Právnik radí: Práva účastníka správneho konania

  • Nezaradené
  • 26. októbra 2010, 10:31
  • Autor:Mgr. Branislav Jurga, advokát

V správnom konaní, v ktorom rozhodujú orgány verejnej správy (mesto, obce) o právach a povinnostiach fyzických či právnických osôb, napríklad v stavebnom konaní, majú účastníci práva, ktoré musí správny orgán v každom štádiu konania rešpektovať.

Správny orgán má najmä povinnosť postupovať v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Je povinný chrániť práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností. Je povinný postupovať v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania a osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.

Správny orgán je povinný zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o zmierne vybavenie veci. Dbá na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.

Každé rozhodnutie správneho orgánu musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Orgán dbá, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.

Správny orgán je povinný na svojej úradnej tabuli, na internete, ak má k nemu prístup, príp. iným vhodným spôsobom zrozumiteľne a včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti. Tieto základné pravidlá konania sa primerane použijú aj pri vydávaní osvedčení, posudkov, vyjadrení, odporúčaní a iných podobných opatrení.

0 Shares

Najnovšie správy

Mobilný telefón bol nájdený na zemi pri mestskom trhovisku v Piešťanoch. Je doň zablokovaný prístup a vo vnútri v puzdre…
  • 03.04.2020, 09:38
  • Piešťany
piatok, 3. apríla 2020
Meniny má Richard, zajtra Izidor, Izidora