Právnik radí: Vypovedanie nájmu bytu prenajímateľom (I.)

  • Nezaradené
  • 30. novembra 2010, 09:19
  • Autor:JUDr. Martin Palkovič, advokát

Výpoveď z nájmu bytu je jeden zo spôsobov, akým možno ukončiť nájom bytu. Všeobecne platí, že výpoveď musí byť písomná a nájom bytu zaniká uplynutím trojmesačnej výpovednej lehoty.

Pokiaľ ide o dôvody, z ktorých možno dať výpoveď, Občiansky  zákonník  poskytuje zvýšenú ochranu nájomcovi. Kým nájomca môže nájom bytu vypovedať z akéhokoľvek dôvodu a vo výpovedi nemusí žiadny dôvod uviesť, prenajímateľ môže dať nájomcovi výpoveď len z dôvodu uvedeného v zákone. V zákone uvedený výpočet dôvodov výpovede zo strany prenajímateľa je pritom úplný, teda výpoveď z iného dôvodu by bola neplatnou.

Povinnosťou prenajímateľa je vo výpovedi i opísať rozhodné skutkové okolnosti tak, aby z nich bol dôvod výpovede zrejmý a aby nemohlo dôjsť k zámene s iným zákonným dôvodom výpovede.

Prvým zo zákonných dôvodov na danie výpovede nájomcovi je to, keď prenajímateľ potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa alebo nevestu, svojich rodičov alebo súrodencov. Táto potreba je daná najmä vtedy, ak tieto osoby nemajú vlastný byt alebo bývajú v byte, ktorý je menšej výmery alebo horšieho vybavenia.

Pri tomto dôvode výpovede má nájomca právo na bytovú náhradu, a to vo forme náhradného bytu. Tento náhradný byt musí byť veľkosťou obytnej plochy, vybavením, umiestnením a výškou nájomného primeraný bytu, ktorý má vypratať, a to s prihliadnutím na jeho životné a pracovné potreby. Nájomca má tiež právo na úhradu nevyhnutných výdavkov spojených so sťahovaním. Kým nájomcovi takáto bytová náhrada nie je zabezpečená, nie je povinný z bytu sa vysťahovať a byt vypratať.

0 Shares

Najnovšie správy

Som čašníčka. Ako drvivá väčšina všetkých barmanov či čašníkov, aj ja som mala s majiteľom uzatvorenú pracovnú zmluvu formou dohody.…
  • 04.04.2020, 07:34
  • Piešťany / Spravodajstvo / Blogy
sobota, 4. apríla 2020
Meniny má Izidor, Izidora, zajtra Miroslava