Mesto pristúpilo k zvyšovaniu daní, občan by to nemal pocítiť

  • Spravodajstvo
  • 13. decembra 2011, 08:55
  • Autor:(IP)

PIEŠŤANY – Radnica zostavila návrh rozpočtu na budúci rok. O mestských financiách budú rokovať poslanci na decembrovom zastupiteľstve. K zostavovaniu návrhu rozpočtu, šetrení mesta a tiež o investičných akciách hovorili primátor Remo Cicutto a prednostka mestského úradu Denisa Bartošová.

Čím bolo špecifické zostavovanie návrhu rozpočtu na rok 2012?R. Cicutto:  Samosprávy majú okolo štyritisíc kompetencií v samosprávnych činnostiach a v prenesenom výkone štátnej správy. Prenesený výkon štátnej správy ako napríklad stavebné úrady, školstvo, životné prostredie, sociálne veci, matrika a ďalšie činnosti sú financované zo strany štátu čiastočne. Ostatné výdavky musí hradiť samospráva z príjmov, ktoré tvoria hlavne miestne dane a poplatky a tzv. podielové dane, čo je daň z príjmu fyzických osôb. V roku 2011 bol výnos dane z príjmov územnej samospráve vo výške 70,3 %, ktorý sa v roku 2012 zmení na 65,4 % z celkového objemu. To je prvý výpadok financií v meste. Okrem toho treba vnímať rastúce ceny, predovšetkým médií (vodné a stočné, elektrická energia, plyn a teplo). Tento nárast cien v priemere o 8% sa prejaví v prevádzkových výdavkoch úradu, všetkých zariadení sociálnych služieb, ako aj v školských zariadeniach a organizáciách mesta. Ďalším nepredvídaným zásahom do výdavkovej časti rozpočtu je zvýšenie platov pedagogických zamestnancov o 6%,  ktoré vyplývajú z novej legislatívnej úpravy štátu, avšak štát nezabezpečil plné finančné krytie tohto zvýšenia.

Akým spôsobom sa mesto teda popasuje s výpadkom dane a zvyšujúcimi sa cenami?R. Cicutto: Sú dva spôsoby ako získať peniaze – úsporné opatrenia a poplatky občanov, miestne dane. My sme navrhli zmenu v dvoch oblastiach. Je to daň z nehnuteľností – pre byty a rodinné domy, ako aj zjednotenie dane z priemyselných stavieb s daňou zo stavieb na podnikanie. Naša potreba vzhľadom na výpadky by bolo navýšenie pre byty a rodinné domy na 0,35 eura za meter štvorcový. Nešli sme do tohto rozsahu, nastavili sme to na 0,29 eura. Túto daň sme neupravovali od roku 2004. Pre obyvateľa to však nebude až tak zaťažujúce a dramatické. Za jednoizbový štandardný byt zaplatí ročne o 3,3 eur viac. Pri sto metroch štvorcových je to viac o 9 eur. Ak by sme každoročne daň zvyšovali o infláciu, v súčasnosti by bola na úrovni 0,405 eura. Ostatné výpadky sme vykryli v iných úsporných opatreniach v štruktúrach mesta. Už dva roky šetríme a boli sme na hrane. Nariadil som preto riaditeľom organizácií mesta, ktoré nie sú školské, zníženie rozpočtu o určité percentá. V knižnici je to o sedem percent a rozpočet mestského kultúrneho strediska je nižší o päť percent. Pri službách mesta to nie je vyjadrené v percentách. Financie majú tak ako v roku 2011, pretože ich sa najviac dotýkajú energie (verejné osvetlenie), ale bol im zverený do správy aj ďalší majetok mesta (komunikácie, revitalizácia Dubovej s cyklochodníkmi a ďalšími plochami novej zelene, dom smútku na Žilinskej ceste, Teplická ul.  a pod.)
 

Ovplyvní znižovanie financií aj chod radnice?R. Cicutto: Samozrejme nariadil som zmenu organizačných štruktúr. Bude treba zmeniť počet zamestnancov. Zodpovední ľudia, nielen na úrade, budú musieť robiť aj takéto opatrenia, inak im nebudú stačiť financie. Princíp nastavenia celého rozpočtu je neznižovať štandard služieb, aby to nepocítili ľudia.
 
D. Bartošová: Príjmy v mestskom rozpočte pre budúci rok sú nastavené na 89 percent a výdavky na 87 percent roku 2011. Pristúpili sme k úprave bežných výdavkov, tie kapitálové sa viažu na odpredaj majetku. Na bežných výdavkoch sme nastavili šetrenie 1,13 milióna euro pre úrad aj organizácie. Nepodarilo sa nám zostaviť vyrovnaný rozpočet a preto sme museli pristúpiť k organizačným zmenám. V roku 2012 nie sú rozpočtované žiadne odmeny pre zamestnancov mesta. Nutne sme museli upraviť príjmovú časť, ak však nedôjde k zmene miestnych daní tak ako je navrhnuté vo všeobecne záväznom nariadení, nemôžeme predložiť rozpočet na schválenie.

Budú sa zvyšovať aj iné dane?D. Bartošová: Druhá zmena v príjmovej časti rozpočtu,  ktorú navrhujeme je poplatok za komunálny odpad.  Reálne náklady sú teraz  1,58 milióna eur. Poplatok navrhujeme zvýšiť o jeden cent na osobu a deň. Takto získame 1,477 milióna eur. Ostatných stotritisíc eur financujeme z iných zdrojov mesta, ako je napríklad daň za ubytovanie. Občana nezaťažujeme v plnom rozsahu čo sa týka tohto poplatku. Ak by sme chceli mať vyrovnané príjmy a výdavky na odpadové hospodárstvo, museli by sme navrhnúť poplatok vo výške 8 centov na osobu a deň.
 
R. Cicutto:  Pre ilustráciu – štát nám platí na školský úrad ročne 12 tisíc eur, čo nepostačuje na mzdové a prevádzkové výdavky ani pre jednu osobu a sú tam traja zamestnanci . Na stavebný úrad dáva štát  26 tisíc, a to na celú činnosť, tam je 5 osôb na prenesený výkon štátnej správy. Je to teda nedofinancované. Ak to uzavriem, spravili sme rozpočet tak, aby rezerva v bežných výdavkoch bola približne 60 tisíc eur. Z tejto čiastky by sme mohli riešiť nepredvídané veci.

Kde by mohli byť tieto financie použité?R. Cicutto: Otáznik je nad letnou prevádzkou kúpaliska Eva. Druhá potreba je tiež v nemocnici, kde potrebujú nový CT prístroj. Treťou oblasťou je členský vklad do združenia, tzv. klastra, ktorý chceme založiť v súlade s novým zákonom o cestovnom ruchu.

Spomenuli ste kúpalisko Eva, ako to bude s ostatnými dotáciami?R. Cicutto: Dotácie sú v rozpočte nastavené podobne ako minulý rok. Na komisiách samozrejme býva okolo tohto najviac diskusií. Členovia by ich chceli navýšiť, no keďže nevieme zabezpečiť základne funkcie samosprávy a služieb, ktoré sa už odrážajú na vzhľade mesta, dotácie nemôžu jednoducho narásť. Ak by sme mali robiť, to čo požadujú v rozpočte a považujú naši vedúci zamestnanci za priority, potrebovali by sme o 3 milióny eur viac v rozpočte. Chcem upozorniť, že mesto môže zaplatiť len to na čo má peniaze, teda ak občania chcú aby sa niečo urobilo, tak si to jednoducho zaplatia. Tam je podstata celého.

Okrem bežných príjmov a výdavkov sú v rozpočte zahrnuté i kapitálové. Ako je to s touto časťou financií mesta?R. Cicutto: Navrhli sme veci na odpredaj  a vytvorili sme priestor  na približne 500 tisíc eur na výdavky. Všetko závisí, ako pôjde predaj majetku mesta.

D. Bartošová: Poslanci majú k dispozícii na rozhodovanie zoznam 33 navrhovaných projektových dokumentácií a 39 investičných akcií a z toho môžu navrhovať kapitálové výdavky, pričom tieto zoznamy boli predložené na základe požiadaviek občanov, poslancov i zamestnancov mesta. Z doterajších diskusií vyplýva, že prioritou bude statická doprava, pravdepodobne parkovacie plochy na sídlisku JUH a Adam Trajan, otvorené sú stále rekonštrukcie ciest a chodníkov, ďalej boli  diskutované požiadavky občanov na  spomaľovač na Brezovej ulici, či drobné rekonštrukcie majetku. V návrhu rozpočtu predkladáme aj kapitálové výdavky na investičné akcie, ktoré boli začaté v roku 2011 a pokračujú i v ďalšom roku (napr. rekonštrukcia mestskej knižnice a kolonády) a plánované projektové dokumentácie. Tieto výdavky neboli kryté príjmami, pretože sa nepodarilo predať prebytočný majetok mesta ani pri opakovaných obchodných verejných súťažiach.
 

Ľudí určite zaujíma, či sa niečo pohne s projektom novej mestskej plavárne.R. Cicutto: Projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu plavárne je hotová.  Zatiaľ sme pozastavili realizačný projekt. Nenavrhujeme realizovať takéto náročné a rizikové investičné akcie kvôli zvyšovaniu zaťaženia mesta a sme v tomto smere opatrní. Pokiaľ by sme vložili kapitálové financie  a úverové zdroje do takéhoto veľkého projektu, eliminujeme možnosť spolufinancovania projektov hradených z eurofondov, ako aj realizáciu iných investičných akcií.

Mestská rada odporučila zníženie peňazí na propagáciu mesta.Ide o financie, ktorými zabezpečujeme propagáciu mesta. Podporujeme školy, športové kluby, občianske združenia, ktoré prezentujú mesto doma i v zahraničí. Zabezpečujeme výrobu rôznych propagačných materiálov a reprezentačných predmetov, podporujeme rôzne súťaže a podujatia cenami a vecnými darmi. Za propagáciu mesta považujeme aj reprezentáciu a organizačné zabezpečenie rôznych zahraničných návštev (štátnych predstaviteľov, hostí z družobných miest, odborníkov z rôznych oblastí života a pod.). Mestská rada tiež odporučila pre poslancov mestského zastupiteľstva znížiť výdavky na propagačné periodikum Revue Piešťany, ktoré má dlhoročnú tradíciu, získalo  významné ocenenia v celoštátnych súťažiach a je vysoko hodnotené aj v zahraničí.

Rozpočet je teda navrhnutý so strategickou prioritou, aby v našom meste bol zachovaný rozsah poskytovaných služieb obyvateľom a návštevníkom mesta.

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je streda 8. februára. Tento deň je Dňom pre bezpečnejší internet. Meniny má Zoja.
  • 07.02.2023, 23:00
  • Dobré ráno, Piešťany!
Na Ulici Jána Hollého v Pobedime sa v piatok 3. februára šmyklo osobné auto tak, že ostalo visieť prednou časťou…
  • 06.02.2023, 23:47
  • Krimi / Spravodajstvo / Región
streda, 8. februára 2023
Meniny má Zoja, zajtra Zdenko