizované na oficiálnej webovej stránke školy www.zssmshornastreda.sk.
Budúce gazdinky v kuchynke skúšajú, ako správne vyvaľkať cesto.

Pri všetkých týchto zmenách a inováciách sa však na ZŠ v Hornej Strede nezabúda na to dobré, čo si treba z minulosti zachovať. Zvyky, tradície, kroje slovenskej dediny žijú v škole v podobe samostatnej školskej ľudovej hudby a speváckeho zboru zloženého zo žiakov piateho a siedmeho ročníka, ktorý plánujeme v budúcnosti rozšíriť aj o stálu tanečnú zložku. Vďaka ochotnej spolupráci školy najmä so starými rodičmi žiakov môžu deti prezentovať krásu hornostredského ľudového kroja, ktorý nám babičky vždy radi zapožičajú. Škola má teda naozaj čo ponúknuť nielen súčasným 104 žiakom a ich rodičom, ale i tým, ktorých zápis do školy ešte len čaká. A to nielen obyvateľom obce, ale i rodičom budúcich školákov z okolitých lokalít. „Výhodná dopravná dostupnosť obce Horná Streda, infraštruktúra, sídlo mnohých domácich i zahraničných zamestnávateľov by mohlo byť v blízkej budúcnosti tým správnym impulzom pri rozhodovaní sa rodičov o umiestnení ich detí do základnej školy podobne, ako je to v prípade materskej školy. Každý nový žiak je v našej školskej ‘rodine‘ srdečne vítaný,“ uviedlo vedenie školy.
Telocvičňa môže slúžiť aj ako strelnica.

Ako sa vyjadril starosta na margo akcií organizovaných školou, „podujatí sa veľmi rád zúčastňujem. Je to príležitosť stretnúť sa s mladou generáciou našej obce a tiež sa na chvíľu vymaniť spod hektického pracovného kolobehu. Ako zriaďovateľ sa snažím s podporou obecného zastupiteľstva prispievať finančnými prostriedkami na aktivity školy, ktoré pomáhajú ľahšie naplniť cieľ a poslanie vzdelávania a výchovy.“
V súvislosti s aktivitami obce je nutné spomenúť, že neodmysliteľnou súčasťou Hornej Stredy je i malé kruhové námestie, ktoré v roku 2011 prešlo rekonštrukciou a je vhodné pre realizáciu spomínaných kultúrno-spoločenských podujatí. „Zastrešené pódium v strede námestia je k dispozícií nielen učiteľom a žiakom. Vzhľadom na skutočnosť, že nám v obci vyrastá nová generácia divadelníkov a divadlo má v Hornej Strede dlhoročnú tradíciu, námestie slúži pre potreby akcií organizovaných školou, ale aj pre širšie kultúrno-spoločenské aktivity,“ spomenula riaditeľka školy PaedDr. Alexandra Majerníková.
„Mladí podnikatelia“ prezentovali svoje projekty v spoločenskej miestnosti.

To, že obec nezaspala dobu, myslí na mládež a spolupracuje na rôznych aktivitách i v rámci školy, je faktom. V spolupráci so starostom i celou obcou sa organizuje množstvo podujatí: pochovávanie basy spojené s karnevalom, stavanie mája, oslava pri príležitosti MDD, Deň učiteľov, Deň matiek, Deň úcty k starším, Vianočné trhy spojené s tradičnou zakáľačkou a mnohé ďalšie. ZŠ s MŠ Horná Streda je škola plná života a aktívne sa zapája do rôznych akcií počas celého školského roka. Tie zahŕňajú napríklad týždenné pobyty žiakov v škole v prírode počas jarných mesiacov, plavecký výcvik pre žiakov I. stupňa, lyžiarky výcvik pre žiakov II. stupňa ako i krásnu akciu venovanú deťom a čarovnému svetu rozprávok Noc s Andersenom.
V minulých rokoch starosta nenechal dlho čakať na finančne orientované výzvy, ktoré podstatne znížili výdavky rodičov žiakov na školou organizované aktivity, a finančnou injekciou podporil tieto školské projekty. Tie žiakom umožňujú nielen niečo sa naučiť, ale zažiť i nové dobrodružstvá. Na začiatku školského roka i na jeho konci sa žiaci a pedagógovia spoločne stretnú na školskom dvore, kde sa vyhodnotí ich práca počas celého roka. Starosta tiež povzbudí prítomných príhovorom pri spoločnom formovaní života školy. Uvedomujeme si, že pomoc zriaďovateľa a súčasné vedenie riaditeľky A. Majerníkovej posúva našu školu dopredu. Tak môže škola naberať ten správny smer a formovať sa pod heslom „Škola plná zážitkov“. V dnešnej dobe je finančná podpora obce neodmysliteľnou súčasťou života a chodu školy a bez tejto vzájomnej súčinnosti by sa nekreovala taká moderná škola a obec Horná Streda by sa nerozvíjala ako doposiaľ. Za túto skutočnosť ďakujeme aj všetkým spoluobčanom, ktorí sa podieľajú na spoločenskom a kultúrnom živote obce.

Dočítate sa v Piešťanskom týždni číslo 21, ktoré je v predaji od 20. mája.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je nedeľa 25. februára. Meniny má Frederik, Frederika.
  • 25.02.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
pondelok, 26. februára 2024
Meniny má Viktor, zajtra Alexander